Savet Komisije za zaštitu konkurencije je, na sednici održanoj 11. avgusta 2016. godine, doneo rešenje kojim se uslovno odobrava sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole privrednog društva Sunoko d.o.o Novi Sad nad privrednim društvom Star Šećer d.o.o. Senta, a time i nad Fabrikom šećera TE-TO Senta A.D.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog tokom ispitnog postupka, Komisija je konstatovala da će sprovođenjem koncentracije doći do jačanja dominantnog položaja Sunoka, pre svega na tržištu proizvodnje šećera i tržištu prodaje šećera u Republici Srbiji. Iz tog razloga, sprovođenje pomenute koncentracije je moglo da bude odobreno samo uz određene uslove koji su propisani rešenjem. Komisija za zaštitu konkurencije smatra da se utvrđivanjem mera ponašanja u odnosu na Sunoko d.o.o. Novi Sad, obezbeđuje sprečavanje potencijalno negativnih efekata predmetne koncentracije.

Rešenjem su naloženi uslovi u vidu mera ponašanja i obaveznog redovnog izveštavanja Komisije sa ciljem očuvanja tržišne strukture i ostanka svih proizvodnih kapaciteta uključujući i šećeranu TE TO Senta na tržištu, transparentnog praćenja nivoa, promene cena šećera na tržištu, unapređenja transparentnosti politike prodaje šećera i poslovnih odnosa sa kupcima, kao i punog informisanja Komisije o nivou i vrsti investicija koje će se realizovati u TE TO Senta sa ciljem povećanja proizvodne efikasnosti, i to:

1. Izveštavanje o prerađenoj šećernoj repi i proizvedenom šećeru i to pojedinačno za svaku od šećerana u vlasništvu Sunoka.
2. U slučaju likvidacije ili odluke Sunoka koja za posledicu ima trajno zatvaranje neke od šećerana pod njegovom kontrolom, Sunoko ima obavezu da prethodno javno oglasi prodaju vlasničkog kapitala ili imovine šećerane, i to u najmanje tri dnevne novine koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i jednim inostranim novinama koje se specijalizuju za privredu i finansije i izdaju na teritoriji EU, ili Internet portalu koji se uobičajeno koristi za distribuciju poslovnih vesti
3. Obaveza izveštavanja o cenama, o nastalim promenama cene šećera posebno za tržište Srbije, EU, CEFTA i eventualno treća tržišta, na paritetu FCO šećerana, bez PDV-a, uz dostavljanje obrazloženja uzroka i intenziteta nastalih promena.
4. Obaveza da najkasnije u roku od šest meseci dostavi Komisiji dokument kojim definiše svoju politiku prodaje šećera prema domaćim kupcima
5. Izveštavanje o eventualnim izmenama važećih ugovora Fabrike šećera TE-TO Senta A.D. sa kupcima i razlozima za iste
6. Obaveza dostavljanja godišnjih izveštaja o merama i radnjama preduzetim sa ciljem održanja poslovanja Fabrike šećera TE-TO Senta A.D. koje mogu da uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: vraćanje dugova, preuzimanje drugih finansijskih izdataka, prenos tehničko-tehnoloških znanja i iskustava, prenos znanja i iskustava iz oblasti upravljanja, mere koje utiču na povećanje efikasnosti proizvodnje i smanjenje cene koštanja šećera, kao i druge, direktne ili indirektne, finansijske, tehničko-tehnološke, organizacione i druge mere.

Naložene mere (osim pod tačkom 5), će se primenjivati do ukidanja carina i prelevmana na uvoz šećera u Republiku Srbiju, a najduže u narednih pet godina od pravnosnažnosti rešenja Komisije. Mera pod tačkom 5. se primenjuje zaključno do kraja 2017. godine.

U toku ispitnog postupka, Komisija je pribavila potrebne podatke, informacije, kao i mišljenja o efektima koncentracije od konkurenata učesnika koncentracije, njihovih najvećih dobavljača i kupaca, kao i od državnih organa i organizacija u čijoj nadležnosti su podaci koji su relevantni u ovom postupku.

Prilikom određivanja uslova pod kojima je odobrena koncentracija, Komisija je imala u vidu i mišljenja i stavove o efektima koncetracije koje su u toku postupka izneli ostali učesnici na tržištu, a naročito industrijski kupci. Komisija je, takođe, imala u vidu i finansijski položaj fabrike TE-TO Senta A.D. Propisani uslovi, rokovi i način praćenja njihovog izvršavanja, treba da otklone zabrinutost Komisije u pogledu obezbeđivanja efikasne zaštite konkurencije, kroz očuvanje proizvodnih kapaciteta, realizaciju planiranih investicija kojima se postiže veća proizvodna efikasnost, a time i niža cena koštanja šećera, zatim kroz transparentnu politiku prodaje (rabatna politika) i politiku cena (intenzitet i uzroci promena cena).