eu-srbija-zastavaPredsednik Komisije dr Miloje Obradović izvestio je predstavnike Evropske komisije na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju o primeni i sprovođenju Zakona o zaštiti konkurencije kao i usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2015. godinu, a u kome se naglašava da je zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnim tekovinama EU.

Predsednik Obradović je, prezentujući rezultate rada Komisije, istakao da će Komisija nastaviti sa procesom daljeg usklađivanja pravnog okvira sa osnovnim načelima EU u ovoj oblasti. U periodu između dva sastanka Pododbora, Komisija je pripremila predlog nove Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije čime će ovaj podzakonski akt Komisije biti usklađen sa pravilima EU, u delu koji se tiče pojednostavljene procedure kod prijave koncentracija. Unapređenje rada Komisije se ogleda i u činjenici da su pokrenuti postupci koji će biti od značaja za uspostavljanje prakse Komisije u pitanjima o kojima do sada nisu postojale odluke ovog organa, kao što su povrede konkurencije nastale nameštanjem ponuda u postupcim javnih nabavki (bid rigging), primena pravila konkurencija na ugovore o konzorcijumu i sličnim.

U svom obraćanju predsednik Obradović je posebno istakao: „da je Komisija, prvi put od početka svog rada sprovela nenajavljene uviđaje u prostorijama stranaka, tokom kojih je prikupljena relevantna dokumentacija i podaci. Nenajavljeni uviđaju su sprovedeni na nekoliko lokacija (nedavno su izvršeni simultani uiđaji na dve lokacije u isto vreme) i tom prilikom su korišćeni forenzički instrumenti za prikupljanje elektronske dokumentacije. Sprovođenje nenajavljenih uviđaja je potvrda rešenosti Komisije da u potpunosti izvršava svoje zakonske nadležnosti, koristeći sva istražna sredstva koja su joj na raspolaganju, u cilju otkrivanja i sankcionisanja povreda konkurencije na teritoriji Republike Srbije“.

Na sastanku je naglašeno da će buduća zakonodavna aktivnost Komisije biti usmerena na dodatno ugrađivanje u nacionalni pravni okvir i onih rešenja koja su važeća u zakonodavstvu EU, a koja do sada nisu sadržana u domaćem zakonodavstvu. Ovo se naročito odnosi na zaštitu konkurencije u pojedinim privrednim sektorima (na primer, transport i osiguranje), kao i na pitanja koja su sveobuhvatnije regulisana Zakonom i uredbama, ali postoje i posebni propisi EU kojima su ta pitanja detaljnije uređena.

„Komisija će nastaviti sa efikasnom primenom zakona, čime će doprineti poštovanju pravila konkurencije na tržištu u Srbiji, u skladu sa unutrašnjim i evropskim propisima i praksom. U tom poslu računamo na podršku svih institucija Republike Srbije, ali i naših partnera iz EU“ poručio je na kraju izlaganja predsednik Komisije dr Miloje Obradović.