kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције донела је одлуку о обустави поступка против Адвокатске коморе Србије.

Након спроведених испитних радњи, које су подразумевале оцену достављене документације и прикупљених чињеница, Комисија је закључила да се не може са сигурношћу утврдити да је Адвокатска комора Србије, као облик удружених учесника на тржишту, донела одлуку којом се значајно ограничава, нарушава или спречава конкуренција на тржишту пружања услуга правне помоћи од стране адвоката на територији Републике Србије, односно да је повредила конкуренцију у смислу члана 10. Закона. У том смислу, констатовано је да нема услова за даље вођење поступка.

Поступак против Адвокатске коморе Србије Комисија је покренула 29. јула 2014.године по службеној дужности, а због постојања основане претпоставке да је одредбама донетих одлука ограничила тржиште и развој тржишта пружања адвокатских услуга на територији Републике Србије.