2016 « Комисија за заштиту конкуренције
Изабран нови члан Савета Комисије за заштиту конкуренције

Народна скупштина Републике Србије на Седмој седници Другог редовног заседања, одржаној 27. децембра 2016. године, донела је Одлуку о избору члана Света Комисије за заштиту конкуренције Чедомира Радојчића на период од пет година. Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 106 од 28. децембра 2016. године

Чедомир Радојчић је рођен 04.09.1959. године. По образовању је дипломирани правник. Правосудни испит је положио 1992. године.

Има вишегодишње искуство рада на руководећим позицијама у привреди и државној управи. У Комисији за заштиту конкуренције ради од 2006. године када је изабран у први Савет Комисије (као изабрани члан Савета), после чега je радио као руководилац Сектора за утврђивање повреда конкуренције.

Један је од коаутора публикације „Заштита конкуренције и сузбијање монопола“. Као представник Комисије за заштиту конкуренције учествовао је као предавач на низу семинара и радионица у оквиру домаћих и међународних пројеката.

Закључак о објављивању Решења којим се одређује мера процесног пенала ради достављања странци у поступку и Решење о одређивању мере процесног пенала – SPORTIKO DOO ARANĐELOVAC
Мере заштите конкуренције привредним друштвима Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. и Large transport d.o.o.

Комисија за заштиту конкуренције донела је решење којим утврђује да су привредна друштва „Bora Kečić – specijalni transporti doo Београд“ и „Large transport doo Београд“ договарала појединачно учешће у поступку јавне набавке који је расписало ЈП „Електромреже Србије“. Закључењем тог рестриктивног споразума значајно су ограничили и нарушили конкуренцију, па је, у том смислу, Комисија наведеним привредним друштвима изрекла новчане мере, и то у износу од 9.792.225,00 привредном друштву „Bora Kečić – specijalni transporti doo“ и 1.039.300,00 динара привредном друштву „Large transport doo“. Поменуте износе су наведена друштва дужна да уплате у буџет Републике Србије у року од три месеца.

У поступку који је водила по службеној дужности, Комисија је утврдила да су ова привредна друштва договорилa понуђене цене, као и понашање које ће предузети у току спровођења поступка јавне набавке у зависности од понуда других понуђача. У том смислу, Комисија је утврдила да је дошло до повреде конкуренције у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције. Циљ „намештене понуде“ био је да се елиминише ризик евентуално повољније понуде, те да се обезбеди да у предметној јавној набавци као најповољнији понуђачи буду изабрана друштва „Bora Kečić“ и „Large Transport” и да остваре добит која би била виша од оне коју би остварила у условима слободне и фер конкуренције.

Aнализa стања конкуренције на тржишту осигурања 2012-2015. годинe

OSIGURANJEКомисија за заштиту конкуренције, спровела је анализу стања конкуренције на тржишту осигурања у Републици Србији у периоду 2012.-2015. године, на основу Одлуке Савета и члана 47. Закона о заштити конкуренције.

Основни циљ анализе је да се утврди структура тржишта и односи између главних конкурената, њихова тржишна учешћа и релативна снага. Поред тога, циљ анализе је и откривање евентуалних слабости тржишта које би могле створити услове за настанак повреде конкуренције.

У наредном периоду биће формирана радна група, коју ће чинити представници Комисије, Народне банке Србије, Министарства финансија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће израдити Нацрт Уредбе о условима за групно изузеће споразума у сектору осигурања, при чему ће бити узета у обзир европска регулатива као и специфичности сектора осигурања у Србији, који су кроз закључке и препоруке спроведене секторске анализе тржишта осигурања, изнети у Извештају.

Комисија користи ову прилику да се захвали Народној банци Србије као и свим учесницима на тржишту који су, за потребе секторске анализе, достављали тражене податке.

Комплетан извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним препорукама, објављује се уз уважавање захтева привредних субјеката за заштиту података који представљају пословну тајну.

Позивају се учесници на тржишту и остала стручна јавност да доставе своје коментаре у погледу Извештаја, до 28. фебруара 2017. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта осигурања.

Комисија утврдила злоупотребу доминатног положаја ЕПС Дистрибуције

EPS DISTRIBUCIJAСавет Комисије за заштиту конкуренције донео је 23. децембра 2016.године решење којим се утврђује да је Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, као једини оператор на тржишту дистрибуције електричне енергије Србије злоупотребио доминантан положај. Овом тржишном учеснику изречена је и мера заштите конкуренције у висини од 330 милиона динара коју је дужан да уплати у буџет Републике Србије, као и мере понашања у циљу изједначавања услова пословања на тржишту.

Током поступка Комисија је утврдила да је наведено друштво свој доминантан положај злоупотребило тако што је поједине комерцијалне снабдеваче електричном енергијом, а посебно ЕПС Снабдевање, ставило у повољнији положај у односу на друге конкуренте. Овакво понашање је између осталог и последица нетранспарентне пословне политике ЕПС Дистрибуције.


ЕПС Дистрибуција је приликом уговарања приступа систему за дистрибуцију електричне енергије наметала обавезу депоновања средстава обезбеђења свим комерцијалним снабдевачима, осим ЕПС Снабдевању. Истовремено, привредно друштво ЕПС Дистрибуција је правило разлику у погледу износа средстава обезбеђења, јер је за неке кориснике система износ рачунат на бази месечне, а за друге на бази тромесечне вредности пружене услуге. При томе, готово сви комерцијални снабдевачи електричном енергијом, могли су да врше депоновање средстава обезбеђења само у једној пословној банци, по избору ЕПС Дистрибуције. ЕПС Снабдевање имало је, у краћем временском периоду, значајно дужи рок за плаћање доспелих обавеза, у односу на све остале комерцијалне снабдеваче.

Све наведене радње за последицу имају повећање цене коштања електричне енергије којом комерцијални снабдевачи снабдевају крајње потрошаче.

Комисија је нарочито ценила сарадњу и поступање ЕПС Дистрибуције која је, још током трајања поступка, изменила спорне акте и исказала вољу да у потпуности отклони понашање на тржишту које је довело до повреде конкуренције.

Представнице Комисије на радионици Регионалног центра за конкуренцију

SUBOTICAУ организацији Регионалног центра за конкуренцију ОЕЦД-a у Будимпешти (RCC OECD – GVH), одржана је радионица са темом „Правила конкуренције и финансијски сектор“. Тродневни радни скуп је обухватио предавања и размену искустава о аспектима заштите конкуренције који су специфични за финансијске услуге, укључујући пословање банака и осигуравајућих друштава и функционисање платних система.

Ово је била прилика и за дискусије о темама заштите конкуренције као што су рестриктивни споразуми, злоупотребе доминантног положаја, предмети из области концентрација, као и секторске анализе финансијских тржишта.

Панелисти су били представници DG Competition-a, OECD-а, британског тела за финансијско пословање (FCA – Financial Conduct Authority) и америчког министарства правде (Department of Јustice).

Представнице Комисије за заштиту конкуренције биле су Сунчица Ђорђевић из Сектора за утврђивање повреда конкуренције и Александра Равић из Сектора за економске анализе. Сунчица Ђорђевић је одржала предавање у којем је дала основне информације о спроведеној секторској анализи тржишта осигурања у Републици Србији за период 2012-2015. године, а коју је недавно завршила Комисија за заштиту конкуренције.

Шеф Канцеларије Светске банке посетио Комисију

oecdПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је шефа Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијна (Tony Verheijen).

Др Обрадовић је господину Верхеијну представио досадашње активности, као и планове Комисије који за циљ имају унапређење политике заштите конкуренције у нашој земљи. Председник Комисије је, током разговора, посебно истакао важност перманентне едукације из области права конкуренције свих институција и нивоа власти, а нарочито правосудних органа.

Шеф Канцеларије Светске банке за Србију истакао је да ова међународна институција учествује у пројекту реформе судства у Републици Србији, током којег су примили бројне притужбе приватног сектора на функционисање судова у нашој земљи, посебно управних и привредних.

У том смислу, заједнички је констатован интерес да се сарађује са свим надлежним органима и институцијама, а како би се унапредило функционисање судства у Србији. Такође, закључено је да обе институције имају важну улогу у унапређењу конкурентности наше земље и процеса реструктуирања државних и јавних предузећа.

Договорено је да се комуникација Комисије за заштиту конкуренције и Канцеларије Светске банке у Србији у наредном периоду интензивира, а у циљу унапређења привредног амбијента наше земље.

Састанку су присуствовали и Срђан Свирчев, експерт Светске банке за јавни сектор, Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, као и Нина Васић, самостални саветник у Сектору за домаћу и међународну сарадњу Комисије.

Председник Комисије се сусрео са шефицом економског сектора Делегације ЕУ у Србији

oecdПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић састао се са Радицом Нусдорфер (Radica Nusdorfer), новим шефом економског сектора и европских интеграција Делегације Европске уније у Србији.

На састанку су разматрана актуелна питања која се односе на политику заштите конкуренције и активности Комисије у оквиру процеса приступања ЕУ, имајући у виду значај који политика конкуренције има у правном и институционалном поретку ЕУ.

Председник Обрадовић је упознао Нусдорферову са припремама за унапређење законског оквира заштите конкуренције у Србији, као и са активностима на промоцији политике заштите конкуренције које Комисије спроводи.

Шефица економског сектора и европских интеграција Делегације ЕУ у Србији Радица Нусдорфер похвалила је досадашње активности Комисије и предложила што интензивнију сарадњу са Делегацијом ЕУ у Србији, у контексту унапређења политике заштите конкуренције у нашој земљи.

Закључак о спајању поступака
Закључак о објављивању Закључка о спајању поступака ради достављања странци у поступку