Komisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti pokrenula postupak ispitivanja koncentracije koja je sprovedena iako nije odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, a koja je, prema osnovanoj pretpostavci, nastala sticanjem neposredne kontrole od strane društva AGRISER d.o.o. iz Beograda, ulica Terazije broj 8, nad delom imovine društva Aleksa Šantić a.d. iz Alekse Šantića, Sombor, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 3, koju čini poljoprivredno zemljište sa pratećim objektima. U predmetnom postupku Komisija će ispitati da li je u konkretnom slučaju postupano suprotno odredbama člana 63. Zakona, kao i dozvoljenost ove koncentracije u skladu sa članom 19. Zakona, kojim je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.