kzkПримена новог економетријског STATA софтвера који је Комисија за заштиту конкуренције набавила заједно са upgrade лиценцом E-Views софтвера, из средстава Европске банке за обнову и развој, омогућиће још ефикаснију примену економских анализа у предметима који се воде пред Комисијом.

Економисти запослени у Комисији за заштиту конкуренције започели су обуку коришћења ових софтвера. Обука је организована у серијама, где је један део посвећен општој теоријској обуци за STATA, а други емпиријском истраживању, на основу података КЗК који су прикупљени кроз тренутно актуелну секторску анализу која се односи на тржиште малопродаје прехрамбених производа.

Захваљујући двогодишњем пројекту „Изградња капацитета Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије“, а који је одобрен од стране Европске банке за обнову и развој, осим наведених софтвера, набављена је и рачунарска опрема која ће бити коришћена за економетријске анализе.