2023

Мишљење по захтеву Управе за заједничке послове републичких органа

2021

Мишљење о утицају члана 4. Правилникa о заказивању сахрана и кремација од 10.12.2014. године на конкуренцију

Мишљење на Нацрт правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса

Примена члана 10. Закона о заштити конкуренције на одређене облике сарадње између учесника на тржишту у поступцима јавних набавки од 25.03. 2021.

2019

Мишљење о појединим решењима садржаним у новим Правилима о раду преносног система електричне енергије, односно АД „Електромржа Србије“

2017

Комисија је у 2017. години, поступајући по захтевима заинтересованих учесника на тржишту, издала 29 мишљења у вези са применом одредаба Закона које се односе на концентрације, извршавајући на тај начин једну од својих законских надлежности. Велики број издатих мишљења – у поређењу са просечним бројем издатих мишљења претходних година, и даље се може тумачити као показатељ појачане одговорности учесника на тржишту у погледу провере постојања законске обавезе подношења пријаве концентрације и њихове спремности да поштују и извршавају такве обавезе. Захтеви за давање мишљења су се углавном подносили из два основна разлога: због утврђивања природе трансакције и оцене постојања концентрација које би настале реализовањем тих трансакција, и због оцене испуњености услова за пријаву концентрације који се односе на годишње приходе учесника у концентрацији предвиђене Законом. Остали захтеви су се односили на тумачење других одредаба Закона које се односе на концентрације, које нису у директној вези са дефинисањем концентрација и обавезом пријаве концентрације.

Комисија констатује да је издавањем мишљења из домена испитивања концентрација, поштујући своју законску надлежност, у свим случајевима поступила у најкраћем могућем, примереном року (који, при томе, за издавање мишљења није прописан Законом) и одговорила на све примљене захтеве за давање мишљења. То значи да је, у 2017. години, Комисија поступила по свим поднетим захтевима и на основу сваког захтева донела мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације. У два случаја, Комисија је поступила по захтевима који су поднети у 2016. години.

У наставку се даје приказ издатих мишљења везаних за најчешћа питања у погледу којих су учесници на тржишту тражили од Комисије тумачење.

Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили да оцени испуњеност услова за подношење пријаве који се односе на годишње приходе учесника у концентрацији. Комисија је утврђивала да ли учесници у концентрацији (директно или преко повезаних учесника на тржишту, у смислу Закона) остварују приходе наведене у члану 61. Закона, на основу чега је ценила постојање обавезе подношења пријаве концентрације.
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили да оцени испуњеност услова за подношење пријаве који се односе на годишње приходе учесника у концентрацији, када се стиче контрола над стечајним дужником или над имовином стечајног дужника која може представљати самосталну пословну целину.
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили мишљење у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације која настаје куповином капитала друштва у поступку приватизације.
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације која настаје узимањем у закуп пословног простора у коме привредно друштво које је власник тог простора обавља малопродајну делатност (малопродајни објекат), без преузимања запослених у том објекту.
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези са тумачењем и применом члана 61. став 1, а у вези са члановима 17. и 5. Закона. Конкретно, постављена су питања у вези са рачунањем прихода учесника на тржишту или његовог дела над којим се стиче контрола: 1) да ли се у случају стицања контроле од стране једног или више учесника на тржишту над другим учесником на тржишту (циљно друштво), у обзир узимају приходи само циљног друштва, или и повезаних лица циљног друштва (целе групе циљног друштва); 2) да ли се у случају стицања контроле од стране једног или више учесника на тржишту само над делом, или деловима других учесника на тржишту, који могу представљати самосталну пословну целину, у обзир узимају само приходи дела над којим се стиче контрола или и повезаних лица друштва чији је део предмет стицања.
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили мишљење у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације која настаје у случају када привредно друштво које је било сувласник (циљног) друштва и које је са другим сувласником вршило заједничку контролу над циљним друштвом намерава да купи од другог сувласника његов сувласнички удео и постане једини, односно већински власник друштва.
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили мишљење у вези са трансакцијама које се реализују између зависног друштва и једног од његових матичних друштава, као и у случају када једно друштво оснива своје подређено (зависно) друштво.
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације у случају када привредно друштво стиче уделе у друштву у којем већ има већински удео, конкретно, када стиче додатне уделе у (циљном) друштву у којем већ поседује 53,66% од укупног броја емитованих акција са правом гласа.
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације у случају потенцијалне аквизиције портфолија проблематичних корпоративних и микро кредита које банка продаје привредном друштву за финансијске услуге и консалтинг, чија је регистрована претежна делатност „делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа“.

Мишљења о примени прописа које се односе на повреде конкуренције

Комисија је, поступајући по захтевима учесника на тржишту, донела велики број мишљења о примени одредаба Закона, омогућавајући тиме учесницима на тржишту да се ближе упознају са праксом Комисије и ускладе своје понашање на тржишту са правилима о заштити конкуренције.

Кратак опис захтева: Физичко лице пријавило је Комисији да израду техничке документације за реконструкцију седам болничко здравствених центара у Београду врши Саобраћајни институт ЦИП без спроведеног поступка јавне набавке, са питањем да ли је то у складу са Законом и чланом 82. Устава, с обзиром на то да је Саобраћајни институт ЦИП око 98% у власништву државе.
Кратак опис захтева: Eki Transfers доо обратио се Комисији захтевом за издавање мишљења на самостално сачињену процену, која се односи на утврђивање да ли ангажовање подзаступника за пружање Western Union новчане дознаке уговарањем различитих провизија, може представљати законски ризик. Самостално сачињена процена садржи опис регулаторних промена које су условиле развој конкуренције, затим карактеристике тржишта на комe послује друштво Eki Transfers нарочито оне које се односе на раст броја пружалаца истих или сличних платних услуга које пружа и Eki Transfers, те осврт на intra brand конкуренцију између заступника Western Union-а, као и оцену положаја друштва Eki Transfers у складу са одредбама члана 15. Закона. На крају самостално сачињене процене, а на основу налаза садржаних у истој, изведени су и одређени закључци.
Кратак опис захтева: Адвокатска канцеларија Станковић&Партнери, поднела је Комисији захтев за мишљење, наводећи да је учесник на тржишту – клијент присутан на тржишту прехрамбене производње на територији Републике Србије преко више канала дистрибуције, на начин да је за сваки канал дистрибуције и продаје утврдио једнаке услове набавке и продаје, обезбеђујући могућност конкуренције између директних конкурената у истом каналу продаје.
Како клијент поред постојећих, намерава да утврди и посебну додатну категорију малопродајног формата чија се пословна политика заснива искључиво на привлачењу крајњих купаца путем најниже цене, од Комисије је тражено мишљење да ли је предметни учесник на тржишту слободан да утврди различите услове на исте послове у свим случајевима када оправдано сматра да постоје различити учесници који са његовог становишта, односно становишта произвођача нису једнаки конкуренти на тржишту.
Кратак опис захтева: Мишљење о обавези подношења захтева за појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране услед промене одредби уговора који је био предмет појединачног изузећа рестриктивног споразума од забране, а који се односе на промену политике бонуса.
Кратак опис захтева: Захтев да се Комисија одреди према упитима који се односе на обавезу подношења захтева за појединачно изузеће рестриктивног споразума о ексклузивној дистрибуцији екстратериторијалног карактера.
Кратак опис захтева: Комисији је достављен захтев за давање мишљења Air Serbia ад Београд, поводом увођења скале на основу које би се одобравали подстицаји туроператерима у погледу уговора о чартер превозу који је Аir Serbia, као авиопревозник закључила са туроператерима у вези са летњом сезоном 2017. године.
Кратак опис захтева: Прица и партнери АОД обратио се Комисији захтевом, којим је тражено мишљење о примени члана 9. Закона. Мишљење је тражено у односу на следеће: „Да ли је дозвољено да учесници на тржишту који послују на различитом нивоу производње размењују, тачније продају одређене пословне информације (подаци о промету и учешћу у промету добављача). Прецизније, да ли је дозвољено да продавац једном од својих добављача продаје информације о промету и учешћу у промету другог добављача чији продајни асортиман такође продаје у свом продајном објекту.“
Кратак опис захтева: Litа Van Bell доо Београд се обратио Комисији са захтевом за давање стручног савета у вези поступања конкурентских фирми. У допису је наведено да Litа Van Bell има ексклузивно право дистрибуције женског рубља ино-партнера Creationes Selene из Шпаније, и то за тржиште Републике Србије и Црне Горе, те да од њих наведене производе директно увози и дистрибуира даље клијентима у Републици Србији и Црној Гори. Даље је наведено да производе који су предмет ексклузивне дистрибуције у Републику Србију и Црну Гору увозе конкуренти снабдевајући се у велепродајним објектима у Италији. Од Комисије је затражен одговор на питања који су механизми заштите ексклузивног права дистрибуције, односно да ли је могуће спречити неовлашћени увоз наведених производа и да ли је могуће спречити увоз наведених производа на границама Републике Србије и Црне Горе.
Кратак опис захтева: Комисија примила захтев за давање мишљења на Опште услове пословања аутобуских станица и Акт о категоризацији аутобуских станица, који је поднело Удружење за саобраћај Привредне коморе Србије.
Кратак опис захтева: Путем електронске поште, Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција доо Београд доставио је Комисији обавештење да су, у складу са чл. 53. и 136. Закона о енергетици и Упутством о начину и поступку давања сагласности на акта на које Агенција даје сагласност и роковима за достављање података и документације, у току јавне консултације о Нацрту измена и допуна Правила о раду дистрибутивног система. Комисији је истовремено упућен и позив да, у оквиру јавних консултација, изда мишљење, сугестије и коментаре на предметни акт.
Кратак опис захтева: Комисији је путем електронске поште достављен упит учесника активног на тржишту малопродаје, а који се односи на поступање добављача приликом успостављања пословне сарадње.
Кратак опис захтева: Комисији је путем електронске поште достављен упит који се односи на непридржавање цене хлеба од брашна Т-500 од стране потенцијалног доминантног учесника на тржишту.
Кратак опис захтева: Комисија је примила захтев адв. Ненада Станковића, којим је тражено мишљење о примени Закона. Мишљење је тражено у односу на ситуацију у којој, откупом приватизационе документације субјекта приватизације Галеника ад Београд, „други субјекти, укључујући и најближе постојеће конкуренте имају могућност директног увида у пословне резултате, податке о добављачима, условима набавке активне супстанце и другог репроматеријала, податке о запосленима, накнадама, трошковима производње, планираним инвестицијама и сл. Захтевом је од Комисије затражено изјашњење да ли би оваква размена и доступност података била противна Закону, а имајући у виду и заштиту интереса постојећих власника Галенике као и сваког будућег власника.
Кратак опис захтева: Комисији су путем електронске поште достављени Упити који се односе на ограничења територије и пласмана конкурентских лекова према „уговорима о давању дозволе за коришћење власничких информација (лиценци), односно уговорима о снабдевању лековима између два произвођача лекова“.

2016

Примена члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки

2015

Мишљење о примени члана 58. Закона о заштити конкуренције

2014

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције у вези концентрација

По питањима везаним за област контроле концентрација, као и током претходних година, Комисија је и у извештајном периоду примила велики број захтева за издавањем мишљења (више од двадесет захтева поднетих у писаном облику на адресу Комисије, или постављених путем електронске поште), и на сваки од таквих захтева од стране Комисије појединачно је одговорено. У наставку је изложено неколико питања на начи како су постављана, као и одговори који су по истима упућени странкама. Најчешће исказане недоумице учесника на тржишту када је реч о концентрацијама и током 2014. године, односила су се на питања да ли се и под којим условима одређена пословна трансакција може сматрати концентрацијом учесника на тржишту у смислу Закона (чл.17), и да ли постоји законска обавеза пријаве концентрације Комисији ради издавања одобрења за њену реализацију, са становишта испуњености приходних прагова прописаних Законом (чл. 61), при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве концентрације Комисији.

Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације пословне трансакције, која се огледа у планираној промени у власништву над уделима привредног друштва регистрованог у Републици Србији код Агенције за привредне регистре, до које ће доћи уласком два нова члана друштва, чиме ће, осим повећања броја чланова друштва, са досадашњих 9 (девет) на 11 (једанаест), колико ће их бити након реализације предметне трансакције, односно након приступа два нова независна привредна субјекта, ова трансакција довести и до „пропорционалног смањења удела“ у власничкој структури сваког појединачног члана друштва са 11,1% на 9,09%?
Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације пословне трансакције која се огледа у докапитализацији „Комерцијалне банке“ а.д. Београд, до које долази путем планиране конверзије заменљивих преференцијалних акција њених досадашњих акционара у обичне акције ове банке?
Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације пословне трансакције, на основу које ће Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, спровођењем поступка докапитализације „Дунав банке“ а.д. Београд, ући у власничку структуру и постати власник већинског пакета акција ове банке, што обезбеђује и већински број гласова у њој?
Применa члана 10. Закона о заштити конкуренције
Откуп отпадног материјала
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције, у поступцима јавних набавки
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције на уговоре о дистрибуцији
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције на уговоре о дистрибуцији
Мишљење у вези са применом прописа из области заштите конкуренције, у поступцима јавних набавки

Захтев за давање мишљења о набавци опреме поднет од стране Министарства привреде

2013

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције у вези рестриктивних споразума

Да ли је „Протокол о сарадњи у поступку снабдевања лековима“ рестриктивни споразум? Захтев за мишљење Америчке привредна коморе у Србији о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009) у погледу „Протокола о сарадњи у поступку снабдевања лековима“
Примена правила заштите конкуренције на праксу оглашавања цена на амбалажи производа
Да ли уговор о конзорцијуму представља рестриктивни споразум?
Примена правила заштите конкуренције на споразум о спонзорству?
Различити ценовници

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције у вези са јавним набавкама

Начело обезбеђења конкуренције

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције о злоупотреби доминантног положаја

Примена правила заштите конкуренције на институт „исцрпљења права“ и тзв. „паралелног увоза“
Величина тржишног удела који неки учесник на тржишту може имати

Мишљења на одредбе Закона о заштити конкуренције о злоупотреби доминантног положаја

Две су групе питања, односно основних дилема, због којих се учесници на тржишту обраћају Комисији када је о контроли концентрација реч. Прва недоумица проистиче из тога да ли трансакцијом која се намерава предузети и спровести, настаје концентрација учесника на тржишту у смислу Закона. Друга дилема учесника на тржишту, по правилу је везана за оцену и утврђивање испуњености приходних прагова прописаних Законом, при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве концентрације Комисији.

Да ли за спровођење трансакције која се састоји у промени власничке структуре друштва „Don Don“ из Београда, на основу укључивања у ту структуру, новог члана друштва – Инвестиционог фонда из Луксембурга, по основу докапитализације, треба поднети пријаву концентрације?
Да ли постоји обавеза пријаве концентрације за реализацију трансакције у којој друштво „Telenor“ д.о.о. из Београда поред поседовања 49% удела у друштву „Telenor Direct“ д.о.о., стиче и преосталих 51% удела у овом друштву?
Значај поштовања обавезе пријаве концентрације

2012

Мишљење о подношењу заједничке понуде у поступку хитне јавне набавке

Мишљење о закључењу уговора о комисиону

Мишљење о обавези корисника франшизе да набавља производе другог произвођача искључиво од даваоца франшизе

2011

Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације

Мишљење о примени члана 21. у вези члана 5. Закона о заштити конкуренције

2010

Мишљење о постојању обавезе подношења пријаве концентрације OAO Trest Gidromontaž nad PPT Inženjering а.д. Београд

Мишљење – Агенција за осигурање депозита у вези са докапитализацијом Чачанске банке а.д. Чачак

Мишљење у вези са захтевом за мишљење о примени прописа о заштити конкуренције поднетом од стране Corner Shop доо

Мишљење у вези примене најповољнијих услова у вертикалним уговорима

2009

Мишљење о примени прописа о заштити конкуренције у односу на препоручивање цена у вертикалним уговорима

Мишљење о примени члана 61. став 3. Закона

Мишљење о примени чл. 63. у вези чл. 65. Закона о заштити конкуренције

Мишљење у вези са применом прописа у области заштите конкуренције

Мишљење у вези са применом члана 16. став 2. тачка 3) Закона о заштити конкуренције

Мишљење у вези са применом чл. 17., 61. и 63. Закона, на захтев Комисије за хартије од вредности

Мишљење у вези са применом члана 23. став 5. Закона о заштити конкуренције

Мишљење у вези са применом члана 71. став 5. Закона