април « 2016 « Комисија за заштиту конкуренције
Додатна обука запослених у Комисији за коришћење форензичких алата приликом ненајављених увиђаја

kzk-ekofЗапослени у Стручној служби Комисије за заштиту конкуренције учествовали су на дводневној радионици за коришћење најсавременијих форензичких алата приликом ненајављених увиђаја. На радионици су запослени пролазили кроз симулацију сценарија претраге, као и анализу резултата за коришћење форензичког софтвера и опреме.

Циљ додатне обуке је унапређење знања овлашћених службених лица Комисије за заштиту конкуренције о техникама прикупљања података и тријаже, као и проценe врсте и количине података који се траже помоћу форензичких алата, а како би се постигла што већа ефикасност поступка ненајављеног увиђаја.

Ненајављени увиђај је инструмент који је предвиђен Законом о заштити конкуренције, а којим се врши изненадна контрола просторија, односно података, исправа и ствари, о чему се обавештава странка тек у тренутку извођења увиђаја на лицу места. Овлашћена службена лица врше ненајављени увиђај ако се основано сумња да постоји опасност уклањања или измене доказа који се налазе код странке или трећег лица.

Службено лице које спроводи увиђај дужно је да покаже службену легитимацију и закључак о извођењу увиђаја у пословним просторијама, односно да захтева да се омогући несметан улазак. Ствари од значаја за одлучивање у поступку, могу се привремено одузети током ненајављеног увиђаја до утврђивања свих релевантних података и чињеница које те ствари садрже, а најдуже до краја поступка.

Овај инструмент је изузетно ефикасан за прикупљање доказа и откривање картелског договарања и других облика повреда конкуренције.

Споразум о сарадњи Министарства унутрашњих послова и Комисије за заштиту конкуренције и Уговор о сарадњи у области дигиталне форензике

Комисија за заштиту конкуренције и Министарство унутрашњих послова Републике Србије потписали су Споразум о сарадњи и Уговор о сарадњи у области форензике.

Споразумом се уређује асистенција полиције приликом појединих радњи у поступку предвиђеним Законом о заштити конкуренције, разменa информација и пружање услуга, стручна едукација и тренинзи у области дигиталне форензике за службена лица Комисије.

Уговор о сарадњи у области форензике дефинише техничку помоћ форензичких службеника МУП-а овлашћеним лицима Комисије приликом ненајављених увиђаја као и помоћ приликом вештачења и доказивања одређених чињеница у поступку а у складу са законима који уређују заштиту конкуренције и рад полиције.

Овим документима се комплетирају формални услови за међуинституционалну сарадњу, што ће значајно олакшати будући рад и ефикаснију борбу против повреда конкуренције. Такође ове две институције желе да обезбеде услове за унапређење сарадње у спречавању и откривању повреда конкуренције и њихових учинилаца у оквиру својих законских овлашћења.

Комисија изрекла меру процесног пенала

Комисија за заштиту конкуренције одредила је меру процесног пенала учеснику на тржишту, „MB-Gas OIL“ д.о.о., Београд, у износу од 12.000 евра због непоступања по Захтеву Комисије за давање информација, од 26. фебруара ове године. Поменутим захтевом је наложено достављање података за потребе Секторске анализе стања конкуренције на тржишту трговине на велико и мало дериватима нафте у Републици Србији.

С обзиром на то да је рок за достављање тражених података истекао дана 07. марта 2016. године, а да се наведено привредно друштво није обратило Комисији са захтевом за продужење рока за достављање података, нити на други начин известило Комисију о разлозима свог непоступања по Захтеву Комисије, Савет Комисије је, донео одлуку о одређивању мере процесног пенала. Новчани износ мере процесног пенала утврђен је 500 евра, за сваки дан непоступања по Захтеву Комисије.

Мера процесног пенала у износу од 500 до 5.000 евра за сваки дан понашања супротно налогу Комисије, односно непоступања по њеном налогу, дефинисана је одредбама члана 70. Закона о заштити конкуренције. Наведени износ „MB-Gas OIL“ д.о.о., Београд мора да уплати у року од два месеца од дана пријема решења под претњом принудног извршења. Новчани износ мере процесног пенала се уплаћује на рачун буџета Србије.

Приликом одређивања висине износа мере процесног пенала, Комисија примењује критеријуме прописане Законом о заштити конкуренције, Уредбом о критеријумима за одређивање износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера, као и Смерницама за примену наведене уредбе, које је Савет Комисије донео 19. маја 2011. године. Закон о зашитити конкуренције прецизира да процесни пенал не може да износи више од десет процената од укупног годишњег прихода обрачунатог на начин уређен Законом.

Комисија обележила десет година рада

dan-konkurencije-2016-01

Поводом Дана конкуренције и обележавања десет година успешног рада Комисија за заштиту конкуренције организовала је међународну конференцију посвећену политици заштите конкуренције.

Конференцију су отворили потпредседница Владе проф. др Кори Удовички, председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, др Александра Томић председница Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине и Штефан Худолин из Делегације Европске уније.

Председник Комисије за заштиту конкуренције Милоје Обрадовић најавио је том приликом доношење новог закон о заштити конкуренције, који би омогућио ефикаснији рад комисије. „Отворићемо широку расправу како би дошли до најбољих решења и идеја, које би резултирале предлогом новог, квалитетног Закона о заштити конкуренције“, рекао је он. Председник Обрадовић је оценио да је садашњи закон базиран на правним тековинама ЕУ, али је његова промена потребна, јер, ипак, има одређених слабости које утичу на могућу правну несигурност. Председник Обрадовић је рекао да верује да постоји значајан простор за унапређење институционалних капацитета Комисије и додао да је важна одржива функционална независност Комисије.

„Већ сада се можемо похвалити да је направљен квалитативан помак у погледу значаја покренутих поступака и њиховог стручног вођења пред Комисијом. Сматрамо значајним број потврђених решења, јер су ове одлуке Комисије директно усмерене на успостављање ефикасне конкуренције. Направљени су и крупни помаци у приближавању стандардима Европске уније, што је био и јединствени закључак након врло успешног билатералног скрининга за поглавље 8 у Бриселу. Комисија је почела и са применом значајног законског инструмента – ненајављеног увиђаја у борби против нарушавања правила конкуренције.“ истакао је он.

Потпредседница Владе Србије Кори Удовички изразила је подршку раду и функцији комисије. „Вољни смо да дамо подршку унапређењу регулаторног оквира за изградњу снажније конкуренције“, рекла је она. Према речима потпредседнице Удовички, важно је да оваква институција постоји, без обзира на крајњи исход пута ка ЕУ и да се активности и утицај Комисије прошире.

Потпредседница Удовички је рекла и да је највећи изазов за Србију изградња пословног амбијента, који ће бити пријемчивији и продуктивнији.

Председница скупштинског одбора за привреду др Александра Томић је навела да Скупштина Србије а посебно Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, имао у потпуности проактиван став који се односио посебно на – процес припреме и усвајања измена и допуна Закона о заштити конкуренције, учесшће у представљању Извештаја о раду Комисије и на крају, али не мање значајно, упућивање материјала од значаја за конкуренцију Комисији, од које смо очекивали и добијали аргументоване и правовремене одговоре.

Представник Делегације ЕУ у Србији Стефен Худолин оценио је да је Србија уз подршку ЕУ далеко догурала у заштити конкуренције и додао да су прописи у Србији коју регулишу ту област у великој мери ускладјени са европским законодавством.

На стручном делу конференције пред око 120 гостију су учествовали Теодор Танер (Theodor Tanner) председник аустријског тела за заштиту конкуренције, Вилијам Ковациц (William Kovacic) професор Универзитета Џорџ Вашингтон, Хасан Какаја (Hassan Qaqaya) бивши директор сектора за политику конкуренције и заштите потрошача Конференције УН за трговину и развој, Богдан Мариус Чиритоју (Bogdan Marius Chiritoiu) председник Савета за конкуренције Румуније, Јана Микхаилова (Jana Mikhailova) председница борда директора Савета страних инвеститора, Младен Церовац председник АЗТН-а Хрватске и Андреј Кашеваров (Andrei Kašavarov) заменик председника ФАС-а Руске Федерације, званичници регулаторних тела, научних установа, као и представници привредних комора, адвокатских канцеларија и пословних удружења.

Предавање професора Вилијама Ковачића у Комисији за заштиту конкуренције Републике Србије

kzk-ekofПоводом обележавања деценије рада Комисије гост Комисије за заштиту конкуренције био је Вилијам Ковачић (William E. Kovacic), професор Универзитета Џорџ Вашингтон и директор Агенције за конкуренцију и тржиште Уједињеног Краљевства (CMA), иначе један од водећих стручњака за питања заштите конкуренције на свету.

Проф. Ковачић одржао је врло корисно предавање за запослене у Комисији о правцима развоја и искуствима, али и изазовима за тела за заштиту конкуренције широм света.

Професор Ковачић учесник је и панела који ће се, у оквиру конференције „Дан конкуренције“ одржати 12. априла у Београду.

Предавању су присуствовали председник и чланови Савета Комисије, руководиоци и запослени Стручне службе Комисије. Након предавања је организована стручна дискусија и размена искустава о политици и праву конкуренције у Србији и свету.

Потписан меморандум о сарадњи српске и македонске комисије за заштиту конкуренције

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Македоније потписале су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области заштите конкуренције.

Меморандум су потписали челници две комисије – др Милоје Обрадовић, председник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Благој Чурлинов, председник Комисије за заштиту конкуренције Македоније.

Овим документом две комисије желе да обезбеде услове за унапређење досадашње успешне сарадње на пољу спровођења политике заштите конкуренције. Српско и македонско тело за заштиту конкуренције ће на овај начин бити још ближе европским стандардима на пољу права и политике заштите конкуренције, који представљају битан сегмент преговарачког процеса за приступање у пуноправно чланство у Европској унији обе државе.

Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије је, потписивањем меморандума са колегама из Македоније комплетирала формални оквир за сарадњу са националним телима свих државама у региону, што ће значајно олакшати будући рад, усаглашавања праксе и поступака, али и унапређење институционалног и законског оквира политике заштите конкуренције у Србији.

Представници Комисије учествовали на семинару „Усаглашавање пословања са правом конкуренције, најчешће повреде и мере превенције”

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић отворио је данас у Београду семинар „Усаглашавање пословања са правом конкуренције, најчешће повреде и мере превенције”, а коју је организовала адвокатска канцеларија Самарџић-Орешки-Грбовић и консултантске куће Peterhof Consulting.

Председник Обрадовић је, у уводном излагању истакао да Комисија представља један од важних стубова реформе привреде, обзиром на опредељење наше земље за поштовање тржишних принципа и стварање модерне економске политике.

Повод одржавања семинара је упознавање учесника на тржишту и стручне јавности са усклађивањем пословања са правом конкуренције. Излагања и дискусије су биле фокусиране на карактеристичне ризике повреде конкуренције за компаније које послују у Србији.

На семинару је један од предавача био и руководилац сектора за утврђивање повреда конкуренције у Комисији за заштиту конкуренције, Чедомир Радојчић који је одржао предавање на тему „Одређивање цене у даљој малопродаји (RPM) – Теоретски аспекти“.

Семинар је, поред едукативне улоге, био и прилика за заступање политике и права заштите конкуренције (competition advocacy) у пословној и стручној јавности, као и за размену искустава и виђења стања у овој области.

Потписан Меморандум о сарадњи са Економским факултетом

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и декан Економског факултета Универзитета у Београду проф. др Бранислав Боричић потписали су јуче Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције, кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању свести о њеном значају, као и увођење предмета из области заштите конкуренције, као изборне опције за студенте на мастер студијама.

Председник Комисије је изразио очекивање да ће сарадња са Економским факултетом допринети већем разумевању политике заштите конкуренције као и да ће свршени студенти поседовати потребне вештине и знања за њену примену на тржишту.

Потписивању су присуствовали секретар Комисије др. Драган Пенезић, руководилац Сектора за економске анализе Комисије др. Синиша Милошевић и продекан др Драган Лончар.