Komisija za zaštitu konkurencije je 1. marta 2016. godine, nakon sprovedenog ispitnog postupka, odobrila koncentraciju koja nastaje sticanjem kontrole od strane društva „Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek“ a.d., Padinska Skela, kupovinom 100% udela u društvu „Niška mlekara“ d.o.o., Niš.

Tokom ispitnog postupka, Komisija je pribavila i analizirala sve neophodne podatke kako bi procenila efekte koncentracije na definisanim relevantnim tržištima i odobrila je koncentraciju u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije.

Rešenje kojim se odobrava koncentracija objavljeno je na sajtu Komisije u skladu sa Odlukom o načinu objavljivanja akata i o zameni, odnosno izostavljanju (anonimizaciji) podataka u aktima Komisije za zaštitu konkurencije.