јануар « 2016 « Комисија за заштиту конкуренције
Комисија још једном указује на обавезу пријаве концентрације

Поводом усвајања нове Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације (Сл. гл. РС, 5/16) Комисија за заштиту конкуренције указује на обавезу учесника на тржишту да пријаве концентрацију.

Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13), утврђена је обавеза пријаве концентрације (нотификација), на начин и под условима прописаним овим законом и Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр. 89/09). Такође је утврђена дужност учесника у концентрацији да прекину спровођење концентрације до доношења решења Комисије, као и њенa надлежност да у случају спровођења концентрације супротно овим обавезама, одреди меру заштите конкуренције учеснику на тржишту, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 10% од укупног годишњег прихода.

Непоштовање обавеза које се односе на пријаву концентрације у Законом прописаном року (члан 63.) и прекид спровођење концентрације до доношења решења Комисије, представљају повреду Закона и у случајевима у којима се утврди њено постојање, Комисија ће решењем одредити меру плаћања процесног пенала, односно меру заштите конкуренције, Ове обавезе односе се, сходно одредби члана 3. Закона, на све учеснике на тржишту, укључујући и јавна предузећа која, уколико су испуњени услови прописани чланом 61. Закона који се односе на укупан годишњи приход, морају да пријаве стицање контроле над другим учесником на тржишту.

Значај поштовања Законом прописаних обавеза које се односе на пријаву концентрације и прекид њеног спровођења до доношења решења Комисије, треба посматрати првенствено у контексту могућих негативних ефеката који концентрације за које није прибављено одобрење Комисије могу имати на конкуренцију, чије се настајање и спречава управо ex ante (претходном) контролом концентрација у циљу заштите од ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, односно стварања или јачања доминантног положаја учесника концентрације на релевантном тржишту.

Комисија прекинула поступак испитивања повреде конкуренције против А.Д. Железнице Србије

Комисија је 19. јануара 2016. године донела закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције покренутог по службеној дужности против А.Д. Железнице Србије и прихватила Предлог обавеза који је поднело Акционарско друштво „Железнице Србије“ из Београда, а које је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, спремно добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције.

Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, одређене су обавезе и рокови за извршење обавеза које су дефинисане у 34 тачке Закључка број: 5/0-02-07/2016-1, Комисије за заштиту конкуренције.

Учеснику на тржишту Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ наложено је да до 31.12.2018. године Комисији за заштиту конкуренције редовно доставља периодичне извештаје о испуњењу обавеза.

Нова Уредбa о садржини и начину подношења пријаве концентрације

Влада Републике Србије је 23. јануара 2016. усвојила Уредбу о садржини и начину подношења пријаве концентрације. Уредба је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 5/2016 од 25. јануара 2016. и ступиће на снагу 02. фебруара 2016. године од када ће почети да се примењује у раду Комисије. Пријаве концентрације које буду поднете од 2. фебруара морају бити у складу са овом уредбом. Новом уредбом предвиђена је могућност пријављивања концентрација у скраћеном облику, што ће учесницима на тржишту олакшати подношење пријава, смањењем потребне документације која се доставља у прилогу пријаве. Услови за подношење пријаве у скраћеном облику прописани су истом уредбом. Комисија је спремна да применом института pre-notification meeting (консултације пре подношења пријаве) учесницима на тржишту отклони недоумице у примени Уредбе.

Анализа стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2014. години

Комисија за заштиту конкуренције је спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2014. години, на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције.

Анализирано је стање на тржишту трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у Републици Србији 2014. години и то: дизел горивима – евро дизел и гасно уље 0,1, моторним бензинима – евро премијум БМБ95 и БМБ98 евро и течним нафтним гасом.

Обухваћено је укупно 17 привредних субјеката присутних на наведеним тржиштима и то: Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија ад Београд, MOL Serbia доо Београд, OMV Србија доо Београд, Eko Serbia ад Београд, Петробарт доо Београд, Нафта ад Београд, Кнез Петрол доо Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица, Еволуција 2004 доо Београд, Naftachem доо за трговину и услуге Сремска Каменица, ДОО Еуро гас трговачко предузеће Суботица, Стандард гас доо Нови Сад, Игмин петрол доо Београд, Speed doo Београд, Даки петрол доо Београд и Horizon energy доо Шимановци.

Комисија је у анализи изнела низ закључака и препорука које би у наредном периоду, са једне стране требали да помогну унапређењу законитог и фер тржишног пословања свих учесника, а са друге да олакшају самој Комисији проактивно деловање са циљем одвраћања тржишних учесника од поступака повреде конкуренције, односно спречавања повреда конкуренције и санкционисања недозвољеног понашања.

Анализа наведених тржишта је извршена на основу података прикупљених од учесника на тржишту, као и од надлежних државних органа и институција.

С обзиром на значај сектора нафте за енергетску делатност и привреду у целини, утицај кретања цена ових роба на све економске токове у земљи и стандард становништва, Комисија ће почев од 01. марта 2016. године започети са спровођењем анализе стања конкуренције на овом тржишту за 2015. годину.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно достављали тражене податке и истовремено их позива да упуте своје коментаре на извештај, као и предлоге и сугестије за наставак анализе, до 29. фебруара 2016. године, на е-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта нафте и деривата нафте.