jun « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Potpisan Memorandum o saradnji sa FEFA

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA prof. dr Nebojša Savić potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i FEFA.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi i izbornog predmeta na master studijama, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije, saradnja sa Institutom FEFA u izradi ekonomskih analiza i slično.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju nivoa znanja u oblasti prava konkurencije i kvalitetnijeg obrazovanja studenata radi ostvarivanja tog cilja.

Memorandum o saradnji sa FEFA je peti sporazum ove vrste koji Komisija ima sa članovima univezitetske zajednice.

Pokrenut postupak protiv JKP Gradska toplana Niš

kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je, po službenoj dužnosti, postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv društva Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Niš, radi utvrđivanja postojanja povrede konkurencije, i to zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Državna revizorska institucija je utvrdila je cena usluge snabdevanja toplotnom energijom određivana na način koji odstupa od propisane metodologije, i to tako da ishoduje većim iznosom cene od iznosa cene koji bi se dobio računanjem u skladu sa metodologijom. Državna revizorska institucija je našla i da se cena za priključak na toplovodnu mrežu obračunava na način koji nije predviđen relevantnim pravnim okvirom. Komisija je osnovano pretpostavila da bi fakturisanje cena potrošačima na način koji je konstatovala Državna revizorska institucija, moglo da odstupa od „troškovnog principa“, a što može predstavljati radnju povrede konkurencije iz člana 16. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije. Postojanje eventualne povrede konkurencije Komisija će ispitati i utvrditi u svemu u skladu sa članom 41. Zakona.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd.

Predsednik Komisije govorio na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju

kzk-euPredsednik Komisije dr Miloje Obradović govorio je na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju koji je održan u Beogradu.

Dr Obradović upoznao je predstavnike Evropske komisije sa svim aktivnostima u primeni Zakona o zaštiti konkurencije i stepenom usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, a što je u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, podsetio je da je u toku izrada nacrta novog Zakona o zaštiti konkurencije, koji bi trebalo da doprinese još efikasnijoj primeni politike zaštite konkurencije, kao i punoj usaglašenosti ovog sa ostalim propisima Republike Srbije, a pre svih Zakona o opštem upravnom postupku.

Predsednik Komisije izneo je i podatke o rezultatima u primeni politike zaštite konkurencije u prethodnom periodu, uz konstataciju da u sve većem broju slučajeva organi izvršne vlasti prihvataju mišljenja Komisije za zaštitu konkurencije, što je važno u kontekstu obezbeđivanja ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu.

U svom izlaganju, predsednik Komisije je naglasio  da se institucija na čijem je čelu, a u skladu sa mogućnostima i nadležnostima, trudi da doprinese kreiranju projekata koji bi materiju prava zaštite konkurencije približili sudijama, u cilju specijalizacije za rad na predmetima iz ove oblasti,  što bi uticalo i na efikasniju primenu Zakona o zaštiti konkurencije. U tom kontekstu, naglasio je predsednik Obradović, uskoro će se, u okviru Tvining projekta EU,  čiji je korisnik Komisija za zaštitu konkurencije, organizovati čitav niz radionica na kojima će predstavnici sudske vlasti biti u prilici da steknu kvalitetna znanja potrebna za još efikasniju primenu prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

“Komisija intenzivno radi na podizanju svesti o važnosti zaštite konkurencije u Srbiji, a sprovodi i praksu uključivanja svih zainteresovanih prilikom izrade nacrta propisa, sve u cilju obezbeđenja transparentnosti u radu Komisije“ poručio je sagovornicima iz Brisela predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2017. godinu, a u kome se naglašava da je došlo do povećanja implementacije u primeni prava zaštite konkurencije, kako po broju predmeta, tako i po relativnoj veličini i značaju kompanija koje se istražuju, kao i da Komisija svake godine unapređuje svoj rad, što pozitivno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Zvaničnik JFTC u poseti Komisiji

kzk-jftcPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je visokog zvaničnika Japanske komisije za fer trgovinu – JFTC Hiroši Jamadu (Hiroshi Yamada).

Dr Obradović je gospodina Jamadu upoznao sa aktivnostima i planovima Komisije za zaštitu konkurencije i istakao značaj koji za nju ima podrška Japana, kao države, ambasade ove zemlje u Beogradu, kao i japanskog tela za fer trgovinu. U tom smislu, naglasio je potrebu da se saradnja produbljuje, kako kroz programe tehničke pomoći, tako i kroz razmenu stručnjaka iz oblasti politike zaštite konkurencije.

Predstavnik Japanske komisije za fer trgovinu izneo je planove ovog tela za proširenje saradnje sa srpskim kolegama. JFTC je vrlo zainteresovan da podrži Srbiju na putu daljeg usklađivanja zakonodavnog okvira sa pravom EU. Takođe, istaknuta je i spremnost za pružanje tehničke pomoći Komisiji za zaštitu konkurencije, a upućen je i poziv da predstavnici Komisije učestvuju na konferenciji koja će se, u okviru ICN-a održati u novembru ove godine u Tokiju.

Japanska komisija za fer trgovinu – JFTC obeležilo je prošle godine 70 godina postojanja, koliko je prošlo i od početka sprovođenja prvog antimonopolskog zakona u Japanu.

Sastanku su prisustvovali i prvi sekretar Ambasade Japana u Beogradu Atsuko Šiotani (Atsuko Shiotani), član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije dr Veljko Milutinović i viši savetnik u Sektoru za zastupanje politike konkurencije i međunarodnu saradnju Nina Vasić.

Komisija ponovo utvrdila da je EPS Distribucija učinila povredu konkurencije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je, u postupku ponovnog odlučivanja, dana 18.06.2018. godine donela rešenje kojim je postupila u skladu sa presudom Upravnog suda. Navedenom presudom je poništeno prethodno rešenje Komisije o utvrđivanju povrede konkurencije društva EPS distribucija i predmet vraćen Komisiji na ponovno odlučivanje.

Kao i prilikom prvog odlučivanja Komisija je i ovaj put našla da društvo EPS Distribucija ima dominantan položaj koji je zloupotrebljen.

Odobrena koncentracija VINCI Airports Serbia d.o.o – AD AERODROM NIKOLA TESLA

kzk-ekofKomisija je odobrila koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem kontrole od strane privrednog društva VINCI Airports Serbia d.o.o. nad poslovanjem privrednog društva AD AERODROM NIKOLA TESLA, koje se odnosi na delatnost upravljanja Aerodromom „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Predmet ciljnog poslovanja čine koncesiona sredstva, kako su definisana u Ugovoru o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. VINCI Airports Serbia d.o.o. posluje u okviru „VINCI“ grupe društava, koja do sada, nije obavljala delatnost operatera aerodroma niti poslovala na tržištu aerodromskih usluga u Srbiji.

Rešenje će biti objavljeno na sajtu Komisije kada se za to budu stekli uslovi, odnosno nakon proteka roka za žalbu na zaključak o zaštiti podataka.

Japanska iskustva u zaštiti konkurencije

japanKomisija za zaštitu konkurencije je, u saradnji sa Ambasadom Japana, JFTC – telom za zaštitu konkurencije Japana i JICA – Agencijom Vlade Japana za međunarodnu saradnju, organizovala trening sesije na temu trenutnih i budućih izazova Japana u borbi protiv kartela i nameštanja javnih nabavki.

Ove trening sesije za cilj su imale sticanje novih znanja ne samo zaposlenih u Komisiji za zaštitu konkurencije, već i predstavnika drugih institucija, kao i stručne javnosti o dobrim svetskim praksama u primeni politike zaštite konkurencije.

Skup su otvorili predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i Nj.E. Đunići Marujama, ambasador Japana.

Sirmiumbus spreman da preuzme obaveze radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije

sirmiumbusKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Predlog obaveza koje je stranka u postupku Sirmiumbus iz Sremske Mitrovice spremna da dobrovoljno preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih obaveza.

Takođe, Komisija poziva sve zainteresovane strane da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koja se odnose na predložene obaveze, u pisanoj formi u roku od 20 dana od dana objave obaveštenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je 22. septembra 2017. godine pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv društva Sirmiumbus d.o.o. Sremska Mitrovica, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije (zloupotreba dominantnog položaja).

Društvo Sirmiumbus je dana 14.03.2018. godine dostavilo podnesak naslovljen kao „Zahtev za prekid postupka“, koji je dopunjen podneskom od 19.04.2018. godine, označenim kao „Dopuna zahteva za prekid postupka“. U navedenim podnescima sadržan je i predlog obaveza koje je društvo Sirmiumbus spremno dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere.

Komisija je utvrdila da je predmetni podnesak dopušten, blagovremen i podnet od strane ovlašćenog lica.

Saglasno članu 58. stav 1. Zakona, Komisija može doneti zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije, kojim se određuje mera iz člana 59. Zakona, ako stranka, na osnovu sadržine zaključka o pokretanju postupka, odnosno činjenica utvrđenih u postupku, podnese predlog obaveza koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere. Stavom 2. istog člana Zakona propisan je rok u kome stranka u postupku može staviti takav predlog.

Komisija gost Nacionalnog konventa o EU u Nišu

kzk-ekofPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije bili su gosti na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, koja prati pregovore o Poglavlju 8 – Politika konkurencije, a koja je održana u Nišu. Ovom prilikom predstavljeni su i pred niškom stručnom javnošću rezultati prve faze sektorske analize tržišta maloprodaje hrane, pića i duvanskih proizvoda u Republici Srbiji.

Prisutnima se na samom početku sednice obratila prof. dr Marija Radosavljević, prodekan za naučni rad, nakon čega su uvodno obraćanje održali Marko Obradović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, dr Boban Stojanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu i Ivan Đekić, član radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Društva ekonomista Niša.

Sektorsku analizu tržišta maloprodaje koju je izradila Komisija su predstavili dr Siniša Milošević, rukovodilac sektora za ekonomske analize i Aleksandra Ravić, viši savetnik u ovom sektoru.

Nakon prezentacije analize, organizovana je diskusija o ulozi i značaju predstavljenih rezultata i perspektivama razvoja tržišta maloprodaje.

Pokrenut postupak zbog sumnje u nameštanje ponuda u javnim nabavkama

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv sedam učesnika na tržištu, zbog sumnji da su nameštanjem ponuda u postupcima javnih nabavki izvršila povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Postupak je, po službenoj dužnosti, pokrenut protiv sledećih učesnika na tržištu: Original, preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge doo Beograd (Novi Beograd), Mikops doo Export-Import za proizvodnju, trgovinu i usluge Niš, Preduzeće za usluge i trgovinu Birolinija, društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Biro print sistemi doo Beograd, Preduzeće za trgovinu i usluge Dikti Line doo, Beograd, Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu Birodeveloping doo Niš, Društvo za proizvodnju, promet i usluge Birotehnika, Export-Import doo, Jagodina.

Sprovođenjem zakonskih ovlašćenja, službena lica Komisije za zaštitu konkurencije izvršila su nenajavljeni uviđaj na pet lokacija. Korišćenje nenajavljenog uviđaja, kao izuzetno efikasnog instrumenta za otkrivanje radnji učesnika na tržištu, a koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije, i u ovom slučaju je poslužilo da bi se prikupila dokumentacija, koja je od značaja za dalje postupanje Komisije u ovom predmetu.