FICKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica, po službenoj dužnosti, protiv MasterCard platnih organizacija, koju predstavljaju društva MasterCard Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA; MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA i Mastercard Europe S.p.r.l, Chaussee de Tervuren 198A, V-1410 Waterloo, Belgija (u daljem tekstu: Mastercard).

Komisija je osnovano pretpostavila da Mastercard, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Republike Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primenjuju banke na teritoriji Republike Srbije u sistemu Mastercard-a, a koje su nekoliko puta veće od onih koje se primenjuju u zemljama EU.

Imajući u vidu da su međubankarske naknade uključene u trgovačke naknade koju banke zaračunavaju trgovcima za uslugu plaćanja platnim karticama, Komisija osnovano pretpostavlja da se na taj način ograničava konkurencija među bankama – prihvatiocima platnih kartica, koje ne mogu da ugovaraju visinu trgovačke naknade ispod iznosa međubankarske naknade. To posledično može imati uticaja i na potrošače, ukoliko trgovci ugrađuju u maloprodajnu cenu iznos trgovačke naknade, što poskupljuje za taj iznos proizvode ili usluge nezavisno od toga da li se plaćanje vrši platnom karticom ili gotovinom, a moguće je da utiče negativno i na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Republike Srbije, ako su banke podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.