Комисија за заштиту конкуренције одредила је меру процесног пенала учеснику на тржишту, „MB-Gas OIL“ д.о.о., Београд, у износу од 12.000 евра због непоступања по Захтеву Комисије за давање информација, од 26. фебруара ове године. Поменутим захтевом је наложено достављање података за потребе Секторске анализе стања конкуренције на тржишту трговине на велико и мало дериватима нафте у Републици Србији.

С обзиром на то да је рок за достављање тражених података истекао дана 07. марта 2016. године, а да се наведено привредно друштво није обратило Комисији са захтевом за продужење рока за достављање података, нити на други начин известило Комисију о разлозима свог непоступања по Захтеву Комисије, Савет Комисије је, донео одлуку о одређивању мере процесног пенала. Новчани износ мере процесног пенала утврђен је 500 евра, за сваки дан непоступања по Захтеву Комисије.

Мера процесног пенала у износу од 500 до 5.000 евра за сваки дан понашања супротно налогу Комисије, односно непоступања по њеном налогу, дефинисана је одредбама члана 70. Закона о заштити конкуренције. Наведени износ „MB-Gas OIL“ д.о.о., Београд мора да уплати у року од два месеца од дана пријема решења под претњом принудног извршења. Новчани износ мере процесног пенала се уплаћује на рачун буџета Србије.

Приликом одређивања висине износа мере процесног пенала, Комисија примењује критеријуме прописане Законом о заштити конкуренције, Уредбом о критеријумима за одређивање износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера, као и Смерницама за примену наведене уредбе, које је Савет Комисије донео 19. маја 2011. године. Закон о зашитити конкуренције прецизира да процесни пенал не може да износи више од десет процената од укупног годишњег прихода обрачунатог на начин уређен Законом.