Povodom usvajanja nove Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije (Sl. gl. RS, 5/16) Komisija za zaštitu konkurencije ukazuje na obavezu učesnika na tržištu da prijave koncentraciju.

Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 95/13), utvrđena je obaveza prijave koncentracije (notifikacija), na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom i Uredbom o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije („Službeni glasnik RS“ br. 89/09). Takođe je utvrđena dužnost učesnika u koncentraciji da prekinu sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, kao i njena nadležnost da u slučaju sprovođenja koncentracije suprotno ovim obavezama, odredi meru zaštite konkurencije učesniku na tržištu, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini najviše 10% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Nepoštovanje obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije u Zakonom propisanom roku (član 63.) i prekid sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, predstavljaju povredu Zakona i u slučajevima u kojima se utvrdi njeno postojanje, Komisija će rešenjem odrediti meru plaćanja procesnog penala, odnosno meru zaštite konkurencije, Ove obaveze odnose se, shodno odredbi člana 3. Zakona, na sve učesnike na tržištu, uključujući i javna preduzeća koja, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani članom 61. Zakona koji se odnose na ukupan godišnji prihod, moraju da prijave sticanje kontrole nad drugim učesnikom na tržištu.

Značaj poštovanja Zakonom propisanih obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije i prekid njenog sprovođenja do donošenja rešenja Komisije, treba posmatrati prvenstveno u kontekstu mogućih negativnih efekata koji koncentracije za koje nije pribavljeno odobrenje Komisije mogu imati na konkurenciju, čije se nastajanje i sprečava upravo ex ante (prethodnom) kontrolom koncentracija u cilju zaštite od ograničavanja, narušavanja ili sprečavanja konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantnog položaja učesnika koncentracije na relevantnom tržištu.