Комисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, против привредних друштава Victoria Oil а.д. и Витал а.д., ради испитивања постојања рестриктивног споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције, којим се ограничава конкуренција на тржишту производње јестивог сунцокретовог уља у Републици Србији.

Наведена привредна друштва су закључила Уговор о пословној сарадњи чији је предмет производња производа рафинисаног сунцокретовог уља под робном марком купца (Витал) од стране продавца/произвођача (Victoria Оil) сходно потребама и налогу купца, као и купопродаја истих на начин и под условима који су ближе дефинисани самим Уговором. С обзиром да су наведена привредна друштва директни конкуренти на тржишту приозводње јестивог сунцокретовог уља, а имајући у виду претходно наведени уговор, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције склапањем забрањеног споразума који за последицу може имати усаглашавање ценовне политике, ограничавање обима и квалитета производње, поделу тржишта и размену поверљивих пословних информација.

Комисија ће у испитном поступку предузети доказне радње у циљу утврђивања одлучних чињеница, које су од значаја за оцену постојања повреде конкуренције.