Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu označena kao:Komisija), primila je krajem 2012. godine dve inicijative za utvrđivanje povrede konkurencije i pokretanje postupka po službenoj dužnosti, od kojih se prva odnosi na društvo Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac (u daljem tekstu označeno kao:TE-KO Kostolac), a druga na društvo Rudarski basen „Kolubara“ d.o.o., Lazarevac (u daljem tekstu označeno kao: RB Kolubara).

Obe inicijative se odnose na nemogućnost dobijanja uglja  po osnovu učešća podnosilaca prijava u javnim oglasima raspisanim u 2012. godini. U septembru 2013.g. isti podnosilac inicijative je podneo novu inicijativu protiv RB Kolubara, kojom je obuhvaćen njihov poslovni odnos u 2013. godini, odnosno dodela uglja po javnom oglasu, po kojem je ugalj dobio i podnosilac inicijative, ali ne u traženim količinama. Navedena inicijativa se, takođe, odnosi i na dodelu asortimana uglja u 2013. godini koji uopšte nije bio predmet javnog oglasa (orah i grah), a koji su dobili drugi kupci, ali ne i podnosilac inicijative i pored uredno dostavljenog zahteva prodavcu, uz obrazloženje prodavca da su raspoložive količine navedenog asortimana već raspodeljene.

U toku postupka ispitivanja osnovanosti navoda u inicijativama (u daljem tekstu označen kao: postupak ispitivanja), Komisija je došla do velikog broja podataka i informacija, koje su pažljivo analizirane sa stanovišta primene propisa o zaštiti konkurencije. Rezultati analiza opredelili su Komisiju  da se ovom informacijom obrati resornim ministarstvima u Vladi Republike Srbije, zatim JP EPS, kao osnivaču RB Kolubara i TE-KO Kostolac, ali i navedenim društvima-učesnicima na tržištu, protiv kojih su podnete inicijative Komisiji.

Postupkom ispitivanja je obuhvaćen period 2010.-2012. godina za koji su pribavljeni podaci od jednog broja učesnika na tržištu-direktnih kupaca uglja po javnim oglasima RB Kolubara i TE-KO Kostolac, ali i njihovih kupaca i kupaca ovih kupaca. Za 2013. g. Komisija je pribavila i analizirala konkursnu dokumentaciju od RB Kolubara i TE-KO Kostolac po javnim oglasima za prodaju uglja  sprovedenim u toj godini.

Pre navođenja konrektnih podataka, Komisija daje osnovne  informacije o sprovedenim javnim oglasima:

 

TE-KO Kostolac  prodaje sirovi ugalj lignit asortiman komad za potrebe široke potrošnje, putem javnog oglašavanja, počev od 2006.godine. U 2010.g. su raspisana dva javna oglasa (za period april-avgust 2010. i period oktobar 2010-februar 2011), a u 2011, 2012. i 2013. godini po jedan javni oglas.

 

RB Kolubara počinje sa prodajom uglja za potrebe široke potrošnje putem javnog oglasa u 2011.g. i to za period 01.07.-30.09.2011.g. dok je do kraja godine raspisan još jedan oglas za period 01.10.-31.12.2011.g. U 2012.g. su sprovedena dva javna oglasa (za period 01.01.-30.06.2012. i za period 01.07.-31.12.2012.g.), a u 2013. jedan oglas (za period 01.03.-31.12.2013.g.). Predmet prodaje  je sušeni ugalj (asortiman komad, kocka, komad/kocka i samo u dva javna oglasa grah/prah) i sirovi ugalj (asortiman komad i kocka).

 

Komisija je uočila da postupak prodaje uglja za potrebe široke potrošnje, koji su TE-KO Kostolac i RB Kolubara sprovodili u 2010, 2011, 2012. i 2013. godini,  ima obeležja koja su, po mnogo čemu, obeležja postupka javnih nabavki, a u manjoj meri obeležja  postupka klasične prodaje za potrebe široke potrošnje. Navedeni postupak ne predstavlja ni postupak javnog nadmetanja u smislu odredbi člana 28. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“ br. 53/10 i 10/13), jer je osnovno obeležje postupka nadmetanja da kupac istakne povoljniju ponudu prodavcu u odnosu na ostale učesnike u nadmetanju, što nije slučaj kod javnih oglasa RB Kolubara i TE-KO Kostolac, u kojima je cena unapred određena (proizvođačka cena bez PDV kod TE-KO Kostolac, odnosno cena, uvećana za PDV kod RB Kolubara, kako je navedeno u javnim oglasima koji su obuhvaćeni postupkom ispitivanja) i nema nadmetanja između kupaca u pogledu nabavne cene. Komisija, takođe, ocenjuje da pojedini uslovi iz konkursne dokumentacije ukazuju na moguće postojanje diskriminacije među kupcima kod TE-KO Kostolac.

 

U tom smislu, Komisija navodi podatke i informacije, koje, po oceni Komisije, ukazuju na moguće ograničenje samog „pristupa“ tržištu, a uzročno-posledično mogu dovesti i do povreda Zakona o zaštiti konkurencije.

 

1. Kriterijumi za ocenu prijava, sadržani u Uputstvu za podnošenje prijava (u daljem tekstu označeno kao: Uputstvo), koje je sastavni deo svake konkursne dokumentacije (i RB-Kolubara i TE-KO Kostolac) i koje bi po svojoj prirodi trebalo da olakša učestvovanje u postupku, sadrži složene procedure pribavljanja dokumentacije, koja je označena kao „obavezna“ a izostanak  samo jednog od traženih dokumenta uz prijavu, dovoljan je razlog za odbacivanje takve prijave kao nepotpune. Kriterijumi za ocenu podnetih prijava, iz oglasa u oglas su sve složeniji i obimniji, kod oba društva. Među njima su svakako značajni kriterijumi vezani za prethodni period saradnje od tri godine sa prodavcem (javni oglasi RB Kolubara i TE-KO Kostolac) i kriterijumi koji se odnose na učešće po prethodnim javnim oglasima RB Kolubara (preuzete količine, dinamika preuzimanja i poštovanje plaćanja izdatih profaktura), koji sužavaju krug potencijalnih kupaca i onemogućavaju ulazak novih kupaca, što bi moglo ukazati na okolnost da se ovim mehanizmom obezbeđuje „željeni krug kupaca“. Kriterijumi iz javnog oglasa RB Kolubara u 2013. godini su posebno obimni i detaljni, a sadržani su u „Zapisniku o proceni ispunjenosti uslova trgovinskih preduzeća za obavljanje poslova maloprodaje“ (posedovanje stovarišta-ograđeno/neograđeno; ukupna površina skladišnog prostora; postojeći priključci za telefon, struju, vodu, posedovanje fiskalne kase; mogućnost preuzimanja uglja vagonima Železnica Srbije; posedovanje vage – na stovarištu/van stovarišta, u svojini/u zakupu; moguć pristup kamionima kapaciteta 20-25t; postojanje odgovarajućih prostorija na stovarištu za obavljanje uobičjenih trgovačkih i administrativnih poslova; posedovanje mehanizacije za utovar uglja – u svojini/u zakupu; posedovanje sredstava za razvoz uglja – na stovarištu/van stovarišta, u svojini/u zakupu; broj zaposlenih lica na stovarištu koja obavljaju tehničke i administrativne poslove). Prema shvatanju Komisije u konkretnom slučaju, RB Kolubara se stavlja u poziciju nadzornog organa koji kontroliše ispunjenost uslova za obavljanje maloprodaje uglja, što, po oceni Komisije, nije u skladu sa statusom ovog društva kao dela JP EPS, ali ni sa predmetom prodaje putem javnog oglasa. Na sličan način postupa i TE-KO Kostolac po javnom oglasu u 2013.g. jer zadržava pravo da izvrši obilazak lokacija podnosilaca prijava radi provere ispunjenosti obaveznih uslova u predmetnom postupku prodaje.

 

2. U javnim oglasima TE-KO Kostolac za 2010.g. i 2011.g. pravo učešća, pored pravnih lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti iz predmeta ponude, imaju i državni organi i društvene ustanove, kojima prema kriterijumu:“karakter kupca“ pripada najveći broj bodova, a ukoliko više kupaca ostvari isti broj bodova, prednost imaju državni organi i društvene ustanove. Po javnom oglasu iz 2012.g. ovi subjekti nisu ni navedeni da imaju pravo učešća, ali i pored toga, po istom kriterijumu ostvaruju maksimalan broj bodova. Komisija je mišljenja da bi bilo svrsishodno da se  prodaja uglja ovim organima i ustanovama eventualno vrši u odvojenom postupku, s obzirom na to da i inače ne ispunjavaju većinu kriterijuma iz javnog oglasa, a koje moraju da ispune ostali učesnici (posedovanje: stovarišta, teretnog vozila, kolske vage). Međutim, državni organi svakako imaju nemerljivu prednost po kriterijumu „broj zaposlenih“, što je svakako irelevantno za sam postupak, imajući u vidu da kupuju ugalj isključivo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju, kao što je slučaj sa ostalim potencijalnim kupcima-učesnicima po javnom oglasu, koji su u ovom slučaju, primenom konkretnog kriterijuma, po oceni Komisije, diskriminisani.

 

3. TE-KO Kostolac je 10.06. 2011.g. dostavio 20 obaveštenja kupcima koji su po javnom oglasu u toj godini ostvarili, svaki od njih, ukupno 20 bodova, a 18.06.2012.g. je dostavio 44 obaveštenja kupcima koji su po javnom oglasu u 2012.g. ostvarili od 26-69 bodova, sa informacijom da su njihove ponude ispravne i da sadrže sve dokaze o ispunjenosti uslova određenih javnim oglasom i konkursnom dokumentacijom, ali da prema ostvarenim bodovima ne stiču pravo na kupovinu uglja, odnosno bez bilo kakvog konkretnog navođenja metodologije po kojoj je vršena dodela uglja. Činjenica je da se metodologija raspodele uglja određuje naknadno i kod RB Kolubara i kod TE-KO Kostolac, u zavisnosti od broja prispelih prijava u odnosu na oglašenu količinu uglja, odnosno da nije sadržana u Uputstvu, pa samim tim ni poznata potencijalnim kupcima u momentu podnošenja prijave (osim u javnom oglasu RB Kolubara za period 01.10.-31.12.2011.g. gde je u Uputstvu sadržana bodovna tabela sa pripadajućom količinom uglja koju je moguće dodeliti prema ostvarenom broju bodova i pripadajućoj bodovnoj grupi i u javnom oglasu TE-KO Kostolac u 2013.g. gde je naveden raspon bodova i pripadajuća fiksna količina uglja). Međutim, čak i po javnim oglasima po kojima je u Uputstvu navedena metodologija raspodele uglja prema ostvarenim bodovima, kupci čije su prijave ocenjene kao potpune i ispravne, odnosno koji su ostvarili odgovarajući broj bodova i na taj način stekli pravo na dodelu uglja u odgovarajućoj količini, ostali su bez uglja. Obrazloženje TE-KO Kostolac u takvim slučajevima je da je oglašena količina već raspodeljena, a obrazloženje RB Kolubara da pošto nisu ostvarili saradnju sa prodavcem u traženom periodu (prethodne tri godine i/ili saradnja po prethodnom javnom oglasu) dobijaju 0 (nula) bodova i ostaju bez uglja.

 

4. I RB Kolubara i TE-KO Kostolac po raspisanim javnim oglasima zadržavaju pravo da,  ukoliko nakon prijema prijava i raspodele količina uglja po rang listama, a prema naknadno utvrđenoj metodologiji, preostanu neraspodeljene količine uglja, ponude veće količine onim kupcima kojima su određene količine uglja, na osnovu ostvarenog broja bodova, prethodno već dodeljene. Zadržano pravo podrazumevalo je i da istim kupcima ponude dodatne količine uglja, koje su drugim kupcima već dodeljene, ali nisu i uplaćene po izdatim profakturama. To je  značilo da praktično nije postojala mogućnost da se neraspoređene količine, ili već dodeljene a neuplaćene količine, ponude  ostalim kupcima, čije su prijave ispravne i potpune i kojima je po tom osnovu dodeljen  odgovarajući broj bodova, ali su u prvoj raspodeli ostali bez dodeljenih količina uglja. Metodologija raspodele oglašenih količina uglja je nesumnjivo u nadležnosti prodavaca i sama po sebi ne predstavlja povredu konkurencije u smislu Zakona, te kao takva nije u nadležnosti Komisije, ali sve okolnosti pod kojima se obavljala prodaja uglja,ukazuju na potrebu da se o ovim pitanjima odrede drugi nadležni organi.  

 

5. Komisija posebno ukazuje na činjenicu da je RB Kolubara, u posmatranom periodu, u prodaji uglja po javnim oglasima postupala suprotno svom aktu-Pravilniku o prodaji uglja od 06.05.2010.g., odnosno njegovim izmenama i dopunama od 10.05.2011.g. po kojima kupci koji su u kategoriji „trgovine“,  a ne učestvuju u javnom pozivu, mogu u toku kalendarske godine da kupe 200t sušenog i 300t sirovog uglja. Međutim, suprotno ovoj odredbi, RB Kolubara upravo onim kupcima koji su učesnici u javnom oglasu odobrava navedene količine. Takođe, izmenama i dopunama Pravilnika o prodaji uglja od 13.09.2011.g. i 23.12.2011.g. dato je diskreciono pravo direktoru, odnosno pomoćniku direktora da, u slučaju porasta ili smanjenja tražnje za kupovinom uglja, može posebnom odlukom odobriti prodaju uglja na drugi način i u drugim količinama od onih utvrđenih članom 4. Pravilnika, što svakako ostavlja mogućnost  subjektivne ocene poremećaja na tržištu i sledstveno tome, primene ovog diskrecionog prava.

 

6. Uz prodaju uglja po javnim oglasima za potrebe široke potrošnje, TE-KO Kostolac vrši i prodaju uglja društvu „Autotransport“ d.o.o. Kostolac (u daljem tekstu označeno kao: Autotransport), pod uslovom da ovo društvo izvrši isporuku i snabdevanje ugljem penzionerskih, invalidskih i sindikalnih organizacija, po proizvođačkoj ceni uvećanoj za transportne i manipulativne troškove. Međutim, Komisija je došla do saznanja da se ovo društvo javlja i u ulozi dobavljača drugim učesnicima na tržištu, među kojima su i direktni kupci uglja po javnim oglasima TE-KO Kostolac ali i RB Kolubara. U toku postupka ispitivanja nisu prikupljani podaci o cenama po kojima ovo društvo dalje prodaje ugalj na tržištu, s obzirom na to da se podnete inicijative ne odnose na navedeno društvo, ali je Komisija prethodno navedenu činjenicu prepoznala kao značajnu za korisnike ove informacije. Osnovano se može pretpostaviti da navedeno društvo u daljoj prodaji plasira ugalj na tržište, pre svega kupcima kojima su već dodeljene određene količine po javnim oglasima, po cenama koje se mogu znatno razlikovati od cena  po kojima  snabdeva penzionerske, invalidske i sindikalne organizacije. TE-KO Kostolac odobrava društvu Autotransport dalju prodaju uglja isključivo navedenim organizacijama, u količinama određenim svakom pojedinačnom odlukom, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti prodavca (osim po javnom oglasu u 2013. godini u kome nije naveden uslov pribavljanja prethodne saglasnosti TE-KO Kostolac). Pri tom Komisija napominje da je u Odluci o uslovima prodaje uglja po prvom javnom oglasu TE-KO Kostolac od 22.02.2006.god. (TE-KO Kostolac je dostavio Komisiji ovu odluku kao dokaz da je od navedenog datuma počeo sa prodajom uglja za široku potrošnju putem javnog oglašavanja, ali ovaj javni oglas nije obuhvaćen postupkom ispitivanja Komisije koji se  odnosi na period 2010-2013.g.) navedeno, između ostalog, da se prodaja uglja vrši sa prevozom do skladišta kupca (krajnjih potrošača), a da se prevoz poverava društvu Autotransport d.o.o. Kostolac, bez prava angažovanja drugih prevoznika ili prevoznih sredstava od strane ovog društva, uz obrazloženje da su pravni prethodnici društva TE-KO Kostolac bili osnivači društva  „Autotransport“ d.o.o i da su svoja osnivačka prava preneli na R.Srbiju na osnovu Ugovora o prenosu udela, u kome je čl. 3. predviđeno da prenosioci udela prihvataju obavezu da sa društvom koje su osnovali, nastave poslovne odnose u prometu roba i usluga, kao i da će prenosioci udela izvršavati prava i obaveze vezane za navedene poslovne odnose u periodu dok društvo posluje kao društvo u državnoj svojini. Komisija takođe napominje da sve odluke o prodaji uglja društvu Autrotransport u količinama koje su svakako značajne (80.000t po javnim oglasima u 2010, 2011. i 2012.g. i 50.000t u 2013.g.) donosi ovlašćeni predstavnik, odnosno ovlaćeni predstavnici osnivača, istovremeno sa odlukom o prodaji određene količine uglja za potrebe široke potrošnje putem javnog oglašavanja. Posebno se napominje da je u 2013.g. navedenom drupštvu, pored prvobitno odobrene količine od 50.000t, prodato dodatnih 50.000t po jednoj i dodatnih 20.000t po drugoj odluci (obe odluke su od istog datuma-29.08.2013.g.), što znači da je ovo preduzeće u 2013. godini, raspolagalo  značajnom količinom od 120.000t, nabavljenom po proizvođačkoj ceni, a da je ukupno oglašena količina po javnom oglasu za potrebe široke potrošnje-50.000t koja je i raspodeljena na 39 kupaca. U odnosu na odluke po prethodno donetim oglasima u 2010, 2011. i 2012.godini, Osnovna odluka ovlašćenih  predstavnika osnivača od 28.01.2013.g. po kojoj je ovo društvo dobilo 50.000t [...]

sadrži obavezu navedenog društva da isporuku navedenim organizacijama, vrši uz prethodnu saglasnost TE-KO Kostolac.

 

7.  Po javnom oglasu u 2012.godini TE-KO Kostolac, ugalj je dobilo 35 kupaca. Od tog broja, 22 kupca su iz istog upravnog okruga (Braničevski okrug), a prema Uredbi o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“ broj 15/06), u Republici Srbiji ima ukupno 29 upravnih okruga, odnosno 24 okruga  bez Kosova i Metohije. Interesantno je da je najveći broj kupaca kojima je dodeljen ugalj, iz malih mesta, odnosno  naselja, pa čak po dva kupca iz istog naselja dobijaju ugalj ([...],  [...],  [...]). Komisija  napominje da nije ulazila u ispravnost ocene podnetih prijava po kojima je izvršena dodela uglja kupcima, odnosno ispunjenosti kriterijuma po javnim oglasima TE-KO Kostolac (ali ni RB Kolubara), a za koje podnosilac inicijative protiv TE-KO Kostolac tvrdi, na osnovu izvršenog uvida na licu mesta, da u većini slučajeva nisu ispunjeni. U vezi sa ovim, interesantno je da su ugalj dobila dva kupca iz mesta [...], sa različitim nazivom ([...] i [...]), koji su registrovani na istoj adresi (do februara 2013.g. kada kupac [...] menja sedište iz mesta [...] u mesto [...]), a čiji su vlasnici muška i ženska osoba sa istim prezimenom, što upućuje na zaključak da je u pitanju jedno domaćinstvo (prema podacima sa interneta-[...] je naselje sa oko 400 punoletnih stanovnika i oko 130 domaćinstava, a mesto  [...] sa oko 670 punoletnih stanovnika i 216 domaćinstava, oba u istoj Opštini Požarevac, Braničevski okrug).

 

8. U toku postupka ispitivanja, Komisija je pažnju posvetila i cenama u daljoj prodaji uglja kupljenog po javnim oglasima RB Kolubara i/ili TE-KO Kostolac. Postupkom ispitivanja su obuhvaćene tzv. tri kruga kupaca uglja-direktni kupci uglja po javnim oglasima RB Kolubara i TE-KO Kostolac (I krug),  njihovi kupci (II krug) i kupci kupaca iz II kruga (III krug). Obimni i detaljno obrađeni i analizirani podaci ukazuju na značajno više prosečne prodajne cene, koje su u odnosu na  prosečnu godišnju prodajnu cenu prodavca, uvećane kod pojedinih kupaca i preko 200%. To uvećanje je veoma raznoliko i ne može se utvrditi jednako ili približno jednako postupanje kupaca uglja RB Kolubara i TE-KO Kostolac u određivanju cena u daljoj prodaji ovog ogrevnog materijala, ali se svakako radi o velikim rasponima u indeksima rasta. Indeksi rasta cena kupaca uglja u I  krugu su:

 

  •   za sirovi ugalj Kolubara: 106-307 (2010), 110-304 (2011), odnosno 112-313 (2012)
  •   za sušeni ugalj Kolubara: 103-172 (2010), 105-159 (2011), odnosno 104-164 (2012);
  • za sirovi ugalj Kostolac: 107-350 (2010), 114-325 (2011), odnosno 136-357 (2012);

 

U  I  krugu kupaca, najveći indeksi rasta cena (u veleprodaji) u sve tri posmatrane godine  zabeleženi su kod kupca [...] d.o.o. [...] u daljoj prodaji sušenog a naročito sirovog uglja (prethodno navedeni najveći indeksi rasta cena za sušeni ugalj Kolubara i  sirovi ugalj i Kolubara i Kostolac, odnose se upravo na ovog kupca). Njegovi  najveći kupci, koji kupljeni ugalj koriste isključivo za svoje potrebe su: JKP Toplana  [...], JKP Gradska toplana  [...], JKP Toplana [...], Klinički centar [...], [...]-[...]i [...],[...]. U strukturi njegove prodajne cene sirovog uglja Kolubara,  marža je: 73% (2010), 98% (2011), odnosno 110% (2012) nabavne cene, dok je marža u slučaju dalje prodaje sirovog uglja Kostolac: 139% (2010), 126% (2011), odnosno čak 205% (2012) njegove nabavne cene (svi podaci o marži se odnose i na veleprodajnu i na maloprodajnu cenu navedenog kupca). Navedeno praktično znači da [...], tonu uglja kupljenog od TE-KO Kostolac po ceni od 2.199,31 RSD (u 2011. i 2012.g.) prodaje u veleprodaji, odnosno maloprodaji, po ceni (sa obračunatim PDV) od 8.614,00 RSD (2011), odnosno 9.120,00 RSD (2012). U strukturi veleprodajne kao i maloprodajne cene (struktura je identična) troškovi transporta iznose prosečno oko 1.650 din/t u sve tri godine i za sve vrste uglja sirovi komad i sušeni kocka, komad, kocka/komad).U I krugu kupaca značajan rast cena u daljoj prodaji je ostvario i kupac [...],[...], koji je direktni kupac po javnim oglasima i RB Kolubara i TE-KO Kostolac i koji se bavi samo maloprodajom, a kod koga su zabeleženi takođe visoki indeksi rasta cena: za sušeni ugalj Kolubara: 161(2010), 145 (2011), odnosno 149 (2012); za sirovi ugalj Kolubara: 224 (2010), 192 (2011), odnosno 186 (2012); za sirovi ugalj Kostolac: 210 (2010), 203 (2011), odnosno 222 (2012);

 

U II  krugu kupaca su zabeležena najveća odstupanja u odnosu na bazne cene –prosečne prodajne cene RB Kolubara i TE-KO Kostolac.  Indeksi rasta cena ovih kupaca su u intervalima:

  • za sušeni ugalj Kolubara: 110-313(2010), 116-263 (2011), odnosno 110-267 (2012);
  • za sirovi ugalj Kolubara: 112-263 (2010), 105-243 (2011), odnosno 112-247 (2012)
  • za sirovi ugalj Kostolac: 144-246 (2010), 154-260 (2011), odnosno 162-324 (2012)

 

Među kupcima uglja RB Kolubara iz II kruga, ubedljivo najveće indekse rasta prosečnih prodajnih cena ima kupac [...] d.o.o. iz [...], koji se bavi samo maloprodajom uglja: 313 (2010), 263 (2011), odnosno 267 (2012), što znači da prosečna prodajna cena sirovog uglja komad, koja kod RB Kolubare u 2010.g. iznosi 2.207,89 din, u 2011.g. iznosi 2.777,48 din/t, a u 2012.g. iznosi 2.955,22 din/t, u maloprodaji kod njegovog kupca [...] d.o.o. [...] iznosi: 6.900 (2010),  7.300 din/t (2011.g.),  odnosno 7.900din/t (2012.).  Interesantan je podatak koji se odnosi na kupca [...] d.o.o. [...] iz II grupe kupaca u lancu kupaca TE-KO Kostolac, ali i u lancu kupaca RB Kolubara, sa sedištem u [...] udaljenom svega 12km od [...], čiji su  indeksi rasta cena:

  • za sirovi ugalj Kolubara: 112 (2010), 105 (2011), odnosno 112 (2012)
  • za sirovi ugalj Kostolac: 185 (2010) , 227 (2011), odnosno 310 (2012)

 

U III  krugu su svega dva kupca dostavila podatke po zahtevu Komisije (kupci uglja TE-KO Kostolac),  od kojih je jedan kupac prisutan u sve tri godine (2010-2012), a drugi ne kupuje ugalj TE -KO Kostolac u 2012.godini.

 

Na osnovu pribavljenih i detaljno analiziranih podataka o cenama, Komisija nije mogla da utvrdi postojanje direktne veze između prosečnih prodajnih cena TB Kolubara, odnosno TE-KO Kostolac i cena po kojima se ovako nabavljen ugalj dalje prodaje, odnosno nije utvrđeno postojanje dokaza koji ukazuju da RB Kolubara i TE-KO Kostolac na bilo koji način direktno utiču na cene uglja u daljoj prodaji. Komisija pri tom ima u vidu da se JP EPS čija su zavisna društva i RB Kolubara i TE-KO Kostolac, već duže vreme suočava sa gubicima, a da oba navedena društva prodaju ugalj po proizvođačkim cenama i to nepromenjenim u periodu dužem od godinu dana. Za to vreme, njihovi direktni kupci, kao i svi ostali kupci u lancu kupaca, uvećavaju svoje prodajne cene, koje su kod pojedinih kupaca, prema oceni Komisije, neopravdano visoke sa isto tako neopravdano visokim maržama (ranije naveden primer kupca [...], koji je kupac uglja i RB Kolubara i TE-KO Kostolac).

 

Z a k lj u č a k

 

Sve napred navedeno, po oceni Komisije, stvara uslove i može dovesti do neopravdanog uvećanja cena, kako u veleprodaji, tako i u maloprodaji ovog energenta krajnjim kupcima-fizičkim licima. Isto tako mogao bi se izvesti zaključak da opisani način prodaje uglja, za kojim je na tržištu očigledno veća tražnja od ponude, stvara mogućnost da određena grupa kupaca, u daljoj prodaji, stiče i ekstraprofit. Komisija je u toku ispitivanja imala u vidu i sam cilj osnivanja TE-KO Kostolac i RB Kolubara, kao zavisnih društava JP EPS, a koji je utvrđen Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj 119/2012). Prema   odredbi člana 2. navedenog zakona, javno preduzeće se osniva i posluje, između ostalog, i radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga.

 

Politika zaštite konkurencije ima za cilj ekonomski napredak i dobrobit društva, a naročito korist potrošača, ne kao deklarativne vrednosti, već kao neophodan uslov za samo postojanje efektivne konkurencije, jer se na taj način zatvara krug u kojem su konkurencija i korist potrošača istovremeno i uzrok i posledica. Naime, bez efikasne konkurencije, naročito na dugi rok, ne može biti ni koristi za potrošače, koji opet, povratno deluju na tržište i učesnike na njemu, vršeći pritisak koji doprinosi razvoju konkurencije. Nesumnjivo da je ovo i jedan od ciljeva koji se ima u vidu prilikom osnivanja javnih preduzeća, bez obzira ko su njegovi osnivači i bez obzira o kojoj delatnosti da se radi, pa se u tom smislu ukazuje i nadležnim ministarstvima i učesnicima na tržištu na neophodnost poštovanja odredaba Zakona o zaštiti konkurencije.

 

Komisija će nastaviti da prati ponašanje RB Kolubara i TE-KO Kostolac na tržištu i analizira stanje konkurencije i u 2014. godini, kako bi u skladu sa svojim nadležnostima iz Zakona, blagovremeno preduzela odgovarajuće korake u slučaju eventualnog ograničavanja, narušavanja ili sprečavanja konkurencije, uz očekivanje da će i korisnici ove informacije, svako iz svoje nadležnosti, preduzeti mere u pravcu prevazilaženja problema na koje je u informaciji ukazano,  što je i bio cilj njene izrade.

 

Komisija ostaje otvorena za svaki dalji kontakt sa korisnicima ove informacije, posebno ukoliko postoji njihova potreba za detaljnijim podacima i informacijama kojima Komisija raspolaže.

 

 

Dostavljeno:

-          Ministarstvo energetike, razvoja i

zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26

-          Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine

i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26

-          JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, Carice  Milice 2

-          TE-KO Kostolac, Kostolac, Nikole Tesle 5-7

-          RB Kolubara, Lazarevac, Svetog Save 1