Vrhovni kasacioni sud je presudom od 09.10.2015. godine odbio zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda koji su podneli AD „Imlek“ Beograd i AD „Mlekara“ Subotica, čime je konačno i Vrhovni kasacioni sud potvrdio da je odluka Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja ovih mlekara na tržištu otkupa sirovog mleka namenjenog daljoj industrijskoj preradi u mlekarama na teritoriji Republike Srbije, bila zakonita.

Komisija je prvi put u ovom predmetu donela rešenje 25.01.2008. godine, da bi četiri godine kasnije, nakon nekoliko poništavanja rešenja Komisije od strane Upravnog suda, 09.08.2012. godine Komisija donela rešenje u ponovnom postupku koje je Upravni sud ocenio kao zakonito odlukom od 05.01.2015. godine. Vrhovni kasacioni sud je svojom presudom odbio zahtev mlekara i potvrdio zakonitost ove odluke Upravnog suda, a time i rešenja Komisije.

Ova presuda je važna i iz ugla prenošenja pravnog okvira na ravan pojedinačnih slučajeva, tj. na situacije određenih ponašanja tržišnih učesnika, uslova i posledica takvih radnji u određenom tržišnom okruženju, čime se potvrđuje predvidivost prakse Komisije i obezbeđuje pravna sigurnost učesnika na tržištu.