januar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2016 » januar
Komisija još jednom ukazuje na obavezu prijave koncentracije

Povodom usvajanja nove Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije (Sl. gl. RS, 5/16) Komisija za zaštitu konkurencije ukazuje na obavezu učesnika na tržištu da prijave koncentraciju.

Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 95/13), utvrđena je obaveza prijave koncentracije (notifikacija), na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom i Uredbom o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije („Službeni glasnik RS“ br. 89/09). Takođe je utvrđena dužnost učesnika u koncentraciji da prekinu sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, kao i njena nadležnost da u slučaju sprovođenja koncentracije suprotno ovim obavezama, odredi meru zaštite konkurencije učesniku na tržištu, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini najviše 10% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Nepoštovanje obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije u Zakonom propisanom roku (član 63.) i prekid sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, predstavljaju povredu Zakona i u slučajevima u kojima se utvrdi njeno postojanje, Komisija će rešenjem odrediti meru plaćanja procesnog penala, odnosno meru zaštite konkurencije, Ove obaveze odnose se, shodno odredbi člana 3. Zakona, na sve učesnike na tržištu, uključujući i javna preduzeća koja, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani članom 61. Zakona koji se odnose na ukupan godišnji prihod, moraju da prijave sticanje kontrole nad drugim učesnikom na tržištu.

Značaj poštovanja Zakonom propisanih obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije i prekid njenog sprovođenja do donošenja rešenja Komisije, treba posmatrati prvenstveno u kontekstu mogućih negativnih efekata koji koncentracije za koje nije pribavljeno odobrenje Komisije mogu imati na konkurenciju, čije se nastajanje i sprečava upravo ex ante (prethodnom) kontrolom koncentracija u cilju zaštite od ograničavanja, narušavanja ili sprečavanja konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantnog položaja učesnika koncentracije na relevantnom tržištu.

Komisija prekinula postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv A.D. Železnice Srbije

Komisija je 19. januara 2016. godine donela zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije pokrenutog po službenoj dužnosti protiv A.D. Železnice Srbije i prihvatila Predlog obaveza koji je podnelo Akcionarsko društvo „Železnice Srbije“ iz Beograda, a koje je Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, spremno dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja moguće povrede konkurencije.

Akcionarskom društvu za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, određene su obaveze i rokovi za izvršenje obaveza koje su definisane u 34 tačke Zaključka broj: 5/0-02-07/2016-1, Komisije za zaštitu konkurencije.

Učesniku na tržištu Akcionarskom društvu za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ naloženo je da do 31.12.2018. godine Komisiji za zaštitu konkurencije redovno dostavlja periodične izveštaje o ispunjenju obaveza.

Nova Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

Vlada Republike Srbije je 23. januara 2016. usvojila Uredbu o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije. Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 5/2016 od 25. januara 2016. i stupiće na snagu 02. februara 2016. godine od kada će početi da se primenjuje u radu Komisije. Prijave koncentracije koje budu podnete od 2. februara moraju biti u skladu sa ovom uredbom. Novom uredbom predviđena je mogućnost prijavljivanja koncentracija u skraćenom obliku, što će učesnicima na tržištu olakšati podnošenje prijava, smanjenjem potrebne dokumentacije koja se dostavlja u prilogu prijave. Uslovi za podnošenje prijave u skraćenom obliku propisani su istom uredbom. Komisija je spremna da primenom instituta pre-notification meeting (konsultacije pre podnošenja prijave) učesnicima na tržištu otkloni nedoumice u primeni Uredbe.

Analiza stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini

Komisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini, na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Analizirano je stanje na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji 2014. godini i to: dizel gorivima – evro dizel i gasno ulje 0,1, motornim benzinima – evro premijum BMB95 i BMB98 evro i tečnim naftnim gasom.

Obuhvaćeno je ukupno 17 privrednih subjekata prisutnih na navedenim tržištima i to: Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija ad Beograd, MOL Serbia doo Beograd, OMV Srbija doo Beograd, Eko Serbia ad Beograd, Petrobart doo Beograd, Nafta ad Beograd, Knez Petrol doo Beograd, DOO Euro Petrol trgovačko preduzeće Subotica, Evolucija 2004 doo Beograd, Naftachem doo za trgovinu i usluge Sremska Kamenica, DOO Euro gas trgovačko preduzeće Subotica, Standard gas doo Novi Sad, Igmin petrol doo Beograd, Speed doo Beograd, Daki petrol doo Beograd i Horizon energy doo Šimanovci.

Komisija je u analizi iznela niz zaključaka i preporuka koje bi u narednom periodu, sa jedne strane trebali da pomognu unapređenju zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, a sa druge da olakšaju samoj Komisiji proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije, odnosno sprečavanja povreda konkurencije i sankcionisanja nedozvoljenog ponašanja.

Analiza navedenih tržišta je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od učesnika na tržištu, kao i od nadležnih državnih organa i institucija.

S obzirom na značaj sektora nafte za energetsku delatnost i privredu u celini, uticaj kretanja cena ovih roba na sve ekonomske tokove u zemlji i standard stanovništva, Komisija će počev od 01. marta 2016. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2015. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavljali tražene podatke i istovremeno ih poziva da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 29. februara 2016. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.