Komisija za zaštitu konkurencije je, zaključkom predsednika Komisije, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva EPS Distribucija.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao jedini operator distributivnog sistema električne energije u Republici Srbiji, zloupotrebilo dominantan položaj stavljanjem u povoljniji položaj društva EPS Snabdevanje, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače električnom energijom.

EPS Distribucija je, prema osnovanoj pretpostavci Komisije, prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije, nametalo obavezu deponovanja sredstava namenskog (garantnog) depozita na ime obezbeđenja plaćanja usluge pristupa sistemu, svim korisnicima distributivnog sistema, osim svom povezanom društvu, EPS Snabdevanje.