Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности
Смернице Комисије освојиле престижну награду

kzkСмернице Комисије за израду програма усклађености пословања, са пратећим моделом и листама за контролу усклађености су ове године у оквиру Antitrust Writing Awards освојиле награду гласова публике у делу најбољих “Soft Law” материјала тела за заштиту конкуренције и истраживања (Soft Laws & Studies – Најбољи „меки закони“ и студије) у регији Европе. Пун назив награде је “Best Soft Law, Europe, Readers Choice – 2024 Antitrust Writing Awards“.

Доделу ових престижних награда организују публикација Concurrences и универзитет George Washington, а циљ је да промовишу изучавање права конкуренције и допринесу промоцији и заговарању заштите конкуренције (antitrust advocacy) у сферама права и економије.

Публикација Комисије је један од осам награђених “Soft Law” материјала тела за заштиту конкуренције, а у категорији Европе се поред смерница Комисије гласало за радове Европске Комисије и тела за заштиту конкуренције Уједињеног Краљевства, Француске, Аустрије, Мађарске, Португала, Шпаније, Холандије, Литваније и Турске.

Одабир најбољих “меких закона“ и студија има за циљ да допринесе развоју културе и свести заштите конкуренције као и да издвоји неке од најинтересантнијих административних пракси које би чешће и распрострањеније могле бити примењене. Ова категорија настоји да подржи међународну промоцију и заговарање заштите конкуренције (antitrust advocacy) тако што истиче најцелисходније и најрелевантније материјале тела за заштиту конкуренције која се не односе на конкретне предмете и поступке, као што су смернице, анализе тржишта, итд.

Семинар на тему процене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту

kzkКомисија за заштиту конкуренције уз сарадњу Одељења OECD-а за конкуренцију и Одељења OECD-а југоисточну Европу, Републичког секретаријата за јавне политике, организује семинар на тему процене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту.

Семинар ће се одржати 19. април 2024. године, од 9,30 до 14,00 у Палата „Србија“ (сала 129), ул. Бул. Михаила Пупина 2, Нови Београд.

Семинар се реализује у оквиру пројекта OECD-а „Правични тржишни услови за конкурентност“ (https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/fair-market-conditions-adriatic.htm) и намењен је државним службеницима који раде на пословима израде нацрта прописа при министарствима и другим организацијама која врше јавна овлашћења.

Пријава:marija.antic@kzk.gov.rs

Агенда

Саопштење у вези са оценама о постојању повреде конкуренције на тржишту мобилне телефоније

kzkКомисија је на основу јавно доступних информација упозната са намером да сва три мобилна оператора повећају цене својих услуга. Међутим, само на основу ове чињенице не може се закључити да је реч о евентуалном понашању супротном Закону о заштиту конкуренције.

Као и у свим другим случајевима, тако и у овом конкретном, да би Комисија утврдила да је реч о недозвољеном понашању, мора претходно да спроведе законом прописани поступак за утврђивање постојања повреде конкуренције. Сврха спровођења поступка је да се прикупе чињенице којима би се доказало кршење Закона о заштити конкуренције.

Међутим, имајући у виду да постоји формални, законом прописани стандард за покретање поступка пред Комисијом, а то је основана претпоставка да је дошло до повреде конкуренције, неопходно је претходно утврди основаност изнетих навода и испитати чињенице. Уколико се након тога закључи да постоји сумња да је уочено понашање резултат недозвољених радњи, Комисија покреће поступак ради испитивања повреде конкуренције.

С обзиром на то да, сходно Закону о заштити конкуренције, Комисија на располагању има различите механизме за прикупљање потребних чињеница, Комисија не саопштава јавно своје евентуалне намере за поступање у конретним случајевима.

Комисија окончала поступке Atlantic Grupe и Strauss Adriatic-a

kzkКомисија за заштиту конкуренције окончала је покренуте поступке одобравања пријављене концентрације у поступку по службеној дужности и испитивања повреде конкуренције против учесника на тржишту Atlantic Grupe и Strauss Adriatic-а.

Комисија је условно одобрила концентрацију учесника на тржишту у испитном поступку настављеном по службеној дужности покренутом 10. новембра 2023. Године, након пријаве концентрације Atlantic Grand – Beograd и Strauss Adriatic – Šimanovci.

Предметна концентрација се не може реализовати без испуњења следећих услова одређених друштву Atlantic Grand d.o.o. Beograd:

1) да отуђи фабрику у којој се обавља прерада кафе и производња производа од кафе, укључујући непокретност на којој се налази ова фабрика, опрему и машине који су неопходни за наведену делатност,
2) да не обнавља уговоре о производњи кафе под приватним робним маркама за друге учеснике на тржишту и да у року од пет година не закључује нове уговоре,
3) да у наредних пет година доставља Комисији опште услове продаје и да је извештава о укупној количини и цени увезене сирове кафе, производним капацитетима и степену искоришћености производних капацитета друштва Atlantic Grand и друштва Strauss Adriatic у Србији, годишњој количини производње традиционалне (домаће) пржене кафе у производним капацитетима ових друштава, укупној количини и велепродајној цени продате традиционалне пржене кафе у Србији, као и податке о извозу.

Приликом оцене да концентрација може бити одобрена само уз одређивање посебних услова за одобрење концентрације, Комисија је имала у виду и уочене промене навика потрошача у конзумирању производа од кафе, које указују на тенденције раста потрошње еспресо кафе, филтер кафе и кафе у капсулама, као и пад тржишног удела циљног друштва и његово пословање са губитком у последње две године.

Комисија је оценила да ће у року од пет година који је одређен као период за праћење наведених мера понашања, моћи да прати пословање и понашање Аtlantic Grupe, као и да може покренути поступак због нове повреде конкуренције у ком случају би Atlantic Grupa била повратник.

Прилком одобравања концентрације Комисија је разматрала тренутно стање на тржишту кафе и будуће ефекте спровођења предметне концентрације. Такође је узела у обзир поступак испитивања повреде конкуренције учињене у периоду 2014. – 2021. године.

У поступку испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против Atlantic Grupe – Загреб, Atlantic Brands – Београд, Atlantic Grand – Београд и Strauss Adriatic – Шимановци, покренутом 16.09.2021. године Комисија је утврдила да су се та привредна друштва договорили и усаглашавали пословну стратегију директном или индиректном разменом информација у вези са ценовном политиком и будућим велепродајним ценама млевене кафе у Републици Србији, чиме су закључили рестриктивни споразум у смислу члана 10. Закона о заштити конкуренције. У току поступка, констатовано је да су странке у поступку крајем 2021. године промениле обрасце понашања и да након тога постоји већа сличност понашања цена на берзи и цена кафе у Србији.

На основу утврђеног Комисија је изрекла мере заштите конкуренције за оба учесника на тржишту у укупном износу од 237.907.176,00 динара.

Представљена метода рада Комисије Националном телу за конкуренцију Парагваја

kzk

Комисија за заштиу конкуренције и Национална комисија за конкуренцију Парагваја (CONACOM – Comisión Nacional de la Competencia) одржали су заједничку онлајн сесију на којој су представници Комисије презентовали методе рада који се односи на самосталну детекцију картела без ослањања на покајнички програм (енг. leniency), пријаве или сарадњу са другим телима.

Службеним лицима и званичницима парагвајског тела је појашњен метод детекције картела који је развила Комисија и упознати су са њеном праксом у погледу детекције и доказивања усаглашене праксе као врсте рестриктивног споразума.

До сарадње је дошло током 22. годишње конференције „Глобални форум о конкуренцији“ Организације за економску сарадњу и развој (OECD-а) одржане у Паризу, где су званичници CONACOM -а исказали интересовање за том приликом презентовану методу Комисије за заштиту конкуренције.

Члан Савета Националне комисије за конкуренцију Парагваја Едуардо Барош (Eduardo Barros) се захвалио Комисији на сарадњи и одржаној презентацији запосленима у парагвајском телу за заштиту конкуренције.

Комисија изрекла меру заштите конкуренције уз примену „покајничког програма“

kzkКомисија за заштиту конкуренције je утврдила да су привредна друштва КТГ Солуције и Eco sense Subotica са седиштем у Суботици договарала услове учешћа у поступцима више јавних набавки које су за предмет имале набавку средстава за одржавање хигијене, чиме су закључили рестриктивни споразум.

Комисија је, посредством Канцеларије за јавне набавке, дошла до сазнања да је друштво КТГ Солуције, као понуђач у појединим поступцима јавних набавки одустајало од понуда, због чега су наручиоци уговоре закључивали са другорангираним понуђачем, друштвом Ecо sense, али по вишим ценама у односу на оне које је нудило друштво КТГ Солуције. Предмети спорних јавних набавки су били материјали и средства за одржавање хигијене објеката.

Поред сазнања о одустајању од понуда , Комисија је анализом IP адреса (Internet Protocol address) са којих су друштва КТГ Солуције д.о.о. и Ecо sense d.o.o. приступала Порталу јавних набавки у поменутим поступцима јавних набавки, било ради преузимања конкурсне документације или ради подношења понуда, констатовала да су оба друштва готово увек приступала са идентичних IP адреса. Резултати анализе IP адреса указују на то да су оба друштва приступала Порталу јавних набавки готово увек са уређаја који су били конектовани путем исте интернет мреже, а могуће и путем потпуно истог уређаја.

Учесницима у рестриктивном споразуму су изречене мере заштите конкуренције, а која је друштву КТГ Солуције смањенa услед чињенице да је користило „покајнички (leniency) програм“, сходно члану 69. Закона. Значајно је да је ово први случај у ком је Комисија утврдила испуњеност услова за смањење обавезе плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције на основу пријаве учесника у рестриктивном споразуму поднете у току трајања поступка, односно након његовог покретања.

Смернице Комисије номиноване за награду

kzkСмернице Комисије за израду програма усклађености пословања, са пратећим моделом и листама за контролу усклађености су ове године номиноване за престижну награду Antitrust Writing Awards, коју организују публикација Concurrences и универзитет George Washington. Циљ ове награде је да промовише изучавање права конкуренције и допринесе промоцији и заговарању заштите конкуренције (antitrust advocacy) у сферама права и економије.

Публикација на енглеском је номиновна у делу најбољих “Soft Law” материјала тела за заштиту конкуренције и истраживања (Soft Laws & Studies – Најбољи „меки закони“ и студије) у регији Европе. Комисија је у категорији са Европском Комисијом и телима за заштиту конкуренције УК, Француске, Аустрије, Мађарске, Португала, Шпаније, Холандије, Литваније и Турске.

Одабир Најбољих “меких закона“ и студија има за циљ да допринесе развоју културе и свести заштите конкуренције. Ова категорија настоји да подржи међународну промоцију и заговарање заштите конкуренције (antitrust advocacy) тако што истиче најцелисходније и најрелевантније материјале тела за заштиту конкуренције која се не односе на конкретне предмете и поступке, као што су смернице, анализе тржишта, итд. Има за циљ да издвоји неке од најинтересантнијих административних пракси које би чешће и распрострањеније могле бити примењене.

Као и претходних година, номинације оцењује стручни жири састављен од водећих људи из тела за заштиту конкуренције, академика и саветника, уз истовремено могућност гласања публике.

Комисија на семинару Регионалнoг центра за конкуренцију (RCC) у Будимпешти

kzkПредставници Комисије учествовали су на семинару „Алати за детекцију“ (енгл. Detection Tools) у организацији Регионалнoг центра за конкуренцију OECD-GVH (RCC OECD-GVH) у Будимпешти, у оквиру партнерског пројекта који спроводе OECD и мађарско тело за заштиту конкуренције (GVH).

Учесници семинара су се кроз предавања, дискусије, питања, размену искуства и ставова упознали са широком палетом и могућностима различитих техника које тела за заштиту конкуренције користе за откривање повреда конкуренције – картела, намештања понуда и злоупотребе доминантног положаја. Посебна пажња била је посвећена коришћењу алата као што су анализа тржишта и захтев за информацијама, коришћење јавних извора за припрему ненајављених увиђаја, судска овлашћења, као и коришћење дигиталних алата, попут big data и вештачке интелигенције.

Учесници семинара су били панелисти Регионалног центра за конкуренцију, тела за заштиту конкуренције Немачке, Аустрије, Словеније, Португала и Мађарске, као и представници националних тела за заштиту конкуренције Југоисточне Eвропе.

Посета студената Правног факултета Комисији

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Студентском асоцијацијом за међународну сарадњу (САМС) Правног факултета Универзитета у Београду организовала је студентску посету Комисији.

Академци су били у прилици да се упознају са основним принципима политике заштите конкуренције и да стекну директан увид у рад и функционисање Комисије.

Организовањем оваквих студентских посета, Комисија жели да заинтересује и мотивише студенте за бављење заштитом конкуренције у свом академском раду, као и да у овој области пронађу интересовање за будућу професиноалну каријеру.

САМС постоји једанаест година и броји преко 2000 чланова са реализованих преко 1000 пројеката, који су помогли студентима да одаберу свој даљи професионални пут.

Комисија представила свој метод рада на 22. годишњој конференцији OECD-a под називом “Глобални форум о конкуренцији“

kzk
Комисија за заштиту конкуренције учествовала је на 22. годишњој конференцији “Глобални форум о конкуренцији“, коју традиционално организује Организација за економску сарадњу и развој (OECD), у свом седишту у Паризу.

На посебан позив OECD-a, у оквиру панела „Алтернативе покајничком програму“, представљен је метод рада Комисије који се односи на проактивну самосталну детекцију картела без ослањања на покајнички програм (енг. leniency), пријаве или сарадњу са другим телима. Презентација је изазвала значајну пажњу присутних представника тела за заштиту конкуренције и била је пропраћена питањима, дискусијом и позитивним оценама.

На овогодишњу конференцију која се одржала у периоду од 7. до 8. децембра 2023. године, биле су позване званице из око 110 тела за заштиту конкуренције и међународних организација, а теме су биле: „Од глобализације до регионализације“, „Алтернативе покајничком програму“, „Употреба економских доказа у случајевима испитивања картела“ и „Накнадна (ex-post) оцена мера изречених у поступцима испитивања концентрација“.

Конференција је представљала добар вид повезивања Комисије са представницима тела за заштиту конкуренције из целог света и директног представљања рада Комисије у међународним оквирима.