Saopštenja za javnost « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti » Saopštenja za javnost (Page 25)
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – Agrokor

Savet Komisije za zaštitu konkurencije na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine, doneo je rešenje kojim je uslovno odobrio koncentraciju, koja nastaje sticanjem kontrole društva „Agrokor“ d.d. iz Republike Hrvatske, nad slovenačkim društvom „Poslovni sistem Mercator“ d.d..

 

Komisija je utvrdila sve činjenice ključne za ocenu da li ova koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti u smislu člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije. Prikupljeni su podaci od jednog broja državnih organa, kao što su Agencija za privredne registre, Republički Zavod za statistiku, Poreska uprava Ministarstva finansija, kao i informacije od svih velikih trgovinskih lanaca nacionalnog značaja, koji su aktivni na tržištu predmetne maloprodaje u Republici Srbiji i onih koji imaju regionalni ili lokalni karakter. Komisija je obezbedila izjašnjenje 23 konkurenta različite tržišne snage i različitog stepena njihovog geografskog i teritorijalnog značaja. U ovom postupku obezbeđena su i korišćena izjašnjenja i ocene 25 proizvođača aktivnih u oblasti mlečne industrije, industrije bezalkoholnih pića, industrije mesa, ulja, šećera, konditorskih, kao i hemijskih proizvoda, koji svojim robama snabdevaju kako učesnike koncentracije, tako i njihove konkurente. Komisija je procenila i vertikalne efekte predmetne koncentracije, a u vezi činjenice da je kompanija Agrokor u Republici Srbiji prisutna  preko svoja 22 povezana i aktivna društva, među kojima su i „Dijamant“ iz Zrenjanina, „Frikom“ iz Beograda, „Kikindski mlin“ iz Kikinde i dr. Svoju odluku Komisija je temeljila i na nalazima Ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za tržište grada Beograda i tržište Republike Srbije u periodu 2010. – 2012. godina, koju je za potrebe ovog postupka sproveo Institut ekonomskih nauka iz Beograda.
(više…)

Projekat „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST (JAT – ETIHAD)

Komisija za zaštitu konkurencije je odobrila koncentraciju koja nastaje promenom oblika kontrole nad društvom „Jat Airways A.D. Beograd“. Prethodna pojedinačna kontrola koju je nad Jat-om vršila Republika Srbija kao njegov jedini vlasnik, transformiše se u zajedničku kontrolu koju će ubuduće vršiti društvo „Etihad Airways P.J.S.C.“ (sticanjem 49% akcija u „Jat Airways A.D.“, kao i određenih upravljačkih ovlašćenja i odgovornosti) i Republika Srbija koja će posedovati većinski deo akcijskog kapitala od 51%.
 
U sprovedenom postupku tokom kojeg su utvrđene sve činjenice značajne za donošenje odluke Komisije, utvrđeno je da sprovođenje predmetne koncentracije ne dovodi do značajnog sprečavanja, ograničavanja, ili narušavanja konkurencije na relevantnom tržištu, zbog čega se u konkretnom slučaju radi o dozvoljenoj koncentraciji u smislu člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije.
 
Komisija je svoju odluku temeljila na analizi prethodno zaključenih i dostavljenih akata čiji su potpisnici učesnici ove koncentracije, kao i oceni drugih akata, dokumenata i poslovnih poteza koji će do zatvaranja ove poslovne transakcije biti zaključeni, ili preduzeti, a o čijem je predmetu, i sadržaju Komisija obaveštena od strane podnosilaca prijave.

 

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST POVODOM POSTUPKA ISPITIVANjA KONCENTRACIJE AGROKOR-MERCATOR

Postupak ispitivanja koncentracije koji je započet po podnetoj prijavi privrednog društva „Agrokor dd“ iz Republike Hrvatske, a do koje dolazi preuzimanjem većinskog paketa od 53,12% svih akcija „Poslovnog sistema Mercator“ iz Republike Slovenije, Komisija za zaštitu konkurencije zaključkom donetim dana 3. septembra 2013. godine nastavlja kao postupak po službenoj dužnosti. Tokom ispitnog postupka će saglasno članu 19. Zakona o zaštiti konkurencije biti ocenjena dozvoljenost sprovođenja ove koncentracije.
 
U predstojećem postupku Komisija će ocenjivati efekte sprovođenja koncentracije i to kako na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana u prodavnicama formata definisanog ovim zaključkom, tako i na tržištu veleprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.
 
Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama, ili drugim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste neodložno dostave Komisiji.
 
Na osnovu svih utvrđenih činjenica u toku ovog ispitnog postupka značajnih za donošenje odluke Komisije, biće rešeno u zakonom propisanom roku, ne dužem od 90 dana.
Komisija za zaštitu konkurencije

 

Saopštenje povodom presude Vrhovnog kasacionog suda kojom se odbija zahtev EKI TRANSFERS d.o.o. iz Beograda za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije

NAPOMENA: sve eventualne primedbe i sugestije možete poslati na

e-mail adresu office.kzk@kzk.gov.rs

Inicijativa za izmene i dopune Zakona o zaštiti konkurencije

Zakonodavnopravni okvir je jedan od ključnih elemenata poslovnog okruženja, i u tom smislu, harmonizacija propisa sa pravnim tekovinama EU doprinosi unapređenju poslovnog i investicionog ambijenta, a time i povećanju konkurentnosti i puno integrisanje srpske privrede u zajedničko tržište EU.

 

Polazeći od ocena i preporuka iznetim u Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija i u Izveštaju UNCTAD-a o stanju zaštite konkurencije u Srbiji, kao i od sopstvenog zapažanja i iskustva da određena važeća zakonska rešenja imaju negativne efekte na delovanje Komisije i na pravnu sigurnost, Komisija je inicirala izmenu i dopunu Zakona.

 

Inicirane izmene i dopune bi trebalo da doprinesu kako jačanju Komisije kao institucije i efikasnosti u postupanju, tako i većem stepenu pravne sigurnosti i izvesnosti za učesnike na tržištu.

 

Kao posebno značajne, izdvajamo sledeće:

 

-  drugačiji koncept dominantnog položaja na relevantnom tržištu, koji je baziran na tržišnoj snazi učesnika i na jasnim i transparentnim kriterijumima, što podrazumeva i brisanje sada postojeće pretpostavke postojanja dominantnog položaja u slučaju 40% ili više tržišnog učešća na utvrđenom relevantnom tržištu, a teret dokazivanja je isključivo na Komisiji (čl. 1. radne verzije izmena i dopuna zakona);

 

-  dosadašnja odredba čl. 58 o prekidu postupka se usklađuje sa pravilima o tzv commitment decision, čime se ostvaruje svrha i cilj zaštite konkurencije i bez određivanja mere zaštite konkurencije (čl. 10. radne verzije izmena i dopuna zakona);

 

-  U pogledu roka zastarelosti, predloženo je „razdvajanje“ zastarelosti za utvrđivanje povrede i određivanje mere zaštite konkurencije i rok za postupak naplate mere zaštite konkurencije. Takođe je uveden i institut prekida toka zastarelosti postupanjem organa odnosno Komisije (čl. 14. radne verzije izmena i dopuna zakona);

 

-   Predloženo je i brisanje odredbe stava 5. član 57. Zakona, kojom se utvrđuje da se kamate „koje nastanu u slučaju umanjenja iznosa ili ukidanja upravne mere, isplaćuju na teret sredstava Komisije“. Ovakva formulacija predstavljala je ozbiljan i opasan presedan u odnosu na zakonodavstva država članica EU, i drugih. Naime, novčani iznos mere se uplaćuje u budžet Republike Srbije, koja vraća taj iznos to jest „glavnicu“, a Komisija, koja ne koristi uplaćena sredstva i ne može njima da raspolaže čak ni u pogledu vremena eventualnog povraćaja, ima obavezu da plati kamatu. Dodatna otežavajuća okolnost se ogleda u činjenici da se Komisija finansira iz sopstvenih prihoda u skladu sa Zakonom, ali se neutrošena sredstva u tekućoj godini, prenose u budžet na kraju te godine, što znači da Komisija svaku sledeću godinu počinje bez ikakvih finansijskih sredstava  što bi za posledicu imalo da ona ne bi mogla da izvrši zakonsku obavezu povraćaja kamate u slučaju da takva obaveza nastane u navedenom periodu (čl. 3., čl. 9. radne verzije izmena i dopuna zakona).

 

Imajući u vidu značaj predloženih izmena i dopuna, a radi sprečavanja negativnih posledica na rad organa i obezbeđivanje uslova za jačanje pravne sigurnosti učesnika na tržištu, ministarstvu je predloženo da Zakon bude donet po hitnom postupku.

 

Kao posebno značajno, ističemo da je resorni ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, u vrlo kratkom roku po prijemu predmetne Inicijative, formirao Radnu grupu za izmenu i dopunu Zakona, u kojoj su, odlukom ministra, i predstavnici KZK.

 

Radna grupa je utvrdila radnu verziju nacrta izmena i dopuna Zakona, koju objavljujemo, uz napomenu da ova verzija nužno ne predstavlja konačni tekst nacrta.

 

 

Saopštenje povodom presude Upravnog suda kojom je odbijena tužba privrednog društva Industrija smrznute hrane „Frikom“ AD iz Beograda
Dan konkurencije


U sredu, 10. aprila 2013. godine, u Beogradu je održana konferencija posvećena obeležavanju sedam godina rada Komisije za zaštitu konkurencije.

 

Tema ovogodišnjeg skupa su bile aktuelne izmene i dopune Zakona o zaštiti konkurencije, povodom čega je održan okrugli sto- javna rasprava, u kojoj su učešće uzeli renomirani stručnjaci iz oblasti prava i politike zaštite konkurencije.

 

Uvodni deo skupa je obeležen obraćanjima predstavnika Delegacije Evropske unije i Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, koji su istakli značaj pitanja konkurencije u sklopu napora Srbije na putu ka EU, ali i za sveukupan razvoj privrede i tržišta naše zemlje.

 

Tokom javne rasprave predstavljena je radna verzija izmena i dopuna Zakona, koji je sačinila radna grupa formirana na predlog ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Debata koja je usledila nakon toga, ponudila je veliki broj ideja i novih rešenja, koji će biti iskorišćeni u daljoj proceduri usvajanja izmena i dopuna zakona.

 

U debati su učestvovali:
• G-din Dragovan Milićević, državni sekretar, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

• G-din Dušan Protić, pomoćnik ministra, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

• G-din Freek Janmaat, šef odseka, Delegacija EU u Beogradu

• G-đa Aleksandra Sekulović, Kancelarija za evropske integracije

• G-din Andrej Plahutnik, vođa projekta EU-SCS

• Prof. Boris Begović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

• Prof. Vladimir Pavić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

• G-đa Snežana Živković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

• G-din Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji

• G-đa Gordana Lukić, član Saveta, Komisija za zaštitu konkurencije

• Prof. dr Sanja Danković Stepanović, član Saveta, Komisija za zaštitu konkurencije

• G-đa Vidosava Džagić, Privredna Komora Srbije

• G-đa Milana Jević Gledović, Savet stranih investitora u Srbiji

• G-din Goran Papović, Udruženje za zaštitu potrošača

 

Predstavnici državnih institucija, regulatornih tela, akademske i stručne javnosti, privrede i strukovnih udruženja su se tokom rasprave saglasili o neophodnosti daljeg reformisanja i usklađivanja pravnog okvira za zaštitu konkurencije sa pravnim tekovinama razvijenih ekonomija.
Skup je organizovan uz podršku Delegacije EU u Srbiji i projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije“ koji je finansiran sredstvima EU.

Saopštenje povodom rešenja kojim se uslovno odobrava koncentracija društva „Sunoko“ d.o.o. iz Novog Sada nad društvom „Hellenic Industry“ SA iz Grčke