Закључком Савета Комисије за заштиту конкуренције бр. 4/0-02-14/2014-15 од 10.04.2014. године обустављен је поступак против друштва „Advena line“ д.о.о. Београд, Грамшијева бр. 9, покренут ради испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, јер је решењем Агенције за привредне регистре од 24.02.2014. године из Регистра привредних субјеката брисано друштво „Advena line“ д.о.о. у ликвидацији Београд-Нови Београд.

 

Достављање предметног закључка је покушано на адресу која је, у изводу из Агенције за привредне регистре, означена за пријем поште: Бранка Пешића 2а, Земун, као и на адресу ликвидационог управника из истог регистра, Јелене Грубач из Београда, Краљице Наталије бр. 30. Према доставницама из списа предмета произлази да је писмено са прве адресе враћено са назнаком „извештај није подигнут“ а са друге са назнаком „непознат“.

 

Према одредбама члана 39. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. број 51/09, 95/13) достављање писмена (позив, решење, закључак и сл.) врши се у складу са правилима општег управног поступка. Изузетно, у случају поновљене доставе, односно код доставе путем јавног саопштења, садржај писмена се објављује на интернет страни Комисије и сматра се да је достављено протеком 15 дана од дана објављивања, ако Комисија не одреди дужи рок. Странка се не може позивати на неуредну доставу ако је извршена достава на адресу седишта те странке које се води у Регистру привредних субјеката.

 
Примењујући прописано правило за поновљену доставу, дана 06.05.2014. године, објављује се садржај