Комисија за заштиту конкуренције
Покренут поступак против добављача производа бренда „Apple“

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против повезаних привредних друштава Apcom из Мађарске и Apcom Distribution из Београда због постојања основане сумње да наведена друштва одређују цене „Apple“ производа у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављене увиђаје на четири локације.

Комисија за заштиту конкуренције je анализирала услове конкуренције на тржишту (1) мобилних телефона и таблета, (2) „смарт” сатова, (3) додатне опреме (слушалице и бежичне слушалице), (4) „смарт” ТВ боксова и (5) периферне рачунарске опреме (тастатуре и мишеви), између осталог и за производе бренда „Apple“ у Републици Србији. Том приликом је, увидом у јавно доступне податке, констатовала да су цене појединих производа бренда „Apple“ у Републици Србији уједначене код посматраних малопродаваца производа овог бренда, и то без обзира да ли малопродавци имају одређени статус „Apple“ овлашћеног продавца или не, као и без обзира на канал продаје, односно да ли се иста обавља на класичан начин у малопродајним објектима („bricks and mortar stores/retailers“) или путем тзв. „online“ продаје.

Такође је уочено да, осим што су уједначене, цене производа бренда „Apple“ на тржишту Републике Србије су и више у односу на цене у земљама у окружењу, због чега је Комисија основано претпоставила постојање повреде конкуренције у виду одређивања цена у даљој продаји у смислу члана 10. Закона о заштити конкуренције, односно да друштва Apcom Distribution и Apcom из Мађарске одређују цене „Apple“ производа у даљој продаји.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Комисија припремила Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције

kzkКао наставак рада на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, Комисија је припремила Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције.

Модел представља полазну основу за учеснике на тржишту који би били заинтерсовани за израду програма усклађености (Compliance), а садржи предлоге који елементи да се укључе у програм, како да се приступи изради и обукама, на које елементе је посебно потребно обратити пажњу. Намера је да се на овај начин учесницима на тржишту додатно помогне да лакше примене Смернице и ускладе своје пословање.

Комисија даје овај модел као пример и предлог, који не представља обавезну форму, са циљем да учесницима на тржишту, који се одлуче да израде сопствени програм усклађености пословања, олакша спровођење такве одлуке и имплементацију програма усклађености пословања у свом пословању. Комисија још једном скреће пажњу да би сваки програм усклађености требало да буде израђен у складу са потребама конкретне компаније и прилагођен тржишту или тржиштима на којима компанија послује.

Контролна листа за оцену утицаја прописа на конкуренцију

kzkКомисија за заштиту конкуренције и Републички секретаријат за јавне политике заједнички су израдили Контролну листу за оцену утицаја прописа на конкуренцију.

Контролна листа за оцену постојања утицаја прописа на конкуренцију је помоћно средство/алат који надлежним органима, односно предлагачима прописа олакшава да правилно оцене постојања утицаја прописа на конкуренцију тј. да ли одређени предлог/нацрт прописа може довести до нарушавања конкуренције на тржишту.

Уколико се на основу ове листе утврди да може постојати такав утицај, предлог/нацрт прописа је потребно доставити Комисији за заштиту конкуренције ради прибављања мишљења.

Комисија за заштиту конкуренције је, у складу са Законoм о заштити конкуренције, једина надлежна за давање мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту.

Контролна листа је доступна на интернет страници Комисије за заштиту конкуренције (Упутства) и чини саставни део Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа који је доступан на интернет страни Републичког секретаријата за јавне политике.

Представљене Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) представила је учесницима на тржишту нове Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције.

Представљање је било намењено свим учесницима на тржишту ради упознавања са правилима у области заштите конкуренције и смерницама за израду Програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције које је Комисија објавила у децембру прошле године.

На представљању у Београду је учествовало више од 70 представника учесника на тржишту и стручне јавности. Ово је прва у низу радионица коју ће Комисија у сарадњи са ПКС – ом организовати на ову тему јер је важно даље унапређивати знања учесника на тржишту, посебно малих и средњих предузећа на тему политике заштите конкуренције

Досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance program), Комисија овим радионицама и смерницама у кратким цртама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције.

Предавање о усклађивању пословања са правилима конкуренције

kzkПредставници Комисије за заштиту конкуренције, учествовали су на саветовању које је организовало Удружење банака Србије, где су одржали предавање на тему „Усклађивање пословања са прописима о заштити конкуренције“.

Теме предавања су биле правни оквир, циљ правила о заштити конкуренције, институционални оквир и надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а затим и конкретни ризици у вези са заштитом конкуренције које је потребно уочити и избећи приликом усклађивања пословања, потребом усклађивања пословања и смерницама за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције које је Комисија донела крајем 2021. године.

Саветовање „Комплајанс функција у банкама“ је организовано као 17. годишње саветовање у Врњачкој Бањи и на њему су учествовали представници пословних банака, Управе за спречавање прања новца, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Удружења за усклађеност пословања и други.