mart « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija odobrila koncentraciju društava Imlek i Niška mlekara

Komisija za zaštitu konkurencije je 1. marta 2016. godine, nakon sprovedenog ispitnog postupka, odobrila koncentraciju koja nastaje sticanjem kontrole od strane društva „Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek“ a.d., Padinska Skela, kupovinom 100% udela u društvu „Niška mlekara“ d.o.o., Niš.

Tokom ispitnog postupka, Komisija je pribavila i analizirala sve neophodne podatke kako bi procenila efekte koncentracije na definisanim relevantnim tržištima i odobrila je koncentraciju u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije.

Rešenje kojim se odobrava koncentracija objavljeno je na sajtu Komisije u skladu sa Odlukom o načinu objavljivanja akata i o zameni, odnosno izostavljanju (anonimizaciji) podataka u aktima Komisije za zaštitu konkurencije.

Seminar Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a u Budimpešti

marina-joksimovic-kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru „Osnovni koncepti i procedure iz domena prava konkurencije za zaposlene u telima za zaštitu konkurencije“, koji je održan od 08. do 11. marta 2016. godine u Budimpešti, u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Na seminaru su razmatrane razne teme iz oblasti zaštite konkurencije, kao što su definisanje relevantnog tržišta, upotreba i čuvanje poverljivih podataka u postupku ispitivanja povreda konkurencije, zloupotreba dominantnog položaja, koncentracije i dr. Poseban akcenat seminara stavljen je na praktične vežbe i diskusije, sa primerima iz prakse i osvrtom na rešenja iz nacionalnih zakonodavstava. Pored navedenog, za većinu razmatranih tema, dat je i kratak pregled slučajeva Evropskog suda pravde, koji su ostavili pečat na primenu prava konkurencije i postupanje Evropske Komisije u ovoj oblasti.