februar « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2018 » februar
Predsednik Komisije razgovarao sa predstavnicom Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije

FICAktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije na unapređenju privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno one vezane za proces pregovora u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije, bile su glavne teme susreta predsednika Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloja Obradovića i Azre Iković iz Direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije.

Dr Obradović je upoznao gošću sa dosadašnjim radom i planovima Komisije, naročito onim koji su vezani za usaglašavanje zakonodavnog okvira u kome radi institucija sa pravnim tekovinama EU. Komisija je, istakao je dr Obradović, pripremila predloge tri uredbe koje se trenutno nalaze u proceduri usvajanja, a čime, u potpunosti, usklađuje postojeći zakonodavni okvir sa onim što je predviđeno Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU.

Istaknuto je da je politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen od strane administracije u Briselu. Naime, u poslednjem Izveštaju Evropske komisije o napretku, kao i u neformalnim kontaktima sa predstavnicima EK, Komisija za zaštitu konkurencije prepoznata je kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Predsednik Komisije je obavestio gospođu Iković i o aktivnostima na realizaciji projekta osnivanja Foruma za zaštitu konkurencije Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, a koji je, zajedno sa EBRD, pokrenula Komisija za zaštitu konkurencije.

Predsednik Obradović, je takođe, predstavio aktivnosti na promociji politike zaštite konkurencije koje Komisija sprovodi. Predstavnica Direktorata EK je podržala napore Komisije na obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu i istakla važnost dalje unapređenja rada Komisije.

Komisija uslovno odobrila sprovođenje koncentracije društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A. nad privrednim društvom Altech Serbia Fermentaciona industrija d.o.o. Sentaa

NIS EKSPRESSavet Komisije za zaštitu konkurencije je, na sednici održanoj 2. februara 2018. godine, doneo rešenje kojim se uslovno odobrava sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole privrednog društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A. nad privrednim društvom Altech Serbia Fermentaciona industrija d.o.o. Senta.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog tokom ispitnog postupka, Komisija je konstatovala da će sprovođenjem koncentracije doći do stvaranja dominantnog položaja društva Lesaffre na tržištu proizvodnje i prodaje ekstrakata kvasca uz istovremeno jačanje dominantog položaja ovog društva na tržištu proizvodnje i prodaje pekarskog kvasca u Republici Srbiji.

Komisija je posebno imala u vidu navode društva Lesaffre da će sprovođenjem ove koncentracije doći do bitnog povećanja iskorišćenosti prozvodnih kapaciteta ciljnog društva, izvoza ekstrakta kvasca i shodno tome povećanja efikasnosti poslovanja.

Rešenjem su određeni uslovi u vidu mera ponašanja i obaveznog redovnog izveštavanja Komisije sa ciljem očuvanja i daljeg razvoja proizvodnog kapaciteta pekarskog kvasca i ekstrakata kvasca u Republici Srbiji.

Periodični izveštaji koji budu dostavljani Komisiji će sadržati:

1. Podatke o stepenu iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta društva Altech
2. Podatke o proizvodnji ekstrakata kvasca društva Altech
3. Podatke o proizvodnji pekarskog kvasca društva Altech
4. Obrazloženje razloga eventualnog prekida uslužne proizvodnje, u slučaju raskida ugovora sa dosadašnjim jedinim kupcem ovog društva, pre isteka njegovog ugovorenog trajanja.

Realizacijom predloženih posebnih uslova i analizom dobijenih izveštaja, Komisija će imajući u vidu važnost ovog tržišta, pratiti da li su i u kojoj meri realizovani poslovni planovi i razlozi sprovođenja ove koncentracije navedeni od strane društva Lesaffre, a koje je Komisija prilikom ocene efekata koncentracije u postupku njenog ispitivanja ocenila pozitivnim.

Ambasador Japana u poseti Komisiji

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se sa ambasadorom Japana u Srbiji Đunići Marujamom.

Dr Obradović je Njegovoj ekselenciji predstavio nadležnosti i upoznao ga sa aktivnostima, kao i planovima Komisije za zaštitu konkurencije, koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji. Predsednik Komisije se, ovom prilikom, zahvalio Ambasadi Japana u Beogradu na dosadašnjoj podršci radu Komisije.

Tokom razgovora posebno je bilo reči o aktivnostima na izradi novog zakona o zaštiti konkurencije, a koja bi, prema mišljenju dr Obradovića, dodatno unapredio privredni ambijent i podstakao investiciona ulaganja u našu zemlju.

Njegova ekselencija Marujama je izrazio zadovoljstvo zbog kvalitetne saradnje sa Komisijom za zaštitu konkurencije, kao i sve intenzivnije razmene iskustava tela za zaštitu konkurencije Japana i Srbije.

Završena sektorska analiza tržišta trgovine na malo derivatima nafte za 2016. godinu

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu tržišta trgovine na malo derivatima nafte u 2016. godini u Republici Srbiji. Predmet analize bilo je utvrđivanje odnosa između glavnih konkurenata na definisanim tržišnim segmentima sa ciljem da se izvrši komparativna analiza kretanja pojedinih kategorija i identifikuju potencijalne tržišne slabosti.

Sastavni deo izveštaja čine izvedeni zaključci na osnovu kojih se, između ostalog, mogu sagledati tendencije kako na tržištu proizvodnje i prerade nafte, tako i na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima i struktura i trend kretanja maloprodajnih cena izabranih naftnih derivata.

Komisija je ocenila stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izveštajima i iznova ukazala na značaj formiranja precizne statističke evidencije o nafti i naftnim derivatima i važnost saradnje sa drugim nadležnim institucijama u cilju kreiranja pravnog i poslovnog ambijenta koji će unaprediti slobodnu konkurenciju na tržištu.

Imajući u vidu značaj sektora nafte za energetsku delatnost i celokupni industrijski razvoj, Komisija će počev od 01. marta 2018. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2017. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 28. februara 2018. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.

Komisija sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme

NIS EKSPRESKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu sportske obuće, odeće i opreme na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora ali i u cilju podizanja svesti i edukaciji učesnika na tržištu, jer su sve, pa i ova aktivnost, usmerene na obezbeđivanje efikasne konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o nabavci i prodaji sportske obuće, odeće i opreme u periodu 2014-2016. godine. Na osnovu podataka, koje su za potrebe analize dostavili učesnici na tržištu, analizirana je struktura tržišta, odnosi između glavnih konkurenata i njihova tržišna učešća. Konstatovan je dinamičan rast, visoka koncentrisanost posmatranih tržišta kao i porast prihoda kod svih učesnika na tržištu ostvarenih prodajom krajnjim potrošačima kao i drugim prodavcima. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog tržišta Komisija će i u narednom periodu, sa posebnom pažnjom, nastaviti da prati predmetni sektor.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta sportske obuće, odeće i opreme.