kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције утврдила је да су привредна друштва „МИП-РШВ“ из Ћуприје, „Интер-механика“ из Скореновца, „Татравагонка братство“ из Суботице и „Шинвоз“ из Зрењанина извршила повреду конкуренције намештањем понуда у поступку јавне набавке наручиоца „Термоелектране Никола Тесла“ (ТЕНТ) – Услуге ремонта вагона марке „Арбел“..

У поступку који је водила по службеној дужности, Комисија је утврдила да су ова привредна друштва договорилa понуђене цене. Тиме су закључили посебан облик рестриктивног споразумa у смислу члана 10. ст. 1. и 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције.

Циљ „намештене понуде“ био је да сваки понуђач унапред договореном понуђеном најнижом ценом, оствари максимално могући профит из посла, и то без ризика да ће у процесу надметања са другим понуђачима остати без партије или да би због добијања посла морати да понуди знатно нижу цену од оне која је постигнута договором.

Последица оваквог договора између конкурената – понуђача у вези са понуђеном ценом је елиминисање конкуренције међу њима, због чега би ТЕНТ платио више за предмет набавке него што би платио у условима конкуренције а уједно би био оштећен буџет Републике Србије.

Постојање рестриктивног споразума Комисија је утврђивала како на основу економских показaтеља као што су статистички подаци и анализа понуђених цена, као и идентификација структурних индикатора тржишта тако и на основу чињеница прикупљених током ненајављеног увиђаја и на други начин и изведених и образложених доказа који су потврдили индицију о постојању договора између ова четири понуђача.

Комисија је наведеним привредним друштвима изрекла новчане мере заштите конкуренције, и то у износу од 2.320.480,00 динара предузећу „МИП-РШВ“, предузећу „Интер-механика“ – 1.475.000,00 динара, друштву „Татравагонка братство“ – 2.138.900,00 динара и друштву „Шинвоз“ – 4.975.020,00 динара.

Комисија је оценила да су странке у поступку у току целог трајања испитног поступка сарађивале са Комисијом у циљу бржег, ефикаснијег и економичнијег окончања поступка, што је узето као олакшавајућа околност приликом утврђивања коначног износа мере заштите конкуренције.

Поменуте износе су наведена друштва дужна да уплате у буџет Републике Србије у року од три месеца.