kzkКомисија за заштиту конкуренције одредила је, због непоступања по Захтеву Комисије за давање информација, меру процесног пенала у износу од 8.500 евра учеснику на тржишту, „МИМО“ д.о.о., Београд.

Поменутим захтевом којим је наложено достављање података за потребе поступка испитивања повреде конкуренције који Комисија за заштиту конкуренције води по службеној дужности против друштва Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ д.о.о.. Друштво „Мимо“ је, због непоступања по Захтеву КЗК, у два наврата упозорено на последице непоступања по налогу Комисије.

С обзиром на то да је и додатно одређени рок за достављање тражених података истекао дана 25. августа 2018. године, а да се наведено привредно друштво није обратило Комисији са захтевом за продужење рока за достављање података, нити на други начин известило Комисију о разлозима свог непоступања по Захтеву Комисије, Савет Комисије је, донео одлуку о одређивању мере процесног пенала.

Наведени износ „МИМО“ д.о.о., Београд мора да уплати у року од два месеца од дана пријема решења под претњом принудног извршења. Новчани износ мере процесног пенала се уплаћује на рачун буџета Србије.

Понашања супротно налогу Комисије, односно непоступања по њеном налогу, подлежу мерама процесног пенала у износу од 500 до 5.000 евра за сваки дан колико такво понашање или непоступање траје, што је дефинисано одредбама члана 70. Закона о заштити конкуренције.

Приликом одређивања висине износа мере процесног пенала, Комисија примењује критеријуме прописане Законом о заштити конкуренције, Уредбом о критеријумима за одређивање износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера, као и Смерницама за примену наведене уредбе, које је Савет Комисије донео 19. маја 2011. године.

Закон о зашитити конкуренције прецизира да процесни пенал не може да износи више од десет процената од укупног годишњег прихода обрачунатог на начин уређен Законом. Уз то, одређивање мере процесног пенала не ослобађа од обавезе достављања тражених података, односно поступања по Захтеву Комисије.