oktobar « 2015 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2015 » oktobar
Sastanak Predsednika Komisije sa predstavnikom Delegacije EU u Srbiji

kzk-eu
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas u Beogradu sa Frejkom Janmatom (Freek Janmaat) šefom sektora za evropske integracije Delegacije Evropske unije u Srbiji. Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU, imajući u vidu značaj koji politika konkurencije ima u pravnom i institucionalnom poretku EU.

Predsednik Obradović je upoznao Janmata i sa Mišljenjem Komisije na Predlog Zakona o ulaganjima koje je Vlada prihvatila, a Narodna skupština usvojila kroz amandmane poslanika i Mišljenjem na Nacrt zakona o opštem upravnom postupku koji je upućen Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Sastanku su prisustvovali Ljiljana Pavlović, Rukovodilac sektora za pravne poslove Komisije za zaštitu konkurencije i Jelena Aleksić iz Delegacije EU u Srbiji.

Predstavnici Komisije učestvovali na seminaru u Budimpešti

kzk-budimpesta-1
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru (radionici) sa temom „Nove ekonomske tehnike u sprovođenju politike konkurencije“, održanom u Budimpešti od 20. do 22. oktobra 2015. godine, u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Tema seminara bile su ekonomske metode koje se koriste u kontroli koncentracija, kao i metode koje se koriste u slučajevima dokazivanja povreda konkurencije u cilju ocene da li učinjena radnja predstavlja radnju povrede konkurencije ili legitimnu poslovnu praksu. Osim teoretskih aspekata ekonomskih metoda i tehnika bilo je reči o konkretnim iskustvima, ali i o ograničenjima u njihovoj primeni. Posebno je bilo reči o načinima da se ekonomski metodi i analize „prevedu“ na jezik advokata i sudija.

Trodnevni radni skup zasnivao se na prezentacijama pozvanih panelista – predstavnika OECD, predstavnika švedskog, mađarskog i danskog tela za zaštitu konkurencije, predstavnika konsultantske kuće RBB Economics iz Brisela, kao i prezentacijama slučajeva pojedinih zemalja, i na rešavanju hipotetičkih slučajeva kroz rad u manjim grupama.

Usvojeno Mišljenje Komisije

Narodna skupština je danas usvojila amandmane na Predlog Zakona o ulaganjima, u skladu sa Mišljenjem Saveta Komisije za zaštitu konkurencije od 16.10.2015. Mišljenje Saveta je upućeno radi unapređenja ovog zakona u delu koji utiče na primenu Zakona o zaštiti konkurencije. Komisija pozdravlja iskazano razumevanje Ministarstva privrede i odluku Narodne skupštine koja će doprineti efikasnoj zaštiti konkurencije na tržištu i pravnoj sigurnosti ulagača odnosno svih učesnika na tržištu.

Sastanak Predsednika Komisije i Zaštitnika građana

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas u Beogradu sa Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, sa kojim je razgovarao o aktuelnim pitanjima koja se odnose na saradnju i rad nezavisnih i kontrolnih tela. Predsednik Komisije je upoznao zaštitnika građana sa nadležnostima i načinom rada Komisije kao i o trenutnom stanju u oblasti zaštite konkurencije.

Razmenjena su iskustva i saznanja o izazovima sa kojima se sureću nezavisna tela u svom radu, kao i o načinima postupanja ovih tela u okviru svojih nadležnosti.

Komisija uputila mišljenje na Predlog Zakona o ulaganjima

Komisija za zaštitu konkurencije je na sopstvenu inicijativu uputila Narodnoj skupštini – Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku mišljenje na Predlog Zakona o ulaganjima, na osnovu nadležnosti iz člana 21. Zakona o zaštiti konkurencije. Predloženim mišljenjem se ukazuje na moguće ugrožavanje i onemogućavanje nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije, a što bi za posledicu imalo negativne efekte na samo sprovođenje Zakona, već indirektno i na interese samih ulagača.

Javna diskusija povodom predstavljanja nacrta studije „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je 13. oktobra u javnoj diskusiji povodom predstavljanja nacrta studije „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“ u Narodnoj skupštini, a koju je organizovao Centar za evropske politike (CEP).

Povod za izradu studije je deset godina od početka procesa pristupanja EU (april 2005. godine, pozitivna ocena studije izvodljivosti za SCG), kao i od donošenja prvog, savremenog Zakona o zaštiti konkurencije u Srbiji. Cilj ove studije jeste da pokuša da identifikuje i razmotri ključne prepreke koje za posledicu imaju nedovoljan stepen konkurencije na tržištu, i koji otežavaju potpunu primenu pravila zaštite konkurencije, kao i da pruži odgovore na pitanja mogućnosti unapređenja politike konkurencije u Srbiji.

Predsednik Obradović je u svom izlaganju istakao da u ovom momentu, Komisija raspolaže značajnim stručnim, organizacionim, tehničkim i finansijskim kapacitetima, kao i da je svojom praksom i profesionalnošću stručne službe, stekla ugled ne samo na tržištu Srbije, već da predstavlja i uzor za institucije u regionu sa kojima imamo uspostavljenu vrlo blisku saradnju. Takođe je naglasio da je istovremeno sa navedenim konstatacijama, potrebno uočiti da postoji značajan prostor i potreba za unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije kao i regulatornog okvira. Institucija je izgrađena i definisana, uspostavljene su procedure i organizacija rada, a dosadašnja praksa svedoči o njenim mogućnostima, ali i ograničenjima u pogledu obima i kvaliteta sprovođenja pre svega svojih funkcija što potvrđuju i nalazi ove studije prema rečima predsednika Obradovića.

U drugom delu konferencije održana je panel diskusija u kojoj učestvovla i Ljiljana Pavlović, Rukovodilac sektora za pravne poslove Komisije za zaštitu konkurencije.

Studija na temu „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem“ je rezultat istraživanja sprovedenog među ličnostima relevantnim za razmatranje i definisanje politike konkurencije, pripremu i primenu zakona iz ove oblasti, predstavnicima državnih organa i Komisije za zaštitu konkurencije, učesnicima na tržištu, kao i predstavnicima potrošačkih organizacija.

U uvodnom delu diskusije su i učestvovali: Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine; Vesna Kovač, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Nebojša Lazarević, direktor CEP-a.

Komisija odredila meru zaštite konkurencije

Komisija za zaštitu konkurencije je u postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, utvrdila da su društva „D&D Travel“ d.o.o., Niš, „DJD prevoz“ d.o.o., Niš i „Jeremić prevoz“ d.o.o. Niš, zaključila restriktivni sporazum kojim su unapred dogovorila pojedinačno učešće u postupku javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš (Usluga organizovanog prevoza radnika za 2014. godinu). Komisija je tokom postupka zaključila da su navedeni učesnici na tržištu prekršili pravila konkurencije dogovorom o utvrđivanju cena i drugih komercijalnih uslova, koje je sadržala svaka pojedinačna ponuda, čime su učinila povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Imajući u vidu navedeno, Komisija je odredila meru zaštite konkurencije u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini 1,6 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2013. godini za sva navedena društva.

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije u studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja

zk-aztn

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, boravili su u dvodnevnoj studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske – AZTN. Kolege iz hrvatskog tela za zaštitu konkurencije su zajedno sa Hanfom (Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga) predstavili regulatorni okvir i iskustva iz nadzora i postupaka koji su vođeni na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na slično istorijsko nasleđe i regulatorni okvir, kao i navike stanovništva, Komisija za zaštitu konkurencije je inicirala ovu studijsku posetu, kako bi na detaljan način stekla uvid u praktična iskustva koja je AZTN imao u zaštiti konkurencije, i istraživanjima i postupcima koji su vođeni na tržištu osiguranja.

Jedna od Uredbi koja je preostala Komisiji, koje je potrebno pripremiti za usvajanje u narednom periodu, je Uredba o grupnom izuzeću u sektoru osiguranja, u okviru obaveza usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske komisije iz oblasti zaštite konkurencije, a nakon obavljenog tzv. „skrininga“ u poglavlju 8 „Zaštita konkurencije“. Pre donošenja same Uredbe, Komisija će sprovesti sektorsku analizu tržišta osiguranja.

AZTN već duže vreme Komisiji za zaštitu konkurencije pruža podršku kako na bilateralnoj osnovi, tako i kroz formalizovan sporazum o saradnji. Ova studijska poseta je bila organizovana u okviru „TAIEX“ instrumenta tehničke pomoći i razmene informacija Evropske komisije, koji se obično koristi za pružanje ekspertize državama koje se prilagođavaju svakom pojedinom korisniku i kao predpristupni element, najpre služi kao pomoć državama kandidatima u prilagođavanjima koje je potrebno izvršiti u predpristupnom procesu.

Prikupljanje informacija, podataka i dokaza u cilju utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju povreda pravila konkurencije u slučaju Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzima radnje prikupljanja informacija, podataka i dokaza u cilju utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju povreda pravila konkurencije u slučaju Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda.

Prikupljanje informacija se vrši radi utvrđivanja i ocene postojanja osnovane pretpostavke o kršenju pravila konkurencije. U slučaju da akti i radnje Javno komunalnog preduzeća Infostan iz Beograda budu ocenjeni kao moguća povreda konkurencije, Komisija će pokrenuti postupak u okviru svojih nadležnosti.

Predstavljena publikacija „Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“

penezic-predstavljanje-publikacije

U Beogradu, u Medija centru je predstavljena publikacija „Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“, u kojoj je analizirano deset regulatornih i kontrolnih tela u Srbiji i Makedoniji, među kojima je i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

U ovoj publikaciji su predstavljeni rezultati jednogodišnjeg istraživanja koji pokazuju da Komisija primenjuje visok stepen transparentnosti u svom radu.

„Detalji koji se odnose na njene osnovne nadležnosti, kao što su informacije o povredama konkurencije i ispitivanju konkurencije, intenzivno su objavljivani na sajtu Komisije. Komisija je stoga ostvarila visok stepen transparentnosti, naročito u pogledu prvog, drugog, trećeg i četvrtog elementa transparentnosti koji se tiču odluka, pravila, ponašanja i kontrole tržišnih aktera“ – navodi se u publikaciji.

Na predstavljanju publikacije „Transparentnost i odgovornost agencija: Komparativna analiza pet regulisanih sektora u Srbiji i Makedoniji“ učestvovao je sekretar Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije Dragan Penezić, koji je govorio o daljim koracima u unapređenju transparentnosti rada, kao i planovima za jačanje prisustva Komisije u javnosti, pre svega kod građana i poslovnoj zajednici.

Sekretar Komisije je tokom izlaganja posebno istakao zadovoljstvo povodom činjenice iznete u publikaciji, po kojoj je Komisija za zaštitu konkurencije izdvojena od ostalih analiziranih institucija, zbog pozitivnih efekata odluke Komisije kojom se na sajtu objavljuje više informacija od onih koje su zakonska obaveza. Podsećanja radi, Komisija od 2013.godine u okviru objave donetih rešenja, objavljuje i obrazloženja donetih odluka, čime podiže nivo transparentnosti procesa odlučivanja.