2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2016 (Page 2)
Predsednik Komisije na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestovovao je, na poziv Agencije za borbu protiv korupcije na konferenciji „Saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa državnim institucijama u borbi protiv korupcije“.

Obzirom da Komisija za zaštitu konkurencije ima potpisane sporazume sa brojnim državnim institucijama, a sve intenzivnije sarađuje i sa Agencijom za borbu protiv korupcije, a što je potvrđeno i Sporazumom koji su ove dve institucije, zajedno sa Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača, ovaj skup bio je i prava prilika za predstavljanje aktivnosti koje Komisija za zaštitu konkurencije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, svakodnevno preduzima.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović podsetio je učesnike Konferencije da Zakon o zaštiti konkurencije spada u grupu antikorupcijskih sistemskih zakona.

„Jedan od preduslova efikasnijeg rada Komisije je i stalni dijalog i kvalitetan sistem razmene informacija sa nadležnim telima u Republici Srbiji“, naglasio je na skupu dr Obradović i, kao primer uspešne saradnje, izdvojio baš nedavno potpisan Sporazum sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. „Cilj ovog sporazuma je zaštita javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija“ istakao je dr Obradović.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić naglasila je da je borba protiv korupcije zajednički posao svih institucija.

„Nijedna antikoruptivna institucija ne može da postigne mnogo ako nema na svojoj strani policiju, sudove i ako nema finansije“, rekla je direktorka Babić. Ona je dodala da je u borbi protiv korupcije neophodno „beskrajno strpljenje“ i da je neophodno uložiti ogroman napor za male pomake.

Cilj konferencije je bio da se istakne posvećenost i dosadašnja saradnja svih državnih institucija u borbi protiv korupcije.

Na konferenciji su učestvovali pored potpredsednika Vlade i ministra unutrašnih poslova dr Nebojše Stefanovića, predsednika Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića, dekana Pravnog fakulteta prof. Dr Sime Avramovića, i direktor Poreske uprave i Uprave za javne nabavke, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija.

Član Saveta Komisije na 15. zasedanju Godišnje konferencije OECD-a

oecdČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije dr Veljko Milutinović učestvovao je na 15. zasedanju Godišnje OECD konferencije – „Globalni forum o konkurenciji“ (Global Forum on Competition). .

Tradicionalno, godišnji skup je i ovoga puta, održan u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu.

Glavne teme ovogodišnjeg Foruma bile su : “Promovisanje konkurencije; zaštita ljudskih prava“, „Analize tržišta kao sredstva za promovisanje konkurencije“ i „ Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“, kao i „Mere u slučajevima povreda konkurencije“.

Komisija za zaštitu konkurencije dala je pismene priloge za sesije „Mere u slučajevima povreda konkurencije“ i „Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“.

Tokom sesija, posebno onih koje se odnose na nezavisnost tela za zaštitu konkurencije i mera koje se izriču u slučajevima povrede konkurencije, dr Milutinović izvestio je kolege iz drugih nacionalnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnike akademske zajednice koji su učestovavali na skupu sa načinom na koji funkcioniše Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i preneo iskustva u dosadašnjem radu. Takođe, tokom Konferencije dr Milutinović je imao niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima tela za zaštitu konkurencije u cilju unapređenja dalje saradnje, ali i uglednim svetskim stručnjacima za oblast politike zaštite konkurencije, čija bi znanja mogla dodatno da doprinesu kvalitetu rada Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Konferenciji je prisustvalo preko 90 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, akademske javnosti i poslovnih udruženja.

Predsednik Komisije učestvovao na stručnom skupu o javnim nabavkama

SUBOTICAPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović obratio se, u uvodnom delu, učesnicima stručnog skupa „Značaj javnih nabavki u kreiranju poslovnog ambijenta“.

Govoreći o nadležnostima Komisije u ovom segmentu poslovnih aktivnosti, predsednik Obradović je podsetio da, prema Zakonu o zaštiti konkurencije, nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije.

Dr Obradović je naglasio, između ostalog, da se otkrivanje nameštih javnih ponuda sankcioniše, prema Zakonu, novčano i to u visini do 10% ukupnog prihoda iz prethodne godine, ali i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Ponekad se, konstatovao je dr Obradović, „čini da i to nije dovoljna pretnja onima koji veruju da su njihovi lični finansijski interesi iznad prosperiteta društva čiji su deo“.

Komisija je, inače, tokom prošle godine, objavila Mišljenje u vezi primene člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, a kojim se definiše stav Komisije povodom statusa povezanih lica u postupcima javnih nabavki. Namera Komisije pri izradi ovog dokumenta bila je, kako to ističe i dr Obradović, obezbeđenje postizanja većeg stepena pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima i transparentnosti u radu Komisije i efikasnijoj primeni kako Zakona o zaštiti konkurencije, tako i Zakona o javnim nabvkama.

U drugom delu skupa, predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije, Vladimir Antonijević predstavio je ulogu Komisije za zaštitu konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Skup je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, Upravom za javne nabavke, Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Skupština grada Subotice nije u potpunosti postupila po mišljenju Komisije

SUBOTICAKomisija za zaštitu konkurencije izražava zabrinutost jer Skupština grada Subotice nije u potpunosti postupila po mišljenju Komisije u vezi sa spornim odredbama odluke kojom se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima u Subotici.

Stav Komisije, izražen u mišljenju, je da ne sme doći do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno–komunalnom preduzeću u tom gradu na štetu korisnika tih usluga. Komisija ne smatra da je opravdano uspostavljanje monopola na osnovu tumačenja zakonskih pojmova „sahranjivanje“ i „druge radnje“, kako to smatra Skupština grada Subotice.

Po sličnom pitanju, Komisija je uputila mišljenja Skupštini grada Novog Sada i Skupštini grada Pančeva, koje su prihvatile stav Komisije i u potpunosti ga primenile.

Komisija napominje da i dalje smatra da je tumačenje Skupštine grada Subotice preširoko i da za posledicu ima ograničavanje konkurencije i stvaranje monopola u obavljanju komunalnih usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima kada to nije ni neophodno, ni poželjno. U tom smislu, očekujemo da će sporne odredbe odluke kojim je Skupština grada Subotice uredila komunalnu delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima bez odlaganja biti promenjene u skladu sa mišljenjem Komisije.

Zbog toga Komisija je uputila mišljenje i resornom ministarstvu u kojem je ukazala na potrebu preciznog definisanja pojmova koji uređuju oblast sahranjivanja i upravljanja grobljima u budućim propisima, kako bi se izbegla monopolizacija tih delatnosti na osnovu različitih tumačenja zakonskih odredbi.

Ovom prilikom Komisija ističe značaj postupanja Skupštine Grada Subotica, jer bi usvajanjem izmena sporne odluke pozitivno uticala na konkurenciju. Izmenama spornih odredbi bi bilo omogućeno obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima, na dobrobit svih korisnika usluga.

Predsednik Komisije govorio na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu

SBB IKOMPredsednik Komisije dr Miloje Obradović govorio je na redovnom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu.

Dr Obradović upoznao je predstavnike Evropske komisije o svim aktivnostima u primeni Zakona o zaštiti konkurencije kao i stepenom usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, a što je u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Predsednik Obradović je, prezentujući rezultate rada Komisije, istakao da će obaveza usklađivanja Zakona o zaštiti konkurencije sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku biti veliki izazov, ali i da je za primenu politike zaštite konkurencije od velikog značaja da postupci koji se vode pred Komisijom budu prepoznati i definisani kao poseban upravni postupak koji je prilagođen potrebama Zakona o zaštiti konkurencije.

U svom izlaganju, predsednik Komisije je naglasio i da će se institucija na čijem je čelu, a u skladu sa mogućnostima i nadležnostima, truditi da doprinese kreiranju projekata koji bi materiju prava zaštite konkurencije približili sudijama, u cilju specijalizacije za rad na predmetima iz ove oblasti, a što bi uticalo i na efikasniju primenu Zakona o zaštiti konkurencije.

U svom obraćanju predsednik Obradović je posebno istakao: “Fokus sektorskih analiza biće usmeren na tržišta koja su u prethodnom periodu već izazvala interesovanje Komisije, kao predmet postupka, ili na osnovu informacija koje ukazuju na činjenicu da postojeće stanje konkurencije može izazvati zabrinutost Komisije. Mogući sektori koje ćemo ispitivati u narednom periodu, mogli bi da budu tržišta gasa, maloprodaje i farmaceutskih proizvoda ”

Naglašeno je i da je namera Komisije da u okviru svojih aktivnosti još intenzivnije promoviše Leniency program i upoznaje učesnike na tržištu sa njegovim prednostima.

“Komisija će nastaviti još intenzivnije raditi i na podizanju svesti o neophodnosti, zaštite konkurencije u Srbiji, kao sprovođenja prakse uključivanja svih zainteresovanih, prilikom izrade nacrta propisa, u cilju obezbeđenja transparenosti u radu Komisije“ poručio je na kraju izlaganja predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2016. godinu, a u kome se naglašava da je zakonodavni okvir u velikoj meri usklađen sa pravnim tekovinama EU.

Komisija namerava da sprovede analizu stanja na tržištu maloprodaje

SBB IKOMKomisija za zaštitu konkurencije namerava da sprovede analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom. Analiza bi obuhvatila tržište maloprodaje proizvoda krajnjim potrošačima i tržište nabavke, sa fokusom na odnos između maloprodavaca i njihovih dobavljača.

Sektorska analiza na ovom tržištu značajna je s obzirom na to da trgovina na malo predstavlja sektor kod koga je, možda najviše, izražen značaj za same potrošače i zato je naročito važno sagledati tendencije u ovom sektoru privrede, kao i u povezanim sektorima u okviru lanca snabdevanja.

Pored toga, u poslednjih desetak godina u Srbiji došlo do značajnog ukrupnjavanja na tržištu maloprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda, što se odrazilo i na komercijalne odnose između maloprodavaca i njihovih dobavljača, kao i na značajnu koncentrisanost na ovom tržištu.

Komisija, je imajući u vidu ove činjenice, zaključila da situacija na tržištu maloprodaje u Republici Srbiji, ukazuje na potrebu analize uslova konkurencije i promena u tržišnoj strukturi, kao i ispitivanje ponašanje učesnika na ovom tržištu koje bi moglo da predstavlja povredu konkurencije.

Rezultati ove analize omogućili bi Komisiji i mogućnost sprovođenja ex-post analiza značajnijih koncentracija koje su realizovane u prethodnom periodu.

Analiza bi trebalo da doprinese i boljem sagledavanju ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu, imajući pre svega u vidu relativno mali broj inicijativa za pokretanje postupaka povrede konkurencije u prethodnom periodu.

Komisija značajno napredovala – ocena je Saveta stranih investitora

FICSavet stranih investitora u Srbiji predstavio je 28. novembra 2016. godine ovogodišnje izdanje „Bele knjige“, tradicionalnog prikaza poslovne klime u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje.

U ovom dokumentu konstatuje se značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Prema oceni Saveta stranih investitora, „napredak u oblasti zaštite konkurecije je rezultat stalnih regulatornih unapređenja, jačanja administrativnog kapaciteta i značajnih zagovaračkih aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije. Ključna poboljšanja uključuju sledeće aktivnosti Komisije: uspešno sprovođenje obavezujućeg postupka; donošenje nove Uredbe o prijavi koncentracije (u skladu sa pravom EU); otvorenost za konsultacije sa učesnicima na tržištu pre podnošenja prijave radi otklanjanja eventualnih nedoumica; češće sprovođenje nenajavljenih uviđaja; snažne aktivnosti vezane za razvoj politike zaštite konkurencije putem pružanja više informacija o svom radu, objavljivanja mišljenja i odluka na vebsajtu i ostalih promotivnih aktivnosti.“

Preporuka za Komisiju je da omogući bolji pregled svojih aktivnosti na mesečnom nivou, a ne samo u okviru godišnjih izveštaja, jer bi to obezbedilo još viši nivo transparentnosti,u radu Komisije..

“Bela knjiga” je prikaz poslovne klime u Srbiji iz ugla stranih investitora i na transparentan način ujedno predstavlja i platformu za dijalog sa organima vlasti i u tom smislu sadrži i određene preporuke za unapređenje rada državnih organa.

Predstavnici Komisije na konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije u Amsterdamu

SBB IKOMPredstavnici Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije, dr Siniša Milošević, rukovodilac sektora i mr Jelena Popović Markopoulos, viši savetnik, prisustvovali su 14. godišnjoj konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije (Association of Competition Economics – ACE), održanoj u Amsterdamu.

Dvodnevna konferencija je organizovana u tri plenarne sesije i više paralelnih sesija, tokom kojih su razmatrani brojni aktuelni slučajevi iz prakse evropskih organa za zaštitu konkurencije, od koncentracija (Celesio/Sainsbury, Ahold/Delhaize, British Telecom/EE i sl.), preko zloupotrebe dominantnog položaja (Deutsche Post) i usaglašene prakse (Cointainer Shipping), do ispitivanja tržišta energetike u Velikoj Britaniji.

Predstavnici Komisije su tokom boravka u Holandiji prisustvovali i konferenciji koju je organizovalo holandsko telo za potrošače i tržišta (Netherlands Authority for Consumers and Markets – ACM), u čast desetogodišnjice rada Sektora za ekonomske analize.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici evropskih tela za zaštitu konkurencije, uglednih konsultantskih kuća i akademske zajednice, koji su razmenili svoja iskustva u pogledu ocene efekata aktivnosti institucija nadležnih za zaštitu konkurencije i zaštitu potrošača.

Nastavlja se postupak po prijavi koncentracije društva Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o.

SBB IKOMPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembra 2016. godine, doneo je Zaključak kojim se nastavlja, po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o., koja nastaje sticanjem kontrole nad privrednim društvom „Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM“ d.o.o. Postupak se nastavlja po službenoj dužnosti radi ispitivanja da li prijavljena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

U ispitnom postupku Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, mogućnosti izbora dobavljača i korisnika, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, nivo konkurentnosti učesnika u koncentraciji, interese korisnika, itd.

Prema odredbama Zakona, Komisija je dužna, da predmetni postupak okonča u roku od četiri meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, na adresu Savska 25/IV, Beograd.

Sektorska analiza tržišta postprodajnih usluga

AFTERMARKETSNa osnovu Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sprovedena je analiza stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (aftermarkets). Analiza je obuhvatila usluge servisa, garancije, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike – frižidere i veš mašine.

Pored sveobuhvatne analize stanja, izvedeni su određeni zaključci i sačinjen niz preporuka koje za cilj imaju unapređenje zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, kao i da potrošačima i njihovim organizacijama olakšaju uvid u troškove korišćenja proizvoda.

Namera je i da se, ovom analizom, a posebno njenim zaključcima i preporukama, nadležnim državnim institucijama ukaže na stanje na analiziranim tržištima, a samoj Komisiji olakša proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije.

Rezultati sprovedenih istraživanja i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni omogućili su usvajanje jednog broja stavova koji mogu poslužiti Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima RS kao i udruženjima potrošača prilikom planiranja, usvajanja i sprovođenja mera i postupaka iz njihove nadležnosti.

Jedna od preporuka je da se inicira istraživanje cena i prosečnih troškova održavanja i opravke automobila, kao i da se ona objave i popularizuju, kako bi se kupcima automobila olakšalo sagledavanje ukupnih troškova koje imaju prilikom nabavke automobila i vrednosti koju dobijaju za plaćenu cenu proizvoda. Procena je istraživačkog tima da bi takvo istraživanje doprinelo da kupci realnije sagledavaju veličinu troškova koje imaju prilikom kupovine automobila i prilikom servisiranja i opravke vozila, što bi doprinelo intenziviranju konkurencije ne samo na tržištu osnovnog proizvoda, već i na postprodajnom tržištu.

Rezultati analize biće korišćeni prilikom pripreme Nacrta Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru motornih vozila, kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010.

Projekat je sproveden u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike uz finansijsku i tehničku podršku PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Prema projektnom zadatku koji je izradila Komisija kao naručilac analize, istraživanje je sproveo Institut ekonomskih nauka kao partner istraživač na projektu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 31. decembra 2016. godine, na e – mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta postprodajnih usluga.