novembar « 2017 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2017 » novembar
Predsednik Konkurencijskog vijeća BiH u poseti Komisiji

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je danas predsednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine Ivu Jerkića.

Teme razgovora bile su razmena iskustava na polju zakonodavnog okvira i sprovođenja politike zaštite konkurencije kao i unapređenje dalje saradnje dve institucije kroz razmenu eksperata, studijskih poseta, organizovanje zajedničkih seminara i radionica kao i izradu zajedničkih ekonomskih i pravnih analiza.

Takođe, bilo je reči o inicijativi za osnivanje Foruma za konkurenciju Zapadnog Balkana i njegovom značaju za dalje unapređenje regionalne saradnje tela za zaštitu konkurencije. Sagovornici su se složili da bi Forum unapredio saradnju nacionalnih tela država Zapadnog Balkana, što će značajno olakšati njihov budući rad, usaglašavanja prakse i postupaka, ali i unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira politike zaštite konkurencije u regionu.

Sastanku su prisustvovali i članovi Vijeća – Arijana Regoda Dražić i Nebojša Popić, kao i članovi Saveta Komisije – Mirjana Vukašinović, Čedomir Radojčić, Marko Obradović i dr Veljko Milutinović.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine potpisale su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području politike i prava tržišne konkurencije 2009. godine.

Komisija učestovovala na konferenciji „Konkurencija i konkurentnost”

EKPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović održao je uvodno izlaganje na konferenciji „Konkurencija i konkurentnost”, koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Ovogodišnja konferencija bila je fokusirana na različita iskustva u primeni prava konkurencije, u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kontroli državne pomoći, praksi u podeli nadležnosti u pravu zaštite konkurencije različitih zemalja poput Austrije i BiH, kao i poštovanja pravila konkurencije u kompanijama na tržištu Srbije.

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da će se u narednom periodu Komisija usredsrediti na još intenzivniju regionalnu saradnju i, pri tom, najavio mogućnost osnivanja Foruma tela za zaštitu konkurencije zemalja zapadnog Balkana, čije bi sedište bilo u Beogradu. Takođe, u središtu aktivnosti će biti dalje unapređenje zaštite prava učesnika na tržištu, zastupanje i promovisanje ideje politike zaštite konkurencije, odnosno uticaj na zakonodavnu i izvršnu vlast i druge kreatore različitih politika koje utiču na konkurenciju na nacionalnom tržištu.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije istakao je, da, s obzirom da tranzicioni period još nije okončan, te da je i dalje privatizacija u toku, neophodno je nastaviti sa sektorskim analizama i analizama tržišta kako bi se uočila njegova struktura i odnosi na njemu.

„Šta očekujemo u budućnosti: tradiciju – da nastavimo dosadašnjim putem, poverenje – da ga svojim radom stičemo i dalje, transparentnost – kroz dosledno sprovođenje u postupcima, predvidivost za učesnike na tržištu i organski rast i jačanje institucije“, rekao je predsednik Obradović u svom govoru.

Na konferenciji, jedan od panelista bio je i dr Veljko Milutinović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, koji je prisutnima govorio o budućnosti prava konkurencije u Srbiji u svetlu izrade novog Zakona za zaštitu konkurencije.

Na konferenciji su učestvovali Njegova ekselencija Aksel Ditman, amabasador SR Nemačke u Beogradu, Andrijana Ćurčić, predsednica Komisije za kontrolu državne pomoći, Radica Nusdorfer, šef Sektora za evropske integracije Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Ivo Jerkić, predsednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Sonja Kovač kompanijski pravnik društva Hajniken Srbija.

Srpska Komisija gost domaćin konferencije u Rumuniji

AFTERMARKETSKomisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije je ove godine ukazana posebna čast da bude „Gost domaćin“ na godišnjoj konferenciji „Konkurencija 2.0“ Saveta za konkurenciju Rumunije, održanoj u Bukureštu. Glavne teme konferencije bila su pitanja zaštite konkurencije u telekomunikacijama, medijima, onlajn trgovini i drugim tržištima u okviru „nove ekonomije“.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, koji je predvodio srpsku delegaciju, se u uvodnom izlaganju osvrnuo na potrebu da tela za zaštitu konkurencije sagledaju izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije usled brzih promena u poslovnim okruženjima u kojima rade sva tela za zaštitu konkurencije. Takođe, u zaključnom delu Konferencije sumirao je zaključke dva, izuzetno uspešna panela.

Osim predsednika Komisije, na Konferenciji je zapaženo učešće imao i član Saveta Komisije dr Veljko Milutinović, kao panelista u delu Konferencije posvećene novim tendencijama na tržištima telekomunikacija i njihov uticaj na konkurenciju. U delegaciji KZK bila je i Nina Vasić, viši savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici Vlade Rumunije, Parlamenta Rumunije, Evropske komisije, OECD-a, rumunskih regulatornih tela, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i udruženja učesnika na tržištu.

Predstavnici Komisije na konferenciji povodom 20 godina rada AZTN-a

FICDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije koju je predvodio predsednik Komisije dr Miloje Obradović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji povodom 20 godina rada Agencije za tržišno natjecanje Republike Hrvatske u Zagrebu.

Predsednik Obradović bio je i jedan od panelista u delu konferencije posvećenom sudskoj kontroli u predmetima zaštite konkurencije. Tom prilikom, dr Obradović je istakao da je sudska kontrola odluka tela za zaštitu konkurencije garancija pravne sigurnosti i za učesnike na tržištu, ali i za Komisiju. Upravo iz tog razloga, dr Obradović naglasio je neophodnost specijalizacije sudija za materiju iz oblasti zaštite konkurencije, jer se, prema njegovom mišljenju, u suprotnom ne može očekivati da će sud odlučivati u sporu pune jurisdikcije, odnosno može se očekivati da će se zadržavati na nivou ispitivanja i ocene eventualnih povreda pravila postupka.

„Problem je, i to moramo da naglasimo, da materija zaštite konkurencije ipak, slikovito rečeno, govori svojim jezikom i ne može biti prevedena isključivo na jezik upravnog postupka, zato smo predlagali kao dobro rešenje da se pojača edukacija sudija, radi unapređenja kapaciteta sudova za odlučivanje u ovoj oblasti“ – istakao je predsednik Obradović u diskusiji na panelu.

Konferenciji Agencije za tržišno natjecanje prisustvovalo je više od stotinu stručnjaka – sudija, profesora, advokata i učesnika na tržištu.

U delegaciji Komisije su bili i član Saveta Marko Obradović i viša savetnica u Sektoru za utvrđivanje povreda Marija Kovačević.

Ovaj događaj bio je prilika za proširenje i inače dobre saradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, a koja je obeležena i potpisivanjem Memoranduma o saradnji 2013. godine, nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su uticale na unapređenje rada Komisije i Agencije.

Ekspertska misija EK u Komisiji

EKKomisija za zaštitu konkurencije bila je domaćin ekspertske misije Evropske komisije koja, od 13. novembra 2017. godine razgovara sa institucijama Republike Srbije, u cilju pružanja saveta vezanih sa ispunjavanjem prelaznih mera koje se odnose na medije. Ovi razgovori vode se sa ciljem što kvalitetnijih pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava).

Na sastanku su predstavnici Komisije upoznali ekspertsku misiju sa ulogom i nadležnostima Komisije za zaštitu konkurencije koja su vezana za pitanja kontrole koncetracija, vlasništva u medijima, njenu ulogu u izradi i primeni medijske strategije, načinu funkcionisanja ključnih institucija i regulatornih tela u pogledu implementacije politike u ovoj oblasti i drugim otvorenim pitanjima.

Posebno je naglašeno da Komisija u kontroli objedinjavanja osnivačkih, odnosno upravljačkih prava u medijima postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije i da, u tom smislu, medijski pluralizam sadržaja nije kriterijum koji Komisiju opredeljuje prilikom ocene dozvoljenosti koncentracije, jer je to pitanje u nadležnosti drugih regulatora i resornog ministarstva.

Delegacije su predvodili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić i Frančesko Skijakitano (Francesco Sciacchitano), šef ekspertske misije Evropske komisije.

„Bela knjiga“ konstatuje napredak u radu Komisije

FICSavet stranih investitora (FIC) u Srbiji predstavio je tradicionalno izdanje „Bele knjige“ za 2017. godinu, prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača.

U ovom dokumentu se i ove godine konstatuje značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i pozdravljaju najave daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, što će omogućiti još efikasnije sprovođenja politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Prema oceni Saveta stranih investitora: „Obim aktivnosti Komisije u različitim oblastima njene nadležnosti, kao i spremnost za korišćenje složenih mehanizama koji su joj na raspolaganju u skladu sa Zakonom, predstavljaju značajan napredak u odnosu na prethodni period. Takođe, Komisija je u postupcima ispitivanja povreda konkurencije i složenijih koncentracija počela sa primenom ekonomskih analiza u svrhu dokazivanja postojanja povrede. Ovo ukazuje na određeni napredak u kvalitetu samog procesa donošenja odluka Komisije posebno kod dokazivanja složenijih povreda“.

Preporuka investitora je da Komisija nastavi sa donošenjem podzakonskih akata koja definišu određene kategorije od ključne važnosti za upotpunjavanje pravnog okvira zaštite konkurencije, kao i izradom jasnih smernica i uputstva koja sadrže način primene određenih odredaba Zakona.

Takođe, u poređenju sa prethodnim godinama, Komisija je jasno uložila značajan trud u razvoju politike zaštite konkurencije („competition advocacy”). Naime, očigledno je da je Komisija počela da objavljuje svoja mišljenja i odluke, da češće izdaje obaveštenja o svojim aktivnostima na zvaničnoj internet stranici i da organizuje promotivne aktivnosti. Ovo poboljšanje rada Komisije važno je jer ono doprinosi opštem poboljšanju postojećeg pravnog okvira i omogućava bolje razumevanje pravila konkurencije, aktivnosti i značaja Komisije od strane javnosti i medija, istovremeno podižući nivo svesti o generalnoj potrebi za pravilima konkurencije i njihovom značaju – navodi se u „Beloj knjizi“.

Zaštita konkurencije i borba protiv korupcije u postupcima javnih nabavki

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na dvodnevnoj radionici “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji,  održana 6. i 7. novembra 2017. godine  u Vrdniku.

Pored Komisije za zaštitu konkurencije, na radionici su učestvovali i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, kao i pravna zaštita. Komisija za zaštitu konkurencije predstavila je svoju ulogu u sprečavanju povreda konkurencije u javnim nabavkama. Drugog dana, više pažnje bilo je posvećeno modalitetima za jačanje saradnje između institucija.

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je Komisija za zaštitu konkurencije, novembra prošle godine, potpisala sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, prepoznata je potreba za unapređenjem funkcionisanja, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničkim učešćem u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela.

Železnice Srbije ispunile obaveze po zahtevu Komisije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije obustavila je postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv Akcionarskog društva „Železnice Srbije“ iz Beograda, nakon što je postupilo po svim obavezama određenim Zaključkom o prekidu postupka od 19.01.2016. godine, a čime je sprovelo mere otklanjanja povrede konkurencije.

Akcionarsko društvo „Železnice Srbije“ je ispunjavanjem obaveza po navedenom zaključku Komisije omogućilo pristup i korišćenje železničke infrastrukture i drugim privrednim subjektima zainteresovanim za obavljanje delatnosti prevoza robe železnicom koji ispunjavaju potrebne uslove, čime je uspostavljena efektivna konkurencije na relevantnom tržištu upravljanja železničkom infrastrukturom .

Komisija i ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.

Komisija utvrdila zloupotrebu dominantnog položaja preduzeća Inter Turs Plus

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 23.10.2017. godine rešenje kojim se utvrđuje da je Inter Turs Plus d.o.o., kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli zloupotrebio dominantan položaj.

Komisija je utvrdila da je Inter Turs Plus svoj dominantan položaj zloupotrebio nametanjem i naplaćivanjem nepravično visoke cene pružanja stanične usluge prijema i otpreme autobusa (peronizacije) u međumesnom saobraćaju na autobuskoj stanici u Topoli.

Povećanje troškova svim prevoznicima koji koriste autobusku stanicu u Topoli, dovelo je do povećanja cene prevoza putnika na određenim linijama koje saobraćaju kroz autobusku stanicu u Topoli, pa čak do ukidanja određenih linija. Ovim su negativni efekti nametanja viših troškova prevoznicima preneti i na putnike kao krajnje korisnike usluge prevoza, u vidu povećanja cene karte za prevoz, kao i u vidu smanjenja mogućnosti izbora polazaka i prevoznika sa ili na autobusku stanicu u Topoli.

Ovom tržišnom učesniku izrečena je mera zaštite konkurencije u visini od dvestotine trideset dve hiljade dinara koju je dužan da uplati u budžet Republike Srbije, kao i mere ponašanja u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom.