15-09-2015-0

U Privrednoj komori Srbije održana je stručna konferencija povodom završetka projekta „Jačanje kapaciteta Komisije za zaštitu kokurencije“ koji je finasirala Evropska unija.

U uvodnom delu Konferencije potpisan je Sporazum o saradnji Komisije za zaštiti konkurencije i Privredne komore Srbije. Ovim Sporazumom, nastavlja se unapređivanje dosadašnje uspešne saradnje Komisije i Privredne komore na polju zaštite konkurencije radi efikasnog delovanja tržišta proizvoda i usluga. Poslovna zajednica kroz saradnju Privredne komore i Komisije za zaštitu konkurencije će ići u korak sa evropskim standardima na polju prava i politike konkurencije, što predstavlja bitan segment procesa pristupanja u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Glavne teme tokom konferencije su bile predstavljanje modela korporativne odgovornosti, kao i principi i mogućnosti imuniteta od kazni (leniency program). Model korporativne odgovornosti predstavlja sistem internih pravila koje kompanija usvaja i primenjuje u cilju poštovanja pravila konkurencije, a kako bi izbegle visoke kazne koje su propisane za slučajeve narušavanja, ograničavanja ili sprečavanja konkurencije na tržištu.

conf-2Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, doc. dr Miloje Obradović je rekao da će se u narednom periodu Komisija, pre svega, boriti protiv kartela i zlouotrebe dominantnog položaja – problema koji imaju i druge zemlje, koji je najviše zastupljen tamo gde se odvijaju značajne poslovne aktivnosti. Kako je objasnio, cilj Komisije nije da kažnjava učesnike na tržištu, već da oni poštuju standarde poslovanja. Podsećajući na pregovaračko Poglavlje 8 koje reguliše oblast konkurencije, Obradović naglašava da je u Srbiji zaštita konkurencije u najvećoj meri usklađena sa zakonodavstvom EU.

Završna konferencija je ujedno poslužila da se sumiraju rezultati ovog uspešnog projekta ali i kao okvir za razmenu znanja radi unapređenja politike zaštite konkurencije u Srbiji, kao jedne od najvažnijih politika za funkcionisanje slobodnog tržišta.

Kao najvažniji rezultati projekta, navedeni su uvođenje elektronskog sistema za upravljanje predmetima i operativne baze podataka, izrada strateškog plana Komisije za naredni period, kao i komunikacione strategije, ali i finalizacija „Priručnika za postupanje“ koji propisuje sve korake u procedurama iz nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije. Takođe realizovano je mnoštvo obuka, radionica i simulacija kako bi se zaposleni stručna lica Komisije pripremili za uspešno obavljanje nenajavljenih uviđaja (dawn-raid). Prvi nenajavljeni uviđaju su uspešno izvršeni i što je posebno pozitivno naglašeno od strane predstavnika Delegacije EU – korišćena je sofisticirana oprema i forenzički softver (nabavljeni u okviru istog IPA programa iz koga se finansirao ceo Projekat). Pored Strateškog plan razvoja i Komunikacione strategije, pripremljen je i plan zastupanja (advocacy) Komisije koja je počela da se primenjuje i daje prve rezultate u komuniciranju sa javnostima i zastupanju politike i prava konkurencije kod državnih organa, stručne i opšte javnosti. Uspešno su organizovane Jesenja škola konkurencije i obuke stručnih lica iz Privredne komore, koji će biti u mogućnosti da pruže relevantne informacije poslovnoj zajednici o pravu i politici konkurencije. Konferencija je poslužila za predstavljanje i uvođenje modela korporativne odgovornosti, čijom primenom se umanjuje neizvesnost sa kojom se suočavaju učesnici na tržištu, a predupređuju nedozvoljena ponašanja što dovodi do jačanja konkurencije, odnosno do povećanja ekonomske efikasnosti i ponude kvalitetnijih roba i usluga.

conf-1Na konferenciji su učestvovali i Frejk Janmat šef odeljenja za evropske integracije i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u Srbiji, Andrej Plahutnik vođa projekta, članovi Saveta Komisije, kao i predstavnici poslovnih udruženja i kompanija.

Projekat je realizovan od septembra 2012. do septembra 2015. U skladu sa obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, projekat se fokusirao na tehničku i operativnu podršku Komisiji kako bi se pojačali njeni kapaciteti za sprovođenje politike zaštitite konkurencije u Srbiji.