Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Комисија покренула поступак због сумње на намештене јавне набавке

kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступак против учесника на тржишту, КТГ Солуције д.о.о. Суботица и Ecо sense d.o.o. Subotica због основане претпоставке да су договарањем у поступцима јавних набавки различитих наручилаца, извршила повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције.

Истовремено са покретањем поступка, овлашћена службена лица Комисије за заштиту конкуренције, извршила су ненајављени увиђај на две локације и прикупила релевантну документацију за утврђивање чињеница у овом поступку.

Комисија је, посредством Канцеларије за јавне набавке, дошла до сазнања да је друштво КТГ Солуције, као понуђач у појединим поступцима јавних набавки одустајало од понуда, због чега су наручиоци уговоре закључивали са другорангираним понуђачем, друштвом Ecо sense, али по вишим ценама у односу на оне које је нудило друштво КТГ Солуциј. Предмети спорних јавних набавки су били материјали и средства за одржавање хигијене објеката.

Поред сазнања о одустајању од понуда , Комисија је анализом IP адреса (Internet Protocol address) са којих су друштва КТГ Солуције д.о.о. и Ecо sense d.o.o. приступала Порталу јавних набавки у поменутим поступцима јавних набавки, било ради преузимања конкурсне документације или ради подношења понуда, констатовала да су оба друштва готово увек приступала са идентичних IP адреса. Резултати анализе IP адреса указују на то да су оба друштва приступала Порталу јавних набавки готово увек са уређаја који су били конектовани путем исте интернет мреже, а могуће и путем потпуно истог уређаја.

Основано је претпостаљено да су друштва КТГ Солуције д.о.о. и Ecо sense d.o.o., понуде, нарочито али не искључиво, у анализираним поступцима јавних набавки поднела супротно изјавама датим у сваком појединачном поступку јавне набавке, односно основано је претпоставила да понуде нису поднела независно, без договора са другим понуђачима, што би представљало повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама коje могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеном поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/IV, Београд.

Комисија покренула поступак против привредног друштва HOTELSKO, UGOSTITELjSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆЕ MOSKVA због непријављене концентрације

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступак против привредног друштва HOTELSKO, UGOSTITELjSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE MOSKVA DOO BEOGRAD, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем контроле од стране друштва HOTELSKO, UGOSTITELjSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE MOSKVA над пословањем Хотела „Тонанти“ у Врњачкој Бањи, које може представљати самосталну пословну целину.

Комисија ће у испитном поступку оценити Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којим се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеној а непријављеној концентрацији, што је била обавеза учесника на тржишту. Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/ИВ, Београд.

Најважнији резултати рада Комисије за заштиту конкуренције у десетогодишњем периоду (2013 – 2022.)

kzkКомисија за заштиту конкуренције је поводом Дана конкуренције направила графички приказ најважнијих резултата рада током последњих десет година (2013 – 2022.) на основу Годишњих извештаја.

Посебан значај је дат приказу резултата трогодишњег рада који се одвијао у условима пандемије Ковид – 19 и који је поређен са три године које су претходиле пандемији, како би се сагледао њен утицај на рад Комисије.

Анализа је показала да је Комисија (почев од 2020. године као прве пуне године рада IV сазива Савета Комисије) и поред пандемије Ковид-19, а са истим бројем запослених, у поређењу са претходне три године, остварила значајне резултате:

 Позитиван ефекат на буџет РС порастао за 62%.
 Број решења о утврђеним повредама конкуренције која нису укинута је повећан за 100%.
 Новчани износ изречених казни у решењима која нису судски укинута повећан за 72%.
 Ефикасност изрицања мера заштите конкуренције повећана са 19% на 69%.
 Број обрађених предмета у сектору концентрација повећан за 25%.
 Број секторских анализа повећан за 50%.
 Продуктивност рада запослених порасла за 30%.
 Број ненајављених увиђаја увећан за 36%

Комисија израдила Упутство о садржини и начину подношења захтева за одређивање мере заштите података са обрасцем

kzkОвим упутством ближе се уређује садржина и начин подношења захтева за одређивање мере заштите извора података и/или одређених података, прописаног одредбама члана 45. Закона о заштити конкуренције (за потребе овог упутства: захтев за заштиту података).

Заштита података подразумева да заштићени подаци неће бити јавно објављени, односно да ће бити изостављени у одлукама и актима Комисије за заштиту конкуренције које се јавно објављују, као и да се не могу разгледати или копирати приликом увида у списе предмета, без обзира да ли су у штампаном или електронском облику, на српском или страном језику оригиналне исправе.

Заштићени подаци немају својство информације од јавног значаја у смислу закона којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Народна скупштина усвојила Годишњи извештај о раду Комисије за 2021. годину

kzkНародна скупштина Републике Србије на Другом ванредном заседању у Тринаестом сазиву, усвојила је Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину заједно са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику од 4. новембра 2022. године.

Преглед најважнијих активности Комисије обухватају поступци утврђивања повреда конкуренције; изузећа рестриктивних споразума од забране, поступци испитивања концентрација; спровођење секторских и анализа услова конкуренције на појединачним тржиштима, давање мишљења, активности Комисије у процесу придруживања ЕУ везано за поглавље 8; промоција правила о заштити конкуренције у јавности; домаћу и међународну сарадњу, укључујући и активности Комисије по међународним пројектима.

Представници Комисије учествовали на округлом столу о праву конкуренције

Представници Комисије су учествовали на округлом столу који је организован као део пројекта Жан Моне центра за право конкуренције (Jean Monnet Competition Law Center of Excellence) у вези са новостима у обласи права и политике заштите конкуренције у Европском Унији и земљама централне и источне Европе („Recent developments in Competition Law and Policy in EU and CEE Countries: Open issues and Challenges“) у Привредној комори Србије.

На округлом столу су представљена искуства и изазови у областима заштите конкуренције и контроле државне помоћи у Хрватској, Србији, Молдавији, Босни и Херцеговини и Албанији, уз присуство преко 50 представника банака, финансијских институција, осигуравајућих кућа и академске заједнице

Покренут поступак против друштва Vaillant

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва VAILLANT doo из Београда, дистрибутера опреме за грејање брендова „Vaillant“ и „Protherm“, због постојања основане сумње да наведено друштвo одређује цене поменутих брендова у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај у његовим просторијама.

Комисија је упоређивала велепродајне и малопродајне цене из ценовника друштва Vaillant са малопродајним ценама исказаним на интернет страницама појединих овлашћених дистрибутера и утврдила да су идентичне, како међусобно код свих посматраних малопродаваца, тако и са ценама из ценовника доступног на интернет страници друштва Vaillant. При томе, друштво Vaillant на основу доступних података није присутно на тржишту малопродаје производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ већ само преко својих дистрибутера.

На основу анализе и оцене прикупљених података, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције у смислу члана 10. Закона, у виду недозвољеног рестриктивног споразума, којим друштво Vaillant одређује цене производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ у даљој продаји тј. својим дистрибутерима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.

Материјали о политици заштите конкуренције, сада су доступни учесницима на тржишту и на сајту ПКС-а

kzk У оквиру наставка сарадње Комисије за заштиту конкуренције са Привредном комором Србије (ПКС) на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, на интернет страници ПКС –а, Пословање у складу са правилима конкуренције, доступне су Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције и Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице.

Осим Смерница и Модела, доступне су листе за идентификацију недозвољеног понашања, брошуре у пдф формату, презентације коришћене на радионицама у сарадњи са ПКС током 2022. године, као и едукативни видео материјали у циљу упознавања учесника на тржишту са правилима заштите конкуренције. Оваква доступност материјала би требало да омогући учесницима на тржишту да процене и смање изложеност ризицима од кршења Закона о заштити конкуренције у свом пословању.

Досадашња пракса Комисије показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

Пето представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције одржано у Крагујевцу

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) представила је Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Крагујевцу.

Пето представљање је одржанао као тематска седница Парламента привредника Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског управног округа у проширеном саставу на којој је први пут презентовано и штампано издање Смерница.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и Смерницама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције, као и листу питања кроз коју учесници на тржишту могу да оцене постојања ризика повреде конкуренције.

До сада су одржана представљања Смерница у Београду, Чачку, Нишу и Новом Саду, на којима је присуствовало више стотина учесника. Комисија планира да настави са активностима подизања знања о праву конкуренције и у 2023. години кроз предавања и радионице, а која би била намењена одређеним секторима на којима послују учесници на тржишту.

Комисија учествовала на 21. годишњој конференцији OECD-a под називом “Глобални форум о конкуренцији“

kzkКомисија за заштиту конкуренције учествовала је на 21. годишњој конференцији “Глобални форум о конкуренцији“, коју традиционално организује Организација за економску сарадњу и развој (OECD), у свом седишту у Паризу.

На овогодишњу конференцију биле су позване званице из око 110 тела за заштиту конкуренције и међународних организација, а теме су биле: ,,Циљеви политике конкуренције“, ,,Субвенције, конкуренција и трговина“, ,,Интеракција између тела за заштиту конкуренције и секторских регулатора“ и ,,Мере и обавезе (remedies and commitments) у случајевима злоупотребе доминантног положаја“.

У уводном делу конференције, учесницима скупа обратили су се високи званичници међународних организација и то генерални секретари OECD-a и UNCTAD-a, Матиас Корман и Ребека Гринспен, извршна потпредседница и комесарка за конкуренцију Европске комисије, Маргрет Вестагер, председавајући Комитета OECD-а за конкуренцију, Фредерик Жени и директор Директората OECD-а за финансијска и пословна питања, Кармин ди Ноја.

Представници Комисије су другог дана током панела имали излагање везано за претходно достављени писани прилог и однос Комисије са националним секторским регулаторима.

Конференција је представљала добар вид повезивања Комисије са представницима тела за заштиту конкуренције из целог света, затим, актуелизацијe контаката са телима за заштиту конкуренције из региона у периоду након пандемије корона вируса и коначно, директног представљања Комисије у међународној арени.