УПУТСТВО о начину израчунавања укупног прихода учесника у концентрацији у случајевима када се контрола стиче над делом предузећа

Чланом 21. став 1. тачка 2) Закона о заштити конкуренције дефинисано је да концентрација учесника на тржишту настаје у случајевима стицања непосредне или посредне контроле једног или више учесника на тржишту над другим учесником на тржишту или његовим делом.

Под контролом из претходног става сматра се могућност одлучујућег утицаја на пословање учесника на тржишту, засновано на правима, уговорима или било којим другим правним или чињеничним средствима, а нарочито:

1) власништву или праву коришћења целокупне имовине учесника на тржишту или дела његове имовине;

2) уговорном овлашћењу или било којем другом основу којим се стиче могућност на одлучујући утицај на састав, рад или одлучивање другог учесника на тржишту.

Када се у поступку концентрације стиче контрола само над делом учесника на тржишту, учесници у концентрацији су учесник на тржишту који стиче контролу и само део учесника на тржишту над којим се стиче контрола. У складу са наведеним заједнички укупан годишњи приход учесника у концентрацији израчунава се као збир прихода стицаоца контроле (узимајући у обзир и укупне годишње приходе свих учесника на тржишту са којима се стицалац контроле сматра повезаним у смислу члана 5. Закона) и само дела предузећа над којим се контрола стиче.

Под делом учесника на тржишту над којим се стиче контрола се сматра једно или више одвојених организационих целина (нпр. огранак) које могу самостално наступати на тржишту, или унутрашње организационе јединице (нпр. одељења), као и специфична средства која самостално могу да послују на тржишту и сама по себи представљају пословање (нпр. лиценце), односно сви они делови учесника на тржишту којима се може израчунати укупан годишњи приход који су остварили на тржишту.

УПУТСТВО за израчунавање укупног годишњег прихода из члана 23. Закона о заштити конкуренције у вези са чланом 5. Закона

Члан 5. Закона о заштити конкуренције дефинише да се Закон примењује и на повезане учеснике на тржишту, те да се два или више повезаних учесника на тржишту у смислу Закона сматрају једним учесником на тржишту.

Под повезаним учесницима на тржишту сматрају се два или више учесника на тржишту који су повезани тако да један учесник на тржишту непосредно или посредно одлучујуће утиче на управљање у другом учеснику на тржишту, а нарочито по основу већинског учешћа у основном капиталу, већине гласова у органима управљања, права на постављање већине чланова управног или надзорног одбора и лица овлашћених за заступање учесника на тржишту, као и уговора о преношењу права управљања.

Приликом подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације, у случајевима повезаних учесника у смислу члана 5. Закона, укупан годишњи приход из члана 23. Закона рачуна се као збир свих укупних прихода које су остварили учесници на тржишту који се сматрају повезаним и који припадају истој групи.
Uputstvo o sadržini i načinu za podnošenja zahteva za određivanje mere zaštite podatakaUputstvo o sadržini i načinu za podnošenja zahteva za određivanje mere zaštite podatakaУпутство за откривање намештених понуда у поступку јавне набавке (2022.)

Uputstvo o sadrzini i nacinu podnosenja zahteva za odredjivanje mere zastite podataka – sa obrascemУпутство о садржини и начину подношења захтева за одређивање мере заштите података са обрасцем