april « 2017 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2017 » april
Komisija izrekla meru zaštite konkurencije kompanijama Vital i Viktorija oil AD

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije je doneo rešenje kojim je utvrdio povredu konkurencije i odredio meru zaštite konkurencije društvima Vital iz Vrbasa i Victoriaoil AD iz Šida, zbog zaključenja restriktivnog sporazuma kojim se ograničava i kontroliše proizvodnja i tržište jestivog suncokretovog ulja.

Utvrđeno je da su navedena društva, koja su konkurenti na tržištima proizvodnje i prodaje jestivog suncokretovog ulja, zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je stvoren okvir za usklađivanje ponašanja učesnika na tržištu, zbog čega Ugovor predstavlja restriktivni sporazum. u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.

Mera zaštite konkurencije je izrečena u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa, društvu „Victoriaoil“ u visini 23 miliona dinara i društvu „Vital“ 8, 6 milona dinara.

Član saveta Komisije na sastanku Multi – disciplinarnog tima

kzk-ekofČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je na Trećoj radionici i koordinacionom sastanku Multi – disciplinarnog tima na temu: Prevara u postupku javnih nabavki/finasijske prevare i javne korupcije. Tom prilikom je održao izlaganje na temu „Politika zaštite konkurencije i javne nabavke: uloga Komisije za zaštitu konkurencije“.

Multidisciplinarni tim (MTD) ima za cilj da predstavnike raznih državnih institucija, vladinih organizacija i tela, predstavi jedne drugima, edukuje članove o mogućnostima i specijalnostima drugih organizacija kao i da ojača komunikaciju i koordinaciju između tih organizacija – sve sa krajnjim ciljem identifikacije, uspešnije istrage i krivičnog gonjenjenja prevara u postupku javne nabavke i drugih slučajeva javne korupcije.

Radionica i rad MTD-a je organizovan u formi sastanka u saradnji sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Beogradu (OSCE) i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi SAD u Beogradu.

Na sastanku osim predstavnika Komisije učestvovali i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Uprave za javne navbavke, SBPOK-a MUP Srbije i drugih organizacija.

Saradnja sa Belorusijom ozvaničena Memorandumom

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i Vladimir Koltovič, ministar za antimonopolsko regulisanje i trgovinu potpisali su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti konkurencije dve institucije.

Realizacija ovog sporazuma otvara mogućnost intenzivnije saradnje na polju zaštite konkurencije kao i razvoj bilateralnih odnosa uz osiguravanje uslova za efikasno delovanje tržišta proizvoda i usluga institucija zaduženih za sprovođenje politike konkurencije Srbije i Belorusije.

Dve strane su se složile da je u njihovom zajedničkom interesu da jedni drugima pružaju pomoć u vezi sa primenom antimonopolnog, odnosno konkurentnog zakonodavstva i razvojem politike konkurencije u cilju razmene iskustva i mišljenja.

Takođe, Memorandumom je predviđena razmena saradnika, organizovanje seminara, foruma, kurseva i ostalih sličnih manifestacija, kao i razmenu publikacija i drugih dokumenata.

Komisija za zaštitu konkurencije vrlo je aktivna u saradnji sa drugim telima za zaštitu konkurencije, kako onih koji su članice EU, tako i država koje to nisu. Memorandum o saradnji sa Belorusijom je 12-ti sporazum koji Komisija za zaštitu ima sa telima za zaštitu konkurenciju drugih država, odnosno organima koji se bave zaštitom konkurencije.

Memorandum je potpisan tokom zasedanja Mešovitog komiteta za trgovinu i ekonomsku saradnju Srbije i Belorusije koje je održano 18 i 19. aprila u Beogradu.

ZAKLjUČAK o objavljivanju Obaveštenja o bitnim činjenicama, dokazima i ostalim elementima utvrđenim u postupku i poziva na izjašnjenje

Preuzimanje OBAVEŠTENjA

Savet Komisije doneo je odluku o sprovođenju sektorske analize tržišta trgovine na malo

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 12. aprila 2017. godine odluku o sprovođenju sektorske analize tržišta trgovine na malo.

Prema izveštajima Evropske komisije, uloga sektora trgovine je ključna u razvoju evropske ekonomije, pa je i u pojedinim zemljama EU (Nemačka, Velika Britanija,Finska…) prisutno kontinuirano praćenje promena u domenu konkurencije u kontekstu razvoja ovog sektora.

Sektorska analiza će doprineti utvrđivanju odnosa između konkurenata na tržištu trgovine na malo na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Takođe, predmetna sektorska analiza obuhvatiće i tržište trgovine na veliko. To podrazumeva procenu tržišnog učešća i relativne snage učesnika na tržištu, analizu ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu.

Pitanje od posebnog značaja biće pitanje odnosa između trgovaca na malo i njihovih dobavljača, u smislu utvrđivanja razlika u stepenu pregovaračke moći između malih i velikih trgovinskih lanaca, kao i između onih koji su prisutni na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Drugi važan aspekt je pitanje položaja dobavljača, koji se između ostalog može sagledati i kroz mogućnost i način uticaja na veličinu prostora na policama u maloprodajnim objektima, odnosno kroz postojanje eventualne obaveze plaćanja naknada (taksa ulistavanja, opasnost od delistiranja, kada dobavljači odbiju da smanje cene ili druge bitne uslove plaćanja, takse za police – prodajni prostor). Pitanje rabatne politike će biti detaljno analizirono, a naročito utvrđivanje vrste odobrenih rabata, visine kao i kriterijuma za njihovo odobravanje.

Imajući u vidu da je jedan od trendova, koji se mogu identifikovati na tržištu trgovine na malo i razvoj privatnih robnih marki, biće analiziran i uticaj robnih marki na izbor potrošača, profitabilnost i pregovaračku moć trgovinskih lanaca, kao i na položaj dobavljača.

Na kraju, ali ne manje značajno, rezultati sektorske analize omogućiće sprovođenje ex-post analize značajnih koncentracija u ovom sektoru, koje su realizovane u prethodnom periodu.

Dan konkurencije 2017.

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije organizovala je, povodom Dana konkurencije, međunarodnu konferenciju „Izazovi u primeni politike zaštite konkurencije na putu ka EU“.
U okviru konferencije održana su dva panela na kojima su razmenjena iskustva o odnosima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije sa Evropskom komisijom, stepenu njihove funkcionalne i finansijske nezavisnosti, važnosti povećanja kapaciteta, kao i oblici saradnje na rešavanju slučajeva koji sve više imaju regionalni,pa i međunarodni karakter.

Uvodna izlaganja dali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, Snežana B. Petrović predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije, Štefen Hudolin iz Delegacije Evropske unije i Bogdan Čiritoju, predsednik Saveta za zaštitiu konkurencije Rumunije.
Komisija je, ovoga puta, odlučila da na ,inače tradicionalnoj konferenciji uvede i format počasni „gost – domaćin“. Ove godine je to Savet za zaštitu konkurencije Rumunije.
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović najavio je, u uvodnom izlaganju, donošenje novog zakon o zaštiti konkurencije, koji će omogućiti efikasniji rad Komisije i olakšati sprovođenje politike zaštite konkurencije u Srbiji.

„Primena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u praksi je pokazala da postoji prostor za normativna unapređenja. U tom smislu, Komisija već radi na određenim idejama kako bi se, u što kraćem mogućem roku, formulisali i normativno regulisali neki instituti koji do sada nisu dovoljno ili, u nekim slučajevima, nisu uopšte regulisani Zakonom koji je na snazi.“

Predsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije, posebno u svetlu nove Direktive Evropske komisije. „Sa velikom pažnjom Komisija je izučila i predlog nove Direktive koju je Evropska komisija predložila na usvajanje Evropskom Parlamentu, a koja predviđa nova pravila i alate kako bi nacionalna tela za zaštitu konkurencije koja funkcionišu u okviru Evropske unije bila što efikasnija.“

Predsednica skupštinskog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović je navela da je Komisija na dobrom putu da po respektabilnosti dostigne tela za zaštitu konkurencije koja u evropskim državama postoje već decenijama. Na ovo ukazuju i pozitivne ocene koje Srbija već drugu godinu za redom dobija za sprovođenje politike zaštite konkurencije kroz godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju EU i na sastancima Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu istakla je Petrovovićeva.
Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Stefen Hudolin ocenio je da je Srbija uz podršku EU puno postigla u zaštiti konkurencije i dodao da su propisi u Srbiji koju regulišu tu oblast u velikoj meri usklađeni sa evropskim zakonodavstvom..

Bogdan Čiritoju, predsednik Saveta za konkurenciju Rumunije izneo je iskustva ove institucije koja ove godine obeležava 20 godina rada i najavio intenzivniju saradnju sa Komisijom za zaštitu konkurencije Srbije.

Na panel diskusijama konferencije, pred oko 150 gostiju koje su, kao panelisti vodili Nikolas Banašević (Nicholas Banasevic), iz Direktorata za konkurenciju Evropske Komisije, Mladen Cerovac, predsednik AZTN-a Hrvatske, dr Dragan Lončar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Đanluka Sepe (Gianluca Sepe),šef odeljenja za EU italijanskog tela za konkurenciju, članovi Saveta KZK, Čedomir Radojčić i dr Veljko Milutinović.

Konferenciji su prisustvovali brojni zvaničnici svih državnih institucija, regulatornih tela, naučnih ustanova, kao i predstavnici privrednih komora, advokatskih kancelarija i poslovnih udruženja, ali i predstavnici svih regionalnih tela za zaštitu konkurencije.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Pravnog fakulteta u Beogradu.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije i slično.

Memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu je treći sporazum ove vrste koji Komisija ima sa članovima univezitetske zajednice.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju podizanja nivoa znanja u oblasti prava konkurencije i kvalitetnijeg obrazovanja studenata radi ostvarivanja tog cilja.

Predstavnici Komisije učesnici Nacionalnog konventa o EU

kzk-ekofU organizaciji NALED-a održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, koja prati pregovore o Poglavlju 8, Politika konkurencije.

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije – član Saveta Čedomir Radojčić i rukovodilac Sektora za pravne poslove Ljiljana Pavlović su tokom sednice imali izlaganje na temu „Propisi u oblasti politike konkurencije – potreba za daljim unapređenjem pravnog okvira“ , dok je rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević govorio na temu “ Uloga i značaj ekonomskih analiza i relevantnih podataka u primeni zaštite konkurencije“.

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU bila je prilika da se predstavi uloga i dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije, kao i da se skrene pažnja na izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Tokom sednice Radne grupe zaključeno je da je neophodno nastaviti sa praćenjem aktivnosti vezanim za politiku konkurencije. Posebno je istaknuta važnost ovakvih sastanaka i međusobnog informisanja i delovanja, a u cilju što kvalitetnijeg ispunjavanja dogovorenog i što bržeg otvaranja Poglavlja 8.

Ova sednica je bila prilika da se, po prvi put, na jednom mestu okupe predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za kontrolu državne pomoći, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, predstavnici organizacija civilnog društva. Na sednici je izlaganje imala i prof.dr Sanja Danković, šef Pregovaračkog tima za Poglavlje 8.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vode sistemski struktuirane debate predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, poslovne zajednice, sindikata i profesionalnih udruženja o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.