јул « 2016 « Комисија за заштиту конкуренције
Став Комисије о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки

Комисији  за заштиту конкуренције је у претходном периоду достављен велики број иницијатива за покретање поступака утврђивања повреде конкуренције, које се односе на намештања понуда у јавним набавкама (bid rigging).

Ради успостављања будуће праксе, а у циљу омогућавања вишег нивоа правне сигурности и транспарентности, Комисија износи став о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки.

Министарство усвојило примедбе и предлоге Комисије на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима

kzk-ekofМинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прихватило је примедбе и предлоге Комисије за заштиту конкуренције и изменило Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима.

Спремност предлагача овог закона да у потпуности сарађује са Комисијом, је најбољи пример заједничких напора усмерених на израду квалитетнијег прописа којим ће се на тржишту обезбедити ефикасна конкуренција која треба да допринесе економском напретку и добробити друштва, а нарочито користи потрошача.

Комисија је, на претходни текст Нацрта Закона, упутила примедбе на предлог решења да Привредна комора Србије издаје акт о испуњености услова за обављање комуналне делатности јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику или другом привредном субјекту. Ова одредба би, према мишљењу Комисије, представљала додатну баријеру, како за улазак нових, тако и за наставак пословања постојећих учесника на тржишту, који су регистровани за обављање комуналних делатности.

Коначним текстом Нацрта Закона Министарство је такође усвојило и примедбе Комисије да одређене услуге, које се могу обављати самостално, а повезане су са комуналним делатностима, буду јасно одређене као услуге комерцијалног карактера (погребна делатност), које могу да пружају сви учесници на тржишту који су регистровани, под једнаким условима, а не искључиво јавно предузеће или привредно друштво у којем је већински власник од најмање 51% Републике Србија или јединица локалне самоуправе.

Инфостан технологије Београд спремнe да преузму обавезе ради отклањања могућих повреда конкуренције

Infostan TehnologijeКомисија за заштиту конкуренције објављује Предлог обавеза које је странка у поступку ЈКП „Инфостан технологије“ из Београда спремна да добровољно преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције са условима и роковима за извршење предложених обавеза. Такође, Комисија позива све заинтересоване стране да доставе писане примедбе, ставове и мишљења која се односе на предложене обавезе, у писаној форми у року од 20 дана од дана објаве обавештења.

Комисија за заштиту конкуренције је 26. октобра 2015. године покренула поступак по службеној дужности против ЈКП „Инфостан“, ради испитивања повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције (злоупотреба доминантног положаја).

Дана 30.06.2016. године, уз позив на одредбе члана 58. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), странка у поступку – „Инфостан“, поднела је предлог за прекид поступка уз прецизно навођење обавеза – мера које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење предложених мера.

Комисија је утврдила да је предметни поднесак „Инфостан технологије“ допуштен, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица.

Сагласно члану 58. став 1. Закона, Комисија може донети закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције, којим се одређује мера из члана 59. Закона, ако странка, на основу садржине закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере. Ставом 2. истог члана Закона прописан је рок у коме странка у поступку може ставити такав предлог.

Град Нови Сад обавестио Комисију да је спреман да изменом одредби Одлуке која уређује комуналну делатност сахрањивања и управљања гробљима омогући обављање појединих погребних услуга свим заинтересованим учесницима

Grad Novi SadНакон анализирања иницијативе за испитивање евентуалне повреде конкуренције, Комисија је упутила мишљења Скупштинама градова Нови Сад и Панчево о неопходности измене, односно прецизирања спорних одредаба одлука којима се уређује комунална делатност сахрањивања и управљања гробљима, а како не би дошло до нарушавања конкуренције и доделе монопола јавно – комуналним предузећима у тим градовима.

Скупштина Града Новог Сада је позитивно реаговала и обавестила Комисију да је Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада припремила текст Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, која ће, према обавештењу упућеном Комисији, бити усвојена на првој радној седници Скупштине Града Новог Сада.

Комисија истиче значај поступања Скупштине Града Новог Сада, јер ће усвајањем измена спорних одредби Одлуке позитивно утицати на конкуренцију и омогућити обављање појединих погребних услуга свим заинтересованим учесницима, односно не само јавном комуналном предузећу, већ и другим привредним друштвима, предузетницима и осталим привредним субјектима, које треба да се обављају у конкурентском окружењу.

Комисија очекује да ће и Скупштина Града Панчева следити поступање Скупштине Града Новог Сада и приступити промени спорних одредби Одлуке о сахрањивању и гробљима, на које је Комисија указала.

Подношење пријаве концентрације на основу писма о намери или када на други начин учесници на тржишту покажу озбиљну намеру за закључење уговора

Сваки учесник на тржишту који користи могућност подношења пријаве концентрације на основу озбиљне намере за спровођење концентрације, односно за закључење уговора, може то учинити у било којем року након што таква намера буде и формално исказана (потписивањем писма о намери, меморандума, сагласности воља или на други начин који претходи радњи из члана 63. става 1. Закона о заштити конкуренције). Подносиоцу пријаве, у тим случајевима, неће бити изречена мера процесног пенала ако не поднесе пријаву концентрације у року из члана 63. став 1. Закона. Текст целог упутства можете преузети ОВДЕ.

Потписивање меморандума о сарадњи између „Сунока“ и аустријске „Агране“ неће утицати на испитни поступак

Miloje ObradovicПотписивање меморандума о сарадњи између “Сунока“ и аустријске „Агране“ ни на који начин неће утицати на испитни поступак који води Комисија за заштиту конкуренције, изјавио је агенцији „Фонет“ председник др Милоје Обрадовић.

Он je подсетио да је Комисија средином маја донела закључак о покретању испитног поступка по службеној дужности концентрације друштава „Суноко“и „Стар шећера“, у чијем власништву је Фабрика шећера ТЕ ТО Сента. Поступак је покренут како би се испитало да ли може доћи до било каквог нарушавања конкуренције у овом случају.

– Тренутно прикупљамо потребне информације везане за откуп шећерне репе, производњу шећера, прераду шећера и његову продају. Сасвим је извесно да ћемо испоштовати законом утврђен рок за доношење одлуке, наглашава др Обрадовић.

Председник Комисије за заштиту конкуренције напоменуо је, да уколико у међувремену дође до промене власништва у компанији „Суноко“, она мора бити пријављена Комисији.

- То би била нова пријава концентрације о којој Комисија не би могла одлучивати пре окончања испитног поступка који је у току. Ова два поступка морају бити апсолутно одвојена, закључио је др Обрадовић