Секторске анализе « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Секторске анализе
Комисија је спровeлa секторску анализу стања конкуренције на тржишту пелета

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције Комисија је спровeлa секторску анализу стања конкуренције на тржишту пелета у Републици Србији у периоду 2020-2022. године, имајући у виду да је у 2022. године на тржишту продаје пелета дошло је до несташица на тржишту као и до значајног раста цене дрвног пелета. У другој половини године, Влада Републике Србије је ограничила малопродајне цене пелета и забранила извоз, али су на тржишту и поред наведених мера, и даље постојале несташице пелета. Циљ анализе био је да се сагледа стање и динамика конкуренције на предметном тржишту као и да се идентификују слабости структуре тржишта, пре свега са аспекта понуде пелета у Републици Србији.

Предметном анализом je обухваћен поступак идентификовања најзначајнијих произвођача пелета, утврђивања њихове тржишне снаге и ефеката њиховог пословања на конкуренте, купце и потрошаче, односно на свим нивоима канала дистрибуције.

У поступку секторске анализе анализирани су уговорни односи учесника на различитим нивоима ланца дистрибуције: од произвођача сировине, преко произвођача пелета до трговаца у малопродаји. Анализом достављених уговора није оцењено да исти садрже одредбе које би могле бити потенцијално спорне са аспекта примене прописа о заштити конкуренције.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Извештај о секторској анализи стања конкуренције на тржиштима цемента и бетона у Републици Србији у периоду од 2018. до 2021. године

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета, Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу стања конкуренције на тржиштима цемента и бетона у Републици Србији у периоду од 2018. до 2021. године.

Предмет анализе је било утврђивање односа између конкурената, како на тржишту цемента (произвођачи и увозници), тако и на тржишту бетона (произвођачи), процена њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализа комерцијалне политике и уговорних односа са добављачима и купцима, као и ефеката које ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту.

Циљ истраживања, када је у питању тржиште цемента, био је да се на свеобухватан начин сагледају промене у тржишној структури и динамици конкуренције на предметном тржишту, у односу на период обухваћен анализом која је спроведена у 2018. години. Када је у питању тржиште бетона, основни циљ анализе било је утврђивање степена вертикалнe међузависности са тржиштем цемента као узводним тржиштем, имајући у виду постојање три вертикално интегрисана учесника на тржишту, и ефеката које та вертикална повезаност може имати на цене и услове конкуренције на тржишту.

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци три произвођача цемента (од којих су два и произвођачи бетона), пет увозника цемента (од којих је један произвођач бетона) и 22 произвођача бетона.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе уредно доставили тражене податке. Имајући у виду значај цементне индустрије за развој грађевинарства и свеукупан индустријски развој, као и закључке и препоруке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на предметним тржиштима и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.

Извештај о спроведеној секторској анализи стања конкуренције на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа у периоду 2020-2021. година

kzkНа основу члана 47. закона о заштити конкуренције Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу стања конкуренције на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа у периоду 2020-2021. година.

Предмет анализе било је утврђивање односа између конкурената на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа, што је подразумевало анализу регулаторног оквира, процену тржишних удела, анализу уговорних односа и комерцијалне политике учесника на тржишту.

Основни циљ анализе било је сагледавање и анализа стања конкуренције на предметном тржишту и указивање на евентуалне проблеме у смислу ограничавања или било које друге врсте нарушавања или спречавања конкуренције.

Саставни део Извештаја о секторској анализи стања конкуренције на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа чине изведени закључци и дате препоруке.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Извештај о спроведеној Секторској анализи стања конкуренције на тржишту осталих поштанских услуга (курирских служби) у периоду 2019-2021. година

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета, Комисија је спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту осталих поштанских услуга.

Предмет анализе је било утврђивање односа између главних конкурената на тржишту осталих поштанских услуга, курирских служби, што је подразумевало процену њихових тржишних удела и релативне снаге, као и анализу уговорних односа између корисника и пружалаца услуга, комерцијалне политике пружаоца услуга и релевантног регулаторног оквира.

Развој електронске трговине у Републици Србији имао је за последицу повећање обима (броја) поштанских пошиљака, посебно у сегменту пакета, као и експрес пошиљака. Развој сектора осталих поштанских услуга значајно утиче на пословање свих привредних субјеката. Велики привредни субјекати настоје да издвоје споредне делатности од основне, те велики део истих препуштају поштанским операторима. Малим и средњим предузећима отвара се могућност да развијају сопствене ланце вредности путем сарадње са поштанским операторима. Међутим, ограничавањем конкуренције између поштанских оператора, могу се створити уска грла у каналима дистрибуције малопродајног сектора.

Основни циљ секторске анализе односио се на сагледавање стања и динамике конкуренције на предметном тржишту, као и указивање на евентуалне проблеме у смислу потенцијалних ограничења која утичу на ниво конкуренције.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Спроведена секторска анализа стања конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање

kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање у Републици Србији у периоду 2018-2020. година.

Комисија је уочила потребу да анализира стање конкуренције на тржишту уџбеника имајући у виду честе измене релевантног правног оквира, као и одређене специфичности овог тржишта, које омогућавају школама да се на недовољно транспарентан начин опредељују за избор уџбеника појединих издавачких кућа.

У анализи је посебна пажња посвећена поступку издавања и продаје уџбеника и уџбеничких комплета за основно образовање, као и условима под којима се вршила продаја уџбеника на тржишту Републике Србије у посматраном трогодишњем периоду. Истраживање је обухватило анализу тржишне структуре и тржишних удела издавача уџбеника, анализу (уговорних) односа између издавача уџбеника с једне стране и њихових купаца, дистрибутера, књижара и школа, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту. Предметном анализом је обухваћен и начин формирања цене уџбеника, као и анализа саме структуре продајне цене уџбеника.

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци 16 издавача уџбеника за основно образовање и њихових 10 највећих купаца, дистрибутера, који уџбенике даље продају школама и књижарама.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке.

Извештај о спроведеној Секторској анализи стања конкуренције у каналима дистрибуције керамичких плочица и санитарија 2018 – 2020. године

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције Комисија је спровeлa секторску анализу стања конкуренције у каналима дистрибуције керамичких плочица и санитарија.

Спроведена је свеобухватна анализа канала дистрибуције керамичких плочица и санитарија на тржишту Републике Србије за период 2018-2020. година. То је подразумевало утврђивање односа између конкурената – произвођача, увозника, велепродаваца и малопродаваца на тржишту керамичких плочица и санитарија, процену њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализу уговорних односа, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту. Анализа се фокусирала на велепродајно тржиште керамичких плочица и санитарија док су тржиште производње керамичких плочица и санитарија и тржиште малопродаје керамичких плочица и санитарија обрађени у појединим сегментима искључиво у функцији потпуног сагледавања ланца дистрибуције предметних производа.

Уочена је разграната мрежа трговине предметним производима, велепродавци и малопродавци сарађују са великим бројем добављача, скоро сви су профилисани као multibrend радње са широком лепезом асортимана различитих произвођача, дистрибутера и добављача. Осим наведеног, анализом уговора уочено је да постоје одређене појаве које могу бити потенцијално спорне са аспекта заштите конкуренције, те ће Комисија у наредном периоду пратити понашање учесника на тржишту и околности које указују на повреде Закона о заштити конкуренције.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Завршена Секторска анализа тржишта међумесног аутобуског превоза у Републици Србији

kzkСекторска анализа тржишта међумесног аутобуског превоза у Републици Србији спроводена је у сарадњи са представницима Светске банке у оквиру пројекта Унапређења пословног окружења у Републици Србији. Пројектом унапређења пословног окружења у Републици Србији, који се спроводи на основу Споразума између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације, предвиђено је да ће Светска банка пружати Комисији за заштиту конкуренције техничку помоћ за унапређење конкуренције и регулације тржишта у Републици Србији кроз више активности. Једна од предвиђених активности је и пружање техничке помоћи за спровођење тржишних истраживања, укључујући тржишта на којима учествују јавна предузећа како би се идентификовале и превазишле препреке у спровођењу темељних тржишних реформи које би могле утицати на учинке сектора.

Предметна анализа је израђена од стране тима Светска банке, за потребе наведеног пројекта.

Предмет анализе је тржиште аутобуског превоза у смислу идентификације основних карактеристика тржишта и структуре тржишта као и анализа регулаторног окружења, перформанси тржишта и анализа конкуренције на тржишту кроз идентификацију пракси и правила којa могу нарушити конкуренцију на тржишту. Анализом је констатовано да постојећи регулаторни оквир доприноси субоптималним тржишним исходима те су дате препоруке за унапређење тржишта међумесног превоза путника у друмском саобраћају.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Извештај о секторској анализи тржишта организатора туристичких путовања 2017. – 2019. године

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције Комисија је споровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту организатора туристичких путовања.

Предмет секторске анализе било je утврђивање односа између конкурената на тржишту, организатора туристичких путовања, што подразумева процену њиховог тржишног удела и релативне снаге, као и анализу (уговорних) односа између организатора путовања и давалаца гаранције путовања.

Основни циљ секторске анализе односио се на идентификовање слабости структуре предметног тржишта и евентуалне проблеме у смислу интензивирања конкуренције, ограничења или било које друге врсте нарушавања или спречавања конкуренције која је утицала на учеснике на тржишту.

На основу прикупљених података извршена је анализа тржишта, нарочито у делу који се тиче прибављања гаранције путовања неопходне за добијање лиценце прописане Законом о туризму.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Секторска анализа тржишта производње и откупа шећерне репе, производње и велепродаје шећера у периоду 2017 – 2019. година

kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије, спровeдена је секторска анализу стања конкуренције на тржиштима производње шећерне репе, откупа шећерне репе, производње шећера који се добија прерадом шећерне репе и велепродаје шећера.

Предмет истраживања било је утврђивање односа између конкурената на предметним тржиштима у периоду од 2017. до 2019. године, процена њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализа регулаторног оквира, као и анализа (уговорних) односа између произвођача шећерне репе, откупљивача шећерне репе, произвођача шећера, трговаца на велико производима од шећера.

У Извештају о спроведеној анализи сумирани су закључци о предметним тржиштима, дата је динамика основних параметара предметних тржишта, извршена су поређења са тржиштем ЕУ, нарочито имајући у виду промене које су десиле у посматраном временском интервалу, извршена је анализа уговорних односа, рабатне политике и извршена је компарација продајних цена на домаћем тржишту и извозних цена. Имајући у виду тенденције на тржишту шећера, смањење броја активниих шећерана на домаћем али и европском тржишту, констатовано је као веома важан фактор значајан извозни потенцијал ове индустрије у земље у окружењу, те да је неопходно одржати производне капацитете и спречити тренд гашења шећерана у Републици Србији.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта шећерне репе и шећера у Републици Србији.

Комисија спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико вештачким ђубривима.

kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико вештачким (минералним) ђубривима.

Комисија је уочила потребу да анализира стање конкуренције на тржишту ђубрива имајући у виду раст произвођачких цена ђубрива у прва три квартала 2019. године, као и стечај једног од највећих произвођача вештачких ђубрива у Републици Србији – друштва „ХИП Азотара“ из Панчева.

Истраживање је спроведено са циљем да се на свеобухватан начин сагледа структура и динамика овог тржишта и услова конкуренције, као и да се идентификују потенцијалне слабости на предметном тржишту.

У поступку анализе Комисија је пошла од тржишта велепродаје вештачких (минералних) ђубрива као целине, у оквиру кога је детаљније анализирала тржиште азотних ђубрива и тржиште сложених ђубрива.

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци Републичког завода за статистику и Министарства финансија – Управе царина, као и други јавно доступни подаци и информације који се односе на производњу, увоз, извоз и трговину на велико вештачким ђубривима. Секторском анализом је обухваћено и осам учесника на тржишту, произвођача и увозника, који заједно чине око 90% укупног процењеног тржишта ђубрива у 2019. години.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта ђубрива, закључно са 15. јануаром 2021. године.