ZELJKO SERTIC, DIMITRIJE KNJEGINJIC, UVE FREDHAJM, ZORANA MIHAJLOVIC, GABOR BEKEFISavet stranih investitora (FIC) u svom ovogodišnjem prikazu poslovne klime i preporuka za njeno unapređenje – „Bela knjiga 2015″, konstatuje vidljiv napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Prema oceni Saveta stranih investitora, poboljšanja su, očigledna, u vezi sa pojašnjenjem postojećih pravila konkurencije koja regulišu predloge obaveza (commitments), ali i odnose između konkurenata u postupcima javnih nabavki. Vredno je, navodi se u „Beloj knjizi“, posebne pažnje i to što je u novembru 2014. godine Komisija prvi put primenila “postupak obaveza“ koji je uveden izmenama Zakona o zaštiti konkurencije iz 2013. godine.

Izuzetno pozitivan napredak po oceni Saveta stranih investitora predstavlja javni poziv koji je Komisija uputila svim relevantnim činiocima kako bi dostavili komentare na Nacrt uredbe o prijavi koncentracije. Komisija je jasno pokazala, tokom javne rasprave o Nacrtu uredbe, da je voljna i spremna da transparentno i otvoreno diskutuje sa poslovnom zajednicom o novim zakonima i podzakonskim aktima i, shodno tome, da konstatuje ili prihvati komentare na sopstvene nacrte akata. Osim toga, iako periodično objavljena mišljenja i odluke Komisije načelno unapređuju postojeći pravni okvir i obezbeđuju bolje razumevanje pravila o zaštiti konkurencije, trebalo bi uložiti dodatni napor u objavljivanje aktuelnih (i sveobuhvatnih) smernica i preporuka Komisije, navodi se u izveštaju Saveta stranih investitora.

Savet stranih investitora izdaje ovu publikaciju od 2003. godine koja se promoviše svake godine u četvrtom kvartalu na nivou prestižnog događaja. „Bela knjiga“ je prikaz poslovne klime u Srbiji od strane privatnog sektora i na transparentan način predstavlja platformu za dijalog sa vlastima i praktičan set preporuka. Njen cilj je da omogući uklanjanje nepotrebnih prepreka u poslovanju u Srbiji, što omogućava lakši priliv investicija.