kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције спровела је анализу услова конкуренције на тржишту спољних пнеуматика на територији Републике Србије у периоду 2014-2016. године.

Истраживање је спроведено у циљу квалитетнијег и свеобухватнијег приступа раду на предметима који се тичу овог сектора. С тим у вези, основни циљ анализе било је утврђивање структуре тржишта, обухватa тржишта, односa између конкурената и њихова тржишна учешћа.

Израда ове анализе је, иначе, у складу са одредбом члана 21. став 1. тачка 6) Закона о заштити конкуренције, којом је прописана надлежност Комисије да прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединачним секторима.

У анализи су издвојена и појединачно анализирана следећа релевантна тржишта:

• тржиште спољних пнеуматика за путничка возила,
• тржиште спољних пнеуматика за аутобусе и камионе,
• тржиште спољних пнеуматика за мотоцикле и бицикле,
• тржиште спољних пнеуматика за пољопривредна возила и машине,
• тржиште спољних пнеуматика за грађевинска и индустријска возила и машине.

Анализирани су и производња и увоз као сегмент понуде, као и извоз и продаја на домаћем тржишту, као сегмент тражње за предметним пнеуматицима.

Основни извори података и информација за израду ове анализе су подаци Управе царина Министарства финансија, подаци достављени од учесника на тржишту, као и јавно доступни подаци, укључујући податке доступне на интернету и постојећа правна регулатива. Комисија је упутила захтеве за доставу информацију произвођачима спољних пнеуматика у Србији и то: Предузећу за производњу гума Tigar tyers доо Пирот, друштвима Trayal korporacija ад Крушевац и Cooper tire & rubber company Serbia доо Крушевац, као и највећим дистрибутерима и продавцима пнеуматских гума.