Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije boravili su u Rimu, u trodnevnoj studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Studijska poseta je organizovana u okviru programa podrške koju pruža „TAIEX“ – Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

Tokom studijske posete predstavljen je regulatorni okvir prava konkurencije Republike Italije, s posebnim osvrtom na: utvrđivanje povreda konkurencije u postupcima javnih nabavki; primenu instituta advocacy; primenu pravila o pokajničkom programu (leniency) i kažnjavanju učesnika na tržištu; praksu u postupcima uslovnog odobravanja koncentracija; primenu ekonomskih analiza i na primenu pravila o zaštiti konkurencije u posebnim sektorima (slobodne profesije, sport, pogrebne usluge, banke, osiguranje).

Cilj studijske posete je bio unapređenje znanja i veština iz najvažnijih oblasti prava konkurencije (restriktivni sporazumi, zloupotreba dominantnog položaja, ekonomske analize, kontrola koncentracija), upoznavanjem sa najboljom praksom i karakterističnim slučajevima Italijanskog tela za zaštitu konkurencije.