Komisija za zaštitu konkurencije je u postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, utvrdila da su društva „D&D Travel“ d.o.o., Niš, „DJD prevoz“ d.o.o., Niš i „Jeremić prevoz“ d.o.o. Niš, zaključila restriktivni sporazum kojim su unapred dogovorila pojedinačno učešće u postupku javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš (Usluga organizovanog prevoza radnika za 2014. godinu). Komisija je tokom postupka zaključila da su navedeni učesnici na tržištu prekršili pravila konkurencije dogovorom o utvrđivanju cena i drugih komercijalnih uslova, koje je sadržala svaka pojedinačna ponuda, čime su učinila povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Imajući u vidu navedeno, Komisija je odredila meru zaštite konkurencije u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini 1,6 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2013. godini za sva navedena društva.