kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije protiv privrednog društva Glovoapp Tecchnology doo Beograd (Glovo) i u njegovim prostorijama izvršila nenajavljene uviđaje.

Komisija je u toku sprovođenja analize uslova konkurencije u oblasti digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda, u ugovorima koje je Glovo zaključivao sa svojim partnerima uočila ugovorne odredbe koje za posledicu mogu da imaju isključivanje ili otežavanje širenja drugih, konkurentskih platformi, kao i odredbe koje za posledicu mogu da imaju diskriminaciju partnera kroz primenu nejednakih uslova poslovanja, što sve čini zloupotrebu dominantnog položaja.

Naime, pojedini ugovori i opšti uslovi poslovanja sa partnerima sadrže propisanu naknadu koju je partner dužan da plati ako stupa u slična partnerstva sa drugim platformama, odnosno nude se visoki iznosi u vidu ulaganja za marketing, uz obavezu vraćanja iznosa ukoliko se uspostavi saradnja sa još nekom platformom.

Primena nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, prvenstveno se ogleda u vidu različitih provizija prema različitim partnerima, a u zavisnosti od toga da li sarađuju samo sa Glovom ili i sa konkurentskim platformama.

Uključivanjem ovakvih ekskluzivnih klauzula u ugovore sa partnerima ili raznih formi podsticaja ili pritisaka da se zadrži ekskluzivnost mogli bi se isključiti konkurenti sa tržišta ili smanjiti njihova mogućnost da se takmiče, što bi u krajnjoj liniji moglo dovesti do viših cena, manjeg izbora i ponude lošijeg kvaliteta, na štetu potrošača.

Društvo Glovo je nakon preuzimanja platforme Donesi tokom 2021. godine značajno proširio mrežu poslovanja i drastično povećao svoj tržišni udeo i stekao dominantan položaj čime je ujedno promenjena i struktura ovog tržišta. Kao takav ima posebnu odgovornost u vezi sa radnjama koje preduzima na tržištu.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.