avgust « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2016 » avgust
Komisija utvrdila obaveze Infostan Tehnologija i prekinula postupak ispitivanja povrede konkurencije

Infostan TehnologijeSavet Komisije za zaštitu konkurencije je, zaključkom donetim 15. avgusta 2016. godine, prekinuo postupak ispitivanja povrede konkurencije pokrenut 26. oktobra 2015. godine protiv JKP Infostan Tehnologije iz Beograda. Zaključkom su određene obaveze JKP Infostan Tehnologije, a čije izvršenje će Komisija redovno pratiti i, u slučaju da, u naredne tri godine, nastupe bitne promene okolnosti na kojima se zasnovan zaključak o prekidu postupka, postupak za utvrđivanje povrede će biti nastavljen.

JKP Infostan Tehnologije iz Beograda se obavezuje da svoju poslovnu politiku trajno izmeni u sledećim segmentima tako da:

- ulistavanje novih komercijalnih usluga vrši ili na osnovu pisane saglasnosti građana Grada Beograda koji su u sistemu objedinjene naplate komunalnih usluga ili obaveštenjem korisniku, koje prati ponudu, da će samom uplatom posebne uplatnice dati saglasnost za ulistavanje te stavke na račun Infostana
- izlistavanje stavki sa računa sistema objedinjene naplate vrši na zahtev korisnika, odnosno građana Grada Beograda koji su u sistemu objedinjene naplate komunalnih usluga, uz obavezu da na svojim šalterima primi svaki pisani zahtev za izlistavanje komercijalne stavke sa računa, istu stavku izlista od sledećeg računa i o tome obavesti davaoca konkretne usluge
- društvima za osiguranje ne daje izdvojene informacije o korisnicima koji nisu osigurani. U izvršenju ove obaveze dozvoljena je mogućnost pružanja informacija o korisnicima koji su već osigurani kod tog konkretnog osiguravača, a kako se ponude ne bi slale onim korisnicima koji su već osigurani kod istog društva
- obavezno objavi na internet stranici Infostan Tehnologije svaku novu mogućnosti ulistavanja novih stavki, sa detaljnim objašnjenjima korisnicima
- u naredne tri godine dostavlja Komisiji na uvid svaki sledeći ugovor koji bude zaključen sa nekom trećom stranom zainteresovanom za korišćenje komercijalnih uslova Infostana, uz zahtev za davanje mišljenje.

Savet Komisije je odluku o prekidu postupka doneo ceneći da se usvojenim merama u potpunosti otklanja opasnost da se na tržištu nastave akti i radnje koji su doveli do osnovane pretpostavke povrede konkurencije, a na osnovu koje je i pokrenut predmetni postupak po službenoj dužnosti, kao i da sprečavaju mogućnost nastanka iste ili slične povrede u budućnosti.

Komisija uslovno odobrila sprovođenje koncentracije društva Sunoko d.o.o. Novi Sad nad privrednim društvom Star Šećer d.o.o. Senta i Fabrikom šećera TE-TO Senta a.d.

Savet Komisije za zaštitu konkurencije je, na sednici održanoj 11. avgusta 2016. godine, doneo rešenje kojim se uslovno odobrava sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole privrednog društva Sunoko d.o.o Novi Sad nad privrednim društvom Star Šećer d.o.o. Senta, a time i nad Fabrikom šećera TE-TO Senta A.D.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog tokom ispitnog postupka, Komisija je konstatovala da će sprovođenjem koncentracije doći do jačanja dominantnog položaja Sunoka, pre svega na tržištu proizvodnje šećera i tržištu prodaje šećera u Republici Srbiji. Iz tog razloga, sprovođenje pomenute koncentracije je moglo da bude odobreno samo uz određene uslove koji su propisani rešenjem. Komisija za zaštitu konkurencije smatra da se utvrđivanjem mera ponašanja u odnosu na Sunoko d.o.o. Novi Sad, obezbeđuje sprečavanje potencijalno negativnih efekata predmetne koncentracije.

Rešenjem su naloženi uslovi u vidu mera ponašanja i obaveznog redovnog izveštavanja Komisije sa ciljem očuvanja tržišne strukture i ostanka svih proizvodnih kapaciteta uključujući i šećeranu TE TO Senta na tržištu, transparentnog praćenja nivoa, promene cena šećera na tržištu, unapređenja transparentnosti politike prodaje šećera i poslovnih odnosa sa kupcima, kao i punog informisanja Komisije o nivou i vrsti investicija koje će se realizovati u TE TO Senta sa ciljem povećanja proizvodne efikasnosti, i to:

1. Izveštavanje o prerađenoj šećernoj repi i proizvedenom šećeru i to pojedinačno za svaku od šećerana u vlasništvu Sunoka.
2. U slučaju likvidacije ili odluke Sunoka koja za posledicu ima trajno zatvaranje neke od šećerana pod njegovom kontrolom, Sunoko ima obavezu da prethodno javno oglasi prodaju vlasničkog kapitala ili imovine šećerane, i to u najmanje tri dnevne novine koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i jednim inostranim novinama koje se specijalizuju za privredu i finansije i izdaju na teritoriji EU, ili Internet portalu koji se uobičajeno koristi za distribuciju poslovnih vesti
3. Obaveza izveštavanja o cenama, o nastalim promenama cene šećera posebno za tržište Srbije, EU, CEFTA i eventualno treća tržišta, na paritetu FCO šećerana, bez PDV-a, uz dostavljanje obrazloženja uzroka i intenziteta nastalih promena.
4. Obaveza da najkasnije u roku od šest meseci dostavi Komisiji dokument kojim definiše svoju politiku prodaje šećera prema domaćim kupcima
5. Izveštavanje o eventualnim izmenama važećih ugovora Fabrike šećera TE-TO Senta A.D. sa kupcima i razlozima za iste
6. Obaveza dostavljanja godišnjih izveštaja o merama i radnjama preduzetim sa ciljem održanja poslovanja Fabrike šećera TE-TO Senta A.D. koje mogu da uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: vraćanje dugova, preuzimanje drugih finansijskih izdataka, prenos tehničko-tehnoloških znanja i iskustava, prenos znanja i iskustava iz oblasti upravljanja, mere koje utiču na povećanje efikasnosti proizvodnje i smanjenje cene koštanja šećera, kao i druge, direktne ili indirektne, finansijske, tehničko-tehnološke, organizacione i druge mere.

Naložene mere (osim pod tačkom 5), će se primenjivati do ukidanja carina i prelevmana na uvoz šećera u Republiku Srbiju, a najduže u narednih pet godina od pravnosnažnosti rešenja Komisije. Mera pod tačkom 5. se primenjuje zaključno do kraja 2017. godine.

U toku ispitnog postupka, Komisija je pribavila potrebne podatke, informacije, kao i mišljenja o efektima koncentracije od konkurenata učesnika koncentracije, njihovih najvećih dobavljača i kupaca, kao i od državnih organa i organizacija u čijoj nadležnosti su podaci koji su relevantni u ovom postupku.

Prilikom određivanja uslova pod kojima je odobrena koncentracija, Komisija je imala u vidu i mišljenja i stavove o efektima koncetracije koje su u toku postupka izneli ostali učesnici na tržištu, a naročito industrijski kupci. Komisija je, takođe, imala u vidu i finansijski položaj fabrike TE-TO Senta A.D. Propisani uslovi, rokovi i način praćenja njihovog izvršavanja, treba da otklone zabrinutost Komisije u pogledu obezbeđivanja efikasne zaštite konkurencije, kroz očuvanje proizvodnih kapaciteta, realizaciju planiranih investicija kojima se postiže veća proizvodna efikasnost, a time i niža cena koštanja šećera, zatim kroz transparentnu politiku prodaje (rabatna politika) i politiku cena (intenzitet i uzroci promena cena).

Komisija pokrenula postupak protiv društva EPS Distribucija

Komisija za zaštitu konkurencije je, zaključkom predsednika Komisije, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva EPS Distribucija.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao jedini operator distributivnog sistema električne energije u Republici Srbiji, zloupotrebilo dominantan položaj stavljanjem u povoljniji položaj društva EPS Snabdevanje, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače električnom energijom.

EPS Distribucija je, prema osnovanoj pretpostavci Komisije, prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije, nametalo obavezu deponovanja sredstava namenskog (garantnog) depozita na ime obezbeđenja plaćanja usluge pristupa sistemu, svim korisnicima distributivnog sistema, osim svom povezanom društvu, EPS Snabdevanje.

Grad Pančevo će izmenom propisa omogućiti obavljanje pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima

Skupština Grada Pančeva je obavestila Komisiju za zaštitu konkurencije da je uvažila njeno mišljenje i da je na sednici Gradskog veća utvrđen predlog izmene spornih odredaba odluka kojima se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima, prema obaveštenju upućenom Komisiji, biće usvojena na sednici Skupštine Grada Pančeva do kraja jula meseca.

Komisija je prethodno uputila mišljenja Skupštinama gradova Novi Sad i Pančevo o neophodnosti izmene, odnosno preciziranja spornih odredaba odluka kojima se uređuje ova komunalna delatnost, a kako ne bi došlo do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno – komunalnim preduzećima u tim gradovima.

Komisija i ovom prilikom ističe značaj postupanja Skupštine Grada Pančevo, jer će usvajanjem izmena spornih odredbi Odluke pozitivno uticati na konkurenciju. Ovim izmenama će biti omogućeno obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima.