2023

Mišljenje po zahtevu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

2021

Mišljenje o uticaju člana 4. Pravilnika o zakazivanju sahrana i kremacija od 10.12.2014. godine na konkurenciju

Mišljenje na Nacrt pravila o sprečavanju zloupotreba na tržištu električne energije i prirodnog gasa

Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije na određene oblike saradnje između učesnika na tržištu u postupcima javnih nabavki od 25.03. 2021.

2019

Mišljenje o pojedinim rešenjima sadržanim u novim Pravilima o radu prenosnog sistema električne energije, odnosno AD „Elektromrža Srbije“

2017

Komisija je u 2017. godini, postupajući po zahtevima zainteresovanih učesnika na tržištu, izdala 29 mišljenja u vezi sa primenom odredaba Zakona koje se odnose na koncentracije, izvršavajući na taj način jednu od svojih zakonskih nadležnosti. Veliki broj izdatih mišljenja – u poređenju sa prosečnim brojem izdatih mišljenja prethodnih godina, i dalje se može tumačiti kao pokazatelj pojačane odgovornosti učesnika na tržištu u pogledu provere postojanja zakonske obaveze podnošenja prijave koncentracije i njihove spremnosti da poštuju i izvršavaju takve obaveze. Zahtevi za davanje mišljenja su se uglavnom podnosili iz dva osnovna razloga: zbog utvrđivanja prirode transakcije i ocene postojanja koncentracija koje bi nastale realizovanjem tih transakcija, i zbog ocene ispunjenosti uslova za prijavu koncentracije koji se odnose na godišnje prihode učesnika u koncentraciji predviđene Zakonom. Ostali zahtevi su se odnosili na tumačenje drugih odredaba Zakona koje se odnose na koncentracije, koje nisu u direktnoj vezi sa definisanjem koncentracija i obavezom prijave koncentracije.

Komisija konstatuje da je izdavanjem mišljenja iz domena ispitivanja koncentracija, poštujući svoju zakonsku nadležnost, u svim slučajevima postupila u najkraćem mogućem, primerenom roku (koji, pri tome, za izdavanje mišljenja nije propisan Zakonom) i odgovorila na sve primljene zahteve za davanje mišljenja. To znači da je, u 2017. godini, Komisija postupila po svim podnetim zahtevima i na osnovu svakog zahteva donela mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije. U dva slučaja, Komisija je postupila po zahtevima koji su podneti u 2016. godini.

U nastavku se daje prikaz izdatih mišljenja vezanih za najčešća pitanja u pogledu kojih su učesnici na tržištu tražili od Komisije tumačenje.

Kratak opis zahteva: Podnosioci zahteva su od Komisije tražili da oceni ispunjenost uslova za podnošenje prijave koji se odnose na godišnje prihode učesnika u koncentraciji. Komisija je utvrđivala da li učesnici u koncentraciji (direktno ili preko povezanih učesnika na tržištu, u smislu Zakona) ostvaruju prihode navedene u članu 61. Zakona, na osnovu čega je cenila postojanje obaveze podnošenja prijave koncentracije.
Kratak opis zahteva: Podnosioci zahteva su od Komisije tražili da oceni ispunjenost uslova za podnošenje prijave koji se odnose na godišnje prihode učesnika u koncentraciji, kada se stiče kontrola nad stečajnim dužnikom ili nad imovinom stečajnog dužnika koja može predstavljati samostalnu poslovnu celinu.
Kratak opis zahteva: Podnosioci zahteva su od Komisije tražili mišljenje u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije koja nastaje kupovinom kapitala društva u postupku privatizacije.
Kratak opis zahteva: Podnosilac zahteva je od Komisije tražio mišljenje u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije koja nastaje uzimanjem u zakup poslovnog prostora u kome privredno društvo koje je vlasnik tog prostora obavlja maloprodajnu delatnost (maloprodajni objekat), bez preuzimanja zaposlenih u tom objektu.
Kratak opis zahteva: Podnosilac zahteva je od Komisije tražio mišljenje u vezi sa tumačenjem i primenom člana 61. stav 1, a u vezi sa članovima 17. i 5. Zakona. Konkretno, postavljena su pitanja u vezi sa računanjem prihoda učesnika na tržištu ili njegovog dela nad kojim se stiče kontrola: 1) da li se u slučaju sticanja kontrole od strane jednog ili više učesnika na tržištu nad drugim učesnikom na tržištu (ciljno društvo), u obzir uzimaju prihodi samo ciljnog društva, ili i povezanih lica ciljnog društva (cele grupe ciljnog društva); 2) da li se u slučaju sticanja kontrole od strane jednog ili više učesnika na tržištu samo nad delom, ili delovima drugih učesnika na tržištu, koji mogu predstavljati samostalnu poslovnu celinu, u obzir uzimaju samo prihodi dela nad kojim se stiče kontrola ili i povezanih lica društva čiji je deo predmet sticanja.
Kratak opis zahteva: Podnosioci zahteva su od Komisije tražili mišljenje u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije koja nastaje u slučaju kada privredno društvo koje je bilo suvlasnik (ciljnog) društva i koje je sa drugim suvlasnikom vršilo zajedničku kontrolu nad ciljnim društvom namerava da kupi od drugog suvlasnika njegov suvlasnički udeo i postane jedini, odnosno većinski vlasnik društva.
Kratak opis zahteva: Podnosioci zahteva su od Komisije tražili mišljenje u vezi sa transakcijama koje se realizuju između zavisnog društva i jednog od njegovih matičnih društava, kao i u slučaju kada jedno društvo osniva svoje podređeno (zavisno) društvo.
Kratak opis zahteva: Podnosilac zahteva je od Komisije tražio mišljenje u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije u slučaju kada privredno društvo stiče udele u društvu u kojem već ima većinski udeo, konkretno, kada stiče dodatne udele u (ciljnom) društvu u kojem već poseduje 53,66% od ukupnog broja emitovanih akcija sa pravom glasa.
Kratak opis zahteva: Podnosilac zahteva je od Komisije tražio mišljenje u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije u slučaju potencijalne akvizicije portfolija problematičnih korporativnih i mikro kredita koje banka prodaje privrednom društvu za finansijske usluge i konsalting, čija je registrovana pretežna delatnost „delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa“.

Mišljenja o primeni propisa koje se odnose na povrede konkurencije

Komisija je, postupajući po zahtevima učesnika na tržištu, donela veliki broj mišljenja o primeni odredaba Zakona, omogućavajući time učesnicima na tržištu da se bliže upoznaju sa praksom Komisije i usklade svoje ponašanje na tržištu sa pravilima o zaštiti konkurencije.

Kratak opis zahteva: Fizičko lice prijavilo je Komisiji da izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sedam bolničko zdravstvenih centara u Beogradu vrši Saobraćajni institut CIP bez sprovedenog postupka javne nabavke, sa pitanjem da li je to u skladu sa Zakonom i članom 82. Ustava, s obzirom na to da je Saobraćajni institut CIP oko 98% u vlasništvu države.
Kratak opis zahteva: Eki Transfers doo obratio se Komisiji zahtevom za izdavanje mišljenja na samostalno sačinjenu procenu, koja se odnosi na utvrđivanje da li angažovanje podzastupnika za pružanje Western Union novčane doznake ugovaranjem različitih provizija, može predstavljati zakonski rizik. Samostalno sačinjena procena sadrži opis regulatornih promena koje su uslovile razvoj konkurencije, zatim karakteristike tržišta na kome posluje društvo Eki Transfers naročito one koje se odnose na rast broja pružalaca istih ili sličnih platnih usluga koje pruža i Eki Transfers, te osvrt na intra brand konkurenciju između zastupnika Western Union-a, kao i ocenu položaja društva Eki Transfers u skladu sa odredbama člana 15. Zakona. Na kraju samostalno sačinjene procene, a na osnovu nalaza sadržanih u istoj, izvedeni su i određeni zaključci.
Kratak opis zahteva: Advokatska kancelarija Stanković&Partneri, podnela je Komisiji zahtev za mišljenje, navodeći da je učesnik na tržištu – klijent prisutan na tržištu prehrambene proizvodnje na teritoriji Republike Srbije preko više kanala distribucije, na način da je za svaki kanal distribucije i prodaje utvrdio jednake uslove nabavke i prodaje, obezbeđujući mogućnost konkurencije između direktnih konkurenata u istom kanalu prodaje.
Kako klijent pored postojećih, namerava da utvrdi i posebnu dodatnu kategoriju maloprodajnog formata čija se poslovna politika zasniva isključivo na privlačenju krajnjih kupaca putem najniže cene, od Komisije je traženo mišljenje da li je predmetni učesnik na tržištu slobodan da utvrdi različite uslove na iste poslove u svim slučajevima kada opravdano smatra da postoje različiti učesnici koji sa njegovog stanovišta, odnosno stanovišta proizvođača nisu jednaki konkurenti na tržištu.
Kratak opis zahteva: Mišljenje o obavezi podnošenja zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma od zabrane usled promene odredbi ugovora koji je bio predmet pojedinačnog izuzeća restriktivnog sporazuma od zabrane, a koji se odnose na promenu politike bonusa.
Kratak opis zahteva: Zahtev da se Komisija odredi prema upitima koji se odnose na obavezu podnošenja zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma o ekskluzivnoj distribuciji ekstrateritorijalnog karaktera.
Kratak opis zahteva: Komisiji je dostavljen zahtev za davanje mišljenja Air Serbia ad Beograd, povodom uvođenja skale na osnovu koje bi se odobravali podsticaji turoperaterima u pogledu ugovora o čarter prevozu koji je Air Serbia, kao avioprevoznik zaključila sa turoperaterima u vezi sa letnjom sezonom 2017. godine.
Kratak opis zahteva: Prica i partneri AOD obratio se Komisiji zahtevom, kojim je traženo mišljenje o primeni člana 9. Zakona. Mišljenje je traženo u odnosu na sledeće: „Da li je dozvoljeno da učesnici na tržištu koji posluju na različitom nivou proizvodnje razmenjuju, tačnije prodaju određene poslovne informacije (podaci o prometu i učešću u prometu dobavljača). Preciznije, da li je dozvoljeno da prodavac jednom od svojih dobavljača prodaje informacije o prometu i učešću u prometu drugog dobavljača čiji prodajni asortiman takođe prodaje u svom prodajnom objektu.“
Kratak opis zahteva: Lita Van Bell doo Beograd se obratio Komisiji sa zahtevom za davanje stručnog saveta u vezi postupanja konkurentskih firmi. U dopisu je navedeno da Lita Van Bell ima ekskluzivno pravo distribucije ženskog rublja ino-partnera Creationes Selene iz Španije, i to za tržište Republike Srbije i Crne Gore, te da od njih navedene proizvode direktno uvozi i distribuira dalje klijentima u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Dalje je navedeno da proizvode koji su predmet ekskluzivne distribucije u Republiku Srbiju i Crnu Goru uvoze konkurenti snabdevajući se u veleprodajnim objektima u Italiji. Od Komisije je zatražen odgovor na pitanja koji su mehanizmi zaštite ekskluzivnog prava distribucije, odnosno da li je moguće sprečiti neovlašćeni uvoz navedenih proizvoda i da li je moguće sprečiti uvoz navedenih proizvoda na granicama Republike Srbije i Crne Gore.
Kratak opis zahteva: Komisija primila zahtev za davanje mišljenja na Opšte uslove poslovanja autobuskih stanica i Akt o kategorizaciji autobuskih stanica, koji je podnelo Udruženje za saobraćaj Privredne komore Srbije.
Kratak opis zahteva: Putem elektronske pošte, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija doo Beograd dostavio je Komisiji obaveštenje da su, u skladu sa čl. 53. i 136. Zakona o energetici i Uputstvom o načinu i postupku davanja saglasnosti na akta na koje Agencija daje saglasnost i rokovima za dostavljanje podataka i dokumentacije, u toku javne konsultacije o Nacrtu izmena i dopuna Pravila o radu distributivnog sistema. Komisiji je istovremeno upućen i poziv da, u okviru javnih konsultacija, izda mišljenje, sugestije i komentare na predmetni akt.
Kratak opis zahteva: Komisiji je putem elektronske pošte dostavljen upit učesnika aktivnog na tržištu maloprodaje, a koji se odnosi na postupanje dobavljača prilikom uspostavljanja poslovne saradnje.
Kratak opis zahteva: Komisiji je putem elektronske pošte dostavljen upit koji se odnosi na nepridržavanje cene hleba od brašna T-500 od strane potencijalnog dominantnog učesnika na tržištu.
Kratak opis zahteva: Komisija je primila zahtev adv. Nenada Stankovića, kojim je traženo mišljenje o primeni Zakona. Mišljenje je traženo u odnosu na situaciju u kojoj, otkupom privatizacione dokumentacije subjekta privatizacije Galenika ad Beograd, „drugi subjekti, uključujući i najbliže postojeće konkurente imaju mogućnost direktnog uvida u poslovne rezultate, podatke o dobavljačima, uslovima nabavke aktivne supstance i drugog repromaterijala, podatke o zaposlenima, naknadama, troškovima proizvodnje, planiranim investicijama i sl. Zahtevom je od Komisije zatraženo izjašnjenje da li bi ovakva razmena i dostupnost podataka bila protivna Zakonu, a imajući u vidu i zaštitu interesa postojećih vlasnika Galenike kao i svakog budućeg vlasnika.
Kratak opis zahteva: Komisiji su putem elektronske pošte dostavljeni Upiti koji se odnose na ograničenja teritorije i plasmana konkurentskih lekova prema „ugovorima o davanju dozvole za korišćenje vlasničkih informacija (licenci), odnosno ugovorima o snabdevanju lekovima između dva proizvođača lekova“.

2016

Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije kod povezanih lica u postupcima javnih nabavki

2015

Mišljenje o primeni člana 58. Zakona o zaštiti konkurencije

2014

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi koncentracija

Po pitanjima vezanim za oblast kontrole koncentracija, kao i tokom prethodnih godina, Komisija je i u izveštajnom periodu primila veliki broj zahteva za izdavanjem mišljenja (više od dvadeset zahteva podnetih u pisanom obliku na adresu Komisije, ili postavljenih putem elektronske pošte), i na svaki od takvih zahteva od strane Komisije pojedinačno je odgovoreno. U nastavku je izloženo nekoliko pitanja na nači kako su postavljana, kao i odgovori koji su po istima upućeni strankama. Najčešće iskazane nedoumice učesnika na tržištu kada je reč o koncentracijama i tokom 2014. godine, odnosila su se na pitanja da li se i pod kojim uslovima određena poslovna transakcija može smatrati koncentracijom učesnika na tržištu u smislu Zakona (čl.17), i da li postoji zakonska obaveza prijave koncentracije Komisiji radi izdavanja odobrenja za njenu realizaciju, sa stanovišta ispunjenosti prihodnih pragova propisanih Zakonom (čl. 61), pri čijem dostizanju postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije Komisiji.

Da li postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u slučaju realizacije poslovne transakcije, koja se ogleda u planiranoj promeni u vlasništvu nad udelima privrednog društva registrovanog u Republici Srbiji kod Agencije za privredne registre, do koje će doći ulaskom dva nova člana društva, čime će, osim povećanja broja članova društva, sa dosadašnjih 9 (devet) na 11 (jedanaest), koliko će ih biti nakon realizacije predmetne transakcije, odnosno nakon pristupa dva nova nezavisna privredna subjekta, ova transakcija dovesti i do „proporcionalnog smanjenja udela“ u vlasničkoj strukturi svakog pojedinačnog člana društva sa 11,1% na 9,09%?
Da li postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u slučaju realizacije poslovne transakcije koja se ogleda u dokapitalizaciji „Komercijalne banke“ a.d. Beograd, do koje dolazi putem planirane konverzije zamenljivih preferencijalnih akcija njenih dosadašnjih akcionara u obične akcije ove banke?
Da li postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u slučaju realizacije poslovne transakcije, na osnovu koje će Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, sprovođenjem postupka dokapitalizacije „Dunav banke“ a.d. Beograd, ući u vlasničku strukturu i postati vlasnik većinskog paketa akcija ove banke, što obezbeđuje i većinski broj glasova u njoj?
Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije
Otkup otpadnog materijala
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije na ugovore o distribuciji
Mišljenje u vezi sa primenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, u postupcima javnih nabavki

Zahtev za davanje mišljenja o nabavci opreme podnet od strane Ministarstva privrede

2013

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi restriktivnih sporazuma

Da li je „Protokol o saradnji u postupku snabdevanja lekovima“ restriktivni sporazum? Zahtev za mišljenje Američke privredna komore u Srbiji o primeni člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009) u pogledu „Protokola o saradnji u postupku snabdevanja lekovima“
Primena pravila zaštite konkurencije na praksu oglašavanja cena na ambalaži proizvoda
Da li ugovor o konzorcijumu predstavlja restriktivni sporazum?
Primena pravila zaštite konkurencije na sporazum o sponzorstvu?
Različiti cenovnici

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije u vezi sa javnim nabavkama

Načelo obezbeđenja konkurencije

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja

Primena pravila zaštite konkurencije na institut „iscrpljenja prava“ i tzv. „paralelnog uvoza“
Veličina tržišnog udela koji neki učesnik na tržištu može imati

Mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaja

Dve su grupe pitanja, odnosno osnovnih dilema, zbog kojih se učesnici na tržištu obraćaju Komisiji kada je o kontroli koncentracija reč. Prva nedoumica proističe iz toga da li transakcijom koja se namerava preduzeti i sprovesti, nastaje koncentracija učesnika na tržištu u smislu Zakona. Druga dilema učesnika na tržištu, po pravilu je vezana za ocenu i utvrđivanje ispunjenosti prihodnih pragova propisanih Zakonom, pri čijem dostizanju postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije Komisiji.

Da li za sprovođenje transakcije koja se sastoji u promeni vlasničke strukture društva „Don Don“ iz Beograda, na osnovu uključivanja u tu strukturu, novog člana društva – Investicionog fonda iz Luksemburga, po osnovu dokapitalizacije, treba podneti prijavu koncentracije?
Da li postoji obaveza prijave koncentracije za realizaciju transakcije u kojoj društvo „Telenor“ d.o.o. iz Beograda pored posedovanja 49% udela u društvu „Telenor Direct“ d.o.o., stiče i preostalih 51% udela u ovom društvu?
Značaj poštovanja obaveze prijave koncentracije

2012

Mišljenje o podnošenju zajedničke ponude u postupku hitne javne nabavke

Mišljenje o zaključenju ugovora o komisionu

Mišljenje o obavezi korisnika franšize da nabavlja proizvode drugog proizvođača isključivo od davaoca franšize

2011

Mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije

Mišljenje o primeni člana 21. u vezi člana 5. Zakona o zaštiti konkurencije

2010

Mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije OAO Trest Gidromontaž nad PPT Inženjering a.d. Beograd

Mišljenje – Agencija za osiguranje depozita u vezi sa dokapitalizacijom Čačanske banke a.d. Čačak

Mišljenje u vezi sa zahtevom za mišljenje o primeni propisa o zaštiti konkurencije podnetom od strane Corner Shop doo

Mišljenje u vezi primene najpovoljnijih uslova u vertikalnim ugovorima

2009

Mišljenje o primeni propisa o zaštiti konkurencije u odnosu na preporučivanje cena u vertikalnim ugovorima

Mišljenje o primeni člana 61. stav 3. Zakona

Mišljenje o primeni čl. 63. u vezi čl. 65. Zakona o zaštiti konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom člana 16. stav 2. tačka 3) Zakona o zaštiti konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom čl. 17., 61. i 63. Zakona, na zahtev Komisije za hartije od vrednosti

Mišljenje u vezi sa primenom člana 23. stav 5. Zakona o zaštiti konkurencije

Mišljenje u vezi sa primenom člana 71. stav 5. Zakona